Do­bro is­pla­ni­raj­te ure­đe­nje pri­je kup­nje na­mje­šta­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Dom - 1. 3.

sve vi­še mo­gu vi­dje­ti na sre­di­ni pros­to­ri­je. To je do­bra op­ci­ja u ve­ćem pros­to­ru ako že­li­te vi­zu­al­no odvo­ji­ti zo­nu za sje­de­nje od dru­gih zo­na.

Pa­zi­te na raz­mak

Ra­di li se o ma­njem pros­to­ru, so­fe i ko­mo­de smjes­ti­te uz zid, a sto­li­će i fo­te­lje ras­po­re­di­te le­žer­ni­je. Ve­li­či­nu TV ekra­na us­kla­di­te s uda­lje­noš­ću od sje­de­će gar­ni­tu­re. Zid na ko­ji će­te smjes­ti­ti TV tre­bao bi bi­ti u sje­ni ka­ko vam ne bi sme­tao odb­lje­sak sun­ca u ekra­nu. So­fe i fo­te­lje pos­ta­vi­te do­volj­no bli­zu jed­ne dru­gih. Iako mo­žda ima­te ve­li­ki dnev­ni bo­ra­vak, raz­mak od jed­ne so­fe do dru­ge mo­rao bi bi­ti ma­nji od tri me­tra. U pro­tiv­nom bi mo­gao ote­ža­ti ko­mu­ni­ka­ci­ju. Pos­to­je odre­đe­na pra­vi­la o op­ti­mal­noj uda­lje­nos­ti na­mje­šta­ja. O to­me će­mo pi­sa­ti ne­kom dru­gom pri­li­kom. Po­ne­kad je po­treb­no i pre­kr­ši­ti pra­vi­la. No naj­važ­ni­je je za­do­vo­lji­ti sve po­tre­be sta­no­va­nja i osje­ća­ti se do­bro u svo­me ži­vot­nom pros­to­ru. 2.Vi­si­nu 4.

Or­ma­ri, ko­mo­de i so­fe smje­šta­ju se uz sam zid iako se so­fe sve vi­še mo­gu vi­dje­ti na sre­di­ni pros­to­ri­je. To je do­bra op­ci­ja u ve­ćem pros­to­ru

5.

Ima­te li ta­ko­zva­ni “open spa­ce” ko­ji obje­di­nju­je bo­ra­vak, bla­go­va­oni­cu i ku­hi­nju, is­ko­ris­ti­te na­mje­štaj kao vi­zu­al­ni ele­ment ko­ji pre­gra­đu­je pros­tor, da­ka­ko pri­tom vo­di­te ra­ču­na da je sve stil­ski i bo­ja­ma ujed­na­če­no

klub-sto­li­ća pri­la­go­di­te vi­si­ni sje­de­ćih ele­me­na­ta ka­ko bi vam bi­lo zgod­no do­hva­ti­ti i spus­ti­ti ša­li­cu, da­ljin­ski uprav­ljač i slič­no.

Dnev­ni bo­ra­vak za­jed­nič­ka je pros­to­ri­ja ci­je­le obi­te­lji, sto­ga bi bi­lo do­bro da svi sku­pa su­dje­lu­je­te u ure­đe­nju. Pri­pa­zi­te sa­mo da ne na­ba­ca­te pre­vi­še raz­li­či­tih bo­ja i sti­lo­va i da ne stvo­ri­te vi­zu­al­ni ka­os.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.