Zim­mer frei je mr­tav, ži­vje­la re­zer­va­ci­ja pla­že!

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Pre­ci­je­nje­na pi­zza Obi­čan ham­bur­ger u Spli­tu mo­že ko­šta­ti i 50, ali i 95 kuna, pi­zza i 65, ali i 120 kuna, čak i ako je obič­na pi­zza cut

Obi­lje­ži svo­je mjes­to Ne­kad su tu­ris­te na par­ki­ra­li­šti­ma i auto­bus­nim i že­ljez­nič­kim pos­ta­ja­ma za ru­kav vuk­le ba­ki­ce s nat­pi­som zim­mer frei, a sad se ne­ma­ju gdje smjes­ti­ti na pla­ži od ruč­ni­ka na ko­ji­ma ne­ma ni­ko­ga

Noć­no par­ki­ra­nje U No­va­lji os­ta­vi­te auto­mo­bil u 22 sa­ta, do­đe­te po nje­ga uju­tro u 9. Ko­li­ko će­te pla­ti­ti? 110 kuna! Jed­nu noć?!

Gro­žđe od zlata U Ro­vi­nju ki­lo­gram bi­je­log gro­žđa dr­ži ci­je­nu od 80 kuna već go­di­na­ma! Tu­ris­ti se osje­ća­ju pre­va­re­ni­ma

Cor­don bleu s lig­nja­ma U res­to­ra­nu br­ze hra­ne tu­rist na ta­nju­ru s cor­don bleu na­le­ti na – lig­nje. Os­ta­le su u fri­te­zi...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.