Ho­ra­cio Qu­iro­ga sva­ka­ko ni­je pi­sac ko­ji že­li uljep­ša­ti stvar­nost i ra­zo­no­di­ti svo­je či­ta­te­lje

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Toč­no sto­ti­nu godina od ka­da je na­pi­sa­na zbir­ka “Pri­če o lju­ba­vi, lu­di­lu i smr­ti” uru­gvaj­skog knji­žev­ni­ka Ho­ra­cia Qu­iro­ge pre­ve­de­na je na hr­vat­ski je­zik. Zbir­ku je obja­vi­la Ma­ti­ca hr­vat­ska u bi­bli­ote­ci Ko­lo­plet svjet­skih pi­sa­ca, a pre­ve­la Do­ra Je­la­čić Bu­žim­ski. Te­ško je od­go­vo­ri­ti na pi­ta­nje zašto je Hr­vat­ska ko­ja in­ten­ziv­no vo­li for­mu krat­ke pri­če čak sto­ti­njak godina če­ka­la na objav­lji­va­nje in­te­gral­ne i naj­poz­na­ti­je zbir­ke zna­me­ni­tog uru­gvaj­skog pis­ca ko­ji je, ka­ko to pre­vo­di­te­lji­ca Do­ra Je­la­čić Bu­žim­ski tvr­di, ima­la pre­su­dan utje­caj na stva­ra­laš­tvo Ju­li­ja Cor­táza­ra i Ga­bri­ela Gar­cíje Márqu­eza. Mo­žda je pro­blem što Qu­iro­ga pri­pa­da u nas ma­lo poz­na­toj i zas­tup­lje­noj uru­gvaj­skoj knji­žev­nos­ti, mo­žda i u slu­čaj­nom pre­vi­du na­ših iz­da­va­ča i pre­vo­di­te­lja, ali sa­da je zbir­ka tu, sprem­na na či­ta­nje i pro­su­đi­va­nje sa svih svo­jih pet­na­est uglav­nom iz­nim­no je­zo­vi­tih i muč­nih pri­ča. Da­ka­ko, ta je­zo­vi­tost ima i kon­kret­ne po­vo­de u ne­vje­ro­jat­noj bi­ogra­fi­ji ne­sret­nog uru­gvaj­skog pis­ca, ali i u nje­go­vim mla­de­nač­kim li­te­rar­nim ido­li­ma i uzo­ri­ma po­put Ed­ga­ra Al­la­na Po­ea. Qu­iro­ga je još kao mla­dac iz ne­ha­ta us­tri­je­lio jed­nog od svo­jih naj­bli­žih knji­žev­nič­kih pri­ja­te­lja i su­rad­ni­ka pri­pre­ma­ju­ći ga za dvo­boj (u ko­jem se ovaj, us­put re­če­no, htio oruž­jem obra­ču­na­ti s jed­nim knji­žev­nim kri­ti­ča­rom), a ci­je­li ži­vot mu je bio obi­la­to is­pu­njen straš­nim tra­ge­di­ja­ma, sa­mo­uboj­stvi­ma, ne­iz­lje­či­vim bo­les­ti­ma, tra­ge­di­ja­ma... Uos­ta­lom, i sam je ži­vot skon­čao sa­mo­uboj­stvom na­kon što je te­ško obo­lio. I uvod­na pri­ča ko­ju je obja­vio u ovoj zbir­ci, na­zva­na “Do­ba lju­ba­vi”, in­s­pi­ri­ra­na je ne­is­pu­nje­nom mla­de­nač­kom ro­man­ti­čar­skom lju­ba­vi ko­ja je na auto­ra os­ta­vi­la traj­ni utje­caj. Qu­iro­ga je u svom dje­lu i te ka­ko za­okup­ljen lju­bav­nim pro­ble­mi­ma (uglav­nom mu­ških) po­je­di­na­ca i pi­ta­nji­ma za­ljub­lji­va­nja, te za­ku­čas­tim mu­ško-žen­skim od­no­si­ma i pro­laz­nos­ti žen­ske lje­po­te. Mi­nu­ci­ozan je i opre­zan, ali i ra­fi­ni­ran u na­go­vje­štaj­nim, ali pu­te­nim opi­si­ma sek­sa, ko­ji ga oči­to kao pis­ca i te ka­ko in­tri­gi­ra. Osim te lju­bav­ne i erot­ske te­ma­ti­ke, Qu­iro­ga u broj­nim dru­gim pri­ča­ma upu­će­no pi­še o straš­nim do­ga­đa­ji­ma iz ar­gen­tin­skih pra­šu­ma gdje je go­di­na­ma ži­vio u iz­nim­no bli­skom kon­tak­tu s opas­nim ži­vo­ti­nja­ma, bilj­ka­ma, neo­buz­da­nom pri­ro­dom i pre­vrt­lji­vim vre­men­skim pri­li­ka­ma. Sje­ver­no­ar­gen­tin­ska pra­šu­ma Mi­si­ones i tok ri­je­ke Pa­ra­ne ko­ji je Qu­iro­ga do­bro poz­na­vao i uz ko­ju je uz­ga­jao pa­muk za­pra­vo su je­dan od sre­diš­njih mo­ti­va i po­kre­ta­ča ove go­to­vo groz­ni­ča­vo na­pi­sa­ne zbir­ke u ko­joj se pri­lič­no plas­tič­no opi­su­ju i ar­gen­tin­ski gos­po­dar­ski pro­ble­mi ve­za­ni uz ja­ča­nje ka­pi­ta­liz­ma, ali i ne­rav­no­prav­ni od­nos mu­ška­ra­ca i že­na, bo­ga­tih i si­ro­maš­nih, sret­nih i ne­sret­nih, sta­ri­jih i mla­đih, us­pješ­nih i ne­us­pješ­nih, dje­ce i odras­lih... Ne­ke su pri­če čak is­pri­ča­ne iz po­zi­ci­je ži­vo­ti­nja, i to pr­vens­tve­no pa­sa i ko­nja, či­ji je te­ški ži­vot u si­ro­maš­noj ar­gen­tin­skoj pro­vin­ci­ji oči­to i te ka­ko mu­čio nji­ma nak­lo­nje­nog i do­bro­na­mjer­nog auto­ra. De­cent­no se autor ba­vi i tra­di­ci­onal­nim in­di­jan­skim sta­nov­niš­tvom Ar­gen­ti­ne. Me­đu ap­so­lut­no naj­po­tres­ni­jim pri­ča­ma iz ove zbir­ke sva­ka­ko je “Zak­la­na ko­koš”, pri­ča ko­ja i danas iz­a­zi­va ne­vje­ri­cu pa čak i ot­por jer na ri­jet­ko vi­đe­ni na­čin tre­ti­ra te­mu dje­co­uboj­stva i to iz jed­ne sa­svim iz­u­zet­ne, su­ro­ve i gru­be po­zi­ci­je. Ta pri­ča u os­no­vi jest du­bo­ko mo­ra­lis­tič­ka, ali i kraj­nje na­tu­ra­lis­tič­ka. Ona čak i danas, ka­da nam se či­ni da je sve do­zvo­lje­no i da sve mo­že na pa­pir, dje­lu­je pot­pu­no odi­oz­no i po­mak­nu­to, ali ni­je je­di­na tak­va u ovoj zbir­ci pre­pu­noj pa­to­lo­ških, ali i, na ža­lost re­alis­tič­nih li­ko­va. Me­đu tak­ve pri­če mo­gu se ubro­ji­ti i stra­vič­ni na­pe­to tri­ler­ski “Jas­tuk od per­ja” ili “Ya­gu­ai”, kao i “Šum­ski med”. Qu­iro­ga sva­ka­ko ni­je pi­sac ko­ji že­li uljep­ša­ti stvar­nost i ra­zo­no­di­ti svog či­ta­te­lja. On je autor ko­ji pi­še o ne­rav­no­prav­noj bor­bi čo­vje­ka i pri­ro­de, o lju­di­ma ko­ji su gu­bit­ni­ci i to bez ikak­vih mo­guć­nos­ti za us­pjeh, o maj­ka­ma ko­je u do­broj vje­ri i pu­ne do­brih na­mje­ra uni­šta­va­ju ži­vo­te svo­joj dje­ci, ali i o fa­tum­skom ži­vo­tu u te­škim pra­šum­skim uvje­ti­ma u ko­ji­ma čo­vjek pre­čes­to sr­lja pre­ma svo­jem kra­ju, ne slu­ša­ju­ći glas ra­zu­ma.

“Pri­če o lju­ba­vi, lu­di­lu i smr­ti” Ho­ra­cio Qu­iro­ga, zbir­ka pri­ča, Ma­ti­ca hr­vat­ska, pre­ve­la Do­ra Je­la­čić Bu­žim­ski, ci­je­na 150 kuna

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.