I Aus­tri­jan­ci su sprem­ni za pro­mje­ne, iz­bo­ri će pro­ći po uzo­ru na fran­cu­ske

Šef aus­trij­ske di­plo­ma­ci­je i “na­rod­nja­ka” Se­bas­ti­an Kurz tra­ži da se za­tvo­ri smr­to­nos­na me­di­te­ran­ska iz­bje­glič­ka ru­ta kao što je za­tvo­re­na i bal­kan­ska

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

inis­tar­stvo za Eu­ro­pu, in­te­gra­ci­ju i vanj­ske pos­lo­ve Re­pu­bli­ke Aus­tri­je do­di­je­li­lo je ne­dav­no u Be­ču, pr­vi put, pres­tiž­nu na­gra­du PaN (Part­ner svih na­ro­da) jed­noj hr­vat­skoj udru­zi u Aus­tri­ji. Ri­ječ je o Aus­trij­sko-hr­vat­skom druš­tvu iz Be­ča, što je bio i po­vod za raz­go­vor s nje­go­vim pred­sjed­ni­kom dipl. ing. Ni­ko­la­usom Ber­la­ko­vic­hem, biv­šim aus­trij­skim mi­nis­trom po­ljo­pri­vre­de, oko­li­ša i vod­nog gos­po­dar­stva, sa­da zas­tup­ni­kom Na­rod­ne stran­ke (ÖVP) i glas­no­go­vor­ni­kom za ma­nji­ne u aus­trij­skom sa­vez­nom par­la­men­tu te pred­sjed­ni­kom Par­la­men­tar­ne sku­pi­ne za od­no­se Aus­tri­je i Hr­vat­ske. Ber­la­ko­vich je ina­če gra­diš­ćan­ski Hr­vat iz Šu­še­va, a ubra­ja se me­đu naj­an­ga­ži­ra­ni­je i naj­us­pješ­ni­je hr­vat­ske po­li­ti­ča­re na aus­trij­skoj po­li­tič­koj sce­ni. Me­đu os­ta­lim, i šef aus­trij­ske di­plo­ma­ci­je Se­bas­ti­an Kurz čes­ti­tao je Aus­trij­sko-hr­vat­skom druš­tvu u Be­ču na pres­tiž­noj na­gra­di PaN. Što vam ta na­gra­da zna­či? Aus­trij­sko-hr­vat­sko druš­tvo po­nos­no je i po­čaš­će­no tom vi­so­kom na­gra­dom ko­ju smo do­bi­li u ja­koj kon­ku­ren­ci­ji 124 me­đu­na­rod­na bi­la­te­ral­na druš­tva u Aus­tri­ji, okup­lje­na u Krov­nu udru­gu PaN, me­đu ko­ji­ma je bi­lo i Aus­trij­sko-ame­rič­ko, Aus­trij­sko-ru­sko, Aus­trij­sko-nje­mač­ko i broj­na dru­ga, mno­go ve­ća druš­tva. Na­gra­da je i ve­li­ko priz­na­nje, ka­ko čla­no­vi­ma i ru­ko­vod­stvu Druš­tva, ta­ko i svi­ma ko­ji su ga po­du­pi­ra­li od 1990. go­di­ne, ka­da je os­no­va­no. U sre­di­štu na­šeg dje­lo­va­nja bi­la je i os­ta­la po­li­tič­ka su­rad­nja, uz gos­po­dar­sku i kul­tur­nu. Na po­čet­ku oko me­đu­na­rod­nog priznanja Hr­vat­ske, po­tom oko ula­ska Hr­vat­ske u pu­no­prav­no člans­tvo Europ­ske uni­je, a danas oko part­ner­stva i una­pre­đe­nja od­no­sa, bi­la­te­ral­no i unu­tar EU. Na tom po­ve­zi­va­nju Aus­tri­je i Hr­vat­ske la­vov­ski dio pos­la oba­vio je vaš ne­dav­no pre­mi­nu­li stra­nač­ki ko­le­ga, biv­ši aus­trij­ski pot­kan­ce­lar i mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va dr. Alo­is Mock. Ka­ko ste vi do­ži­vje­li tog ve­li­kog aus­trij­skog i europ­skog po­li­ti­ča­ra i is­kre­nog pri­ja­te­lja Hr­vat­ske? Aus­trij­sko-hr­vat­sko druš­tvo već je od 90-ih godina, kad je Hr­vat­skoj bi­lo naj­te­že, usko su­ra­đi­va­lo s dr. Alo­isom Moc­kom. Bio je to do­is­ta ve­li­ki čo­vjek i po­li­ti­čar, iz­u­zet­no ci­je­njen u Aus­tri­ji i Eu­ro­pi, je­dan od ključ­nih europ­skih za­go­vor­ni­ka sa­mos­tal­nos­ti i neo­vis­nos­ti Hr­vat­ske. Ci­je­lim svo­jim bi­ćem, sna­gom i em­pa­ti­jom za­la­gao se na­kon ras­pa­da biv­še Ju­gos­la­vi­je za sa­mos­tal­nost Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je, a po­tom i Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne. Mock mi je bio i os­tao uzor. Zna­ju­ći da sam gra­diš­ćan­ski Hr­vat, stal­no me je po­ti­cao da se an­ga­ži­ram za Hr­vat­sku is­ti­ču­ći ka­ko gra­diš­ćan­ski Hr­va­ti zna­ju hr­vat­ski je­zik, men­ta­li­tet i kul­tu­ru i mo­ra­ju bi­ti most po­ve­zi­va­nja Aus­tri­je i Hr­vat­ske. A Hr­vat­sku je obo­ža­vao i bio nje­zin ve­li­ki pri­ja­telj. Na­rav­no i gra­diš­ćan­skih Hr­va­ta. Kak­vi­ma ocje­nju­je­te da­naš­nje od­no­se Aus­tri­je i Hr­vat­ske? Sve­ukup­ni bi­la­te­ral­ni od­no­si Aus­tri­je i Hr­vat­ske, pa ta­ko i par­la­men­tar­ni, iz­nim­no su do­bri i pri­ja­telj­ski i ima­ju du­gu tra­di­ci­ju. To po­t­vr­đu­ju i broj­ni sas­tan­ci i po­sje­ti vi­so­kih hr­vat­skih po­li­ti­ča­ra Aus­tri­ji i aus­trij­skom par­la­men­tu. Kao na pri­mjer ne­dav­ni po­sjet pred­sjed­ni­ka hr­vat­ske Vla­de An­dre­ja Plen­ko­vi­ća i pri­je to­ga biv­šeg hr­vat­skog mi­nis­tra europ­skih i vanj­skih pos­lo­va Da­vo­ra Ive Sti­era. Ti po­sje­ti, raz­mje­ne miš­lje­nja i do­go­va­ra­nja kon­kret­nih pro­je­ka­ta od ve­li­kog su zna­ča­ja za obje zem­lje, jer za­jed­no smo ja­či. Gdje vi­di­te mo­guć­nos­ti in­ten­zi­vi­ra­nja te su­rad­nje? Na mno­gim po­dru­čji­ma, jer Aus­tri­ja je snaž­no pri­sut­na u Hr­vat­skoj i je­dan je od naj­ve­ćih stra­nih ula­ga­ča u hr­vat­sko gos­po­dar­stvo. Dak­le, u gos­po­dar­stvu, po­ljo­pri­vre­di, tu­riz­mu, pro­me­tu, kul­tu­ri, zna­nos­ti, za­šti­ti oko­li­ša i kli­me, ula­ga­nji­ma u ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je, iz­grad­nji vje­tre­nja­ča i so­lar­nih pos­tro­je­nja te bi­oma­se, za što sam se kao mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de i za­šti­te oko­li­ša u aus­trij­skoj sa­vez­noj vla­di po­seb­no za­la­gao. Na tom kon­cep­tu i da­lje ra­di­mo. To je per­s­pek­ti­va i za Hr­vat­sku ko­ja ima mo­re i obi­lu­je Sun­če­vom ener­gi­jom i vje­trom. K to­me tre­ba do­da­ti i iz­u­zet­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.