PRED­SJED­NI­CA S PRA­VOM TRA­ŽI PO­ŠTO­VA­NJE SVIH ŽR­TA­VA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Bo­ban Va­le­čić

Ju­če­raš­nja pros­la­va Da­na po­bje­de u Kni­nu pro­tek­la je u znat­no mir­ni­jem tonu ne­go pri­jaš­njih go­di­na. Za­pra­vo je mno­go vi­še sli­či­la na do­mje­nak za eli­tu ne­go na na­rod­na ve­se­lja kak­vi­ma smo pri­je svje­do­či­li, a u Knin je, ka­že po­li­ci­ja, pri­vuk­la i znat­no ma­nje po­sje­ti­te­lja. Po­seb­no uz­bu­đe­nje u druš­tvu ove go­di­ne ni­su iz­a­zva­li ni stan­dard­ni na­pa­di iz Sr­bi­je, ni kaz­ne­ne pri­ja­ve Do­cu­men­te, ni prosvjedi Že­na u cr­nom. Je li to­mu uz­rok “apa­urin­ski” po­li­tič­ki stil An­dre­ja Plen­ko­vi­ća ili sa­ma či­nje­ni­ca da je HDZ sa­da na vlas­ti pa su des­ni kru­go­vi pu­no mir­ni­ji bez ob­zi­ra na to sli­je­di li HDZ ono što su tra­ži­li u vri­je­me omra­že­no­ga im Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća, ma­nje je bit­no. Duh tre­nut­ka oči­to je osje­ti­la i pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić ko­ja je s knin­ske tvr­đa­ve po­ru­či­la da ve­li­ka po­vi­jes­na po­bje­da obve­zu­je na oprost i po­mi­re­nje i “kao pred­sjed­ni­ca Re­pu­bli­ke, ali i kao Hr­va­ti­ca, gra­đan­ka i maj­ka” iz­ra­zi­la ža­lje­nje i zbog svih stra­da­lih Sr­ba. Iako nje­zi­ne riječi ni u naj­ma­njoj

Hr­vat­ska ni­ti mo­že ni­ti ima po­tre­bu iz­bje­ga­va­ti spo­mi­nja­nje ci­vil­nih žr­ta­va

mje­ri ne do­vo­de u pi­ta­nje čis­to­ću sa­me ope­ra­ci­je, pred­sjed­ni­ca je ti­me ri­ski­ra­la na­pa­de s kraj­nje des­ni­ce, ali i iz Sr­bi­je, či­je će vod­stvo, kao i bez­broj pu­ta do sa­da, vje­ro­jat­no po­ku­ša­ti zlo­upo­tri­je­bi­ti či­nje­ni­cu da je še­fi­ca dr­ža­ve iz­ra­zi­la ža­lje­nje. No či­nje­ni­ca je i da je pi­je­tet pre­ma žr­tva­ma ci­vi­li­za­cij­sko pi­ta­nje i da Hr­vat­ska ne mo­že za­uvi­jek iz­bje­ga­va­ti tu te­mu. Da­pa­če, za to ne­ma ni naj­ma­nje po­tre­be, bu­du­ći da su pro­ce­si ve­za­ni uz Olu­ju pred Me­đu­na­rod­nim kaz­ne­nim su­dom za biv­šu Ju­gos­la­vi­ju da­le­ko iza nas. Va­lja pod­sje­ti­ti da pred tim su­dom ni­ka­da ni­je osu­đen baš ni­je­dan Hr­vat, iako je ta­daš­nji dr­žav­ni vrh pot­pu­no za­ne­ma­rio institut dr­žav­ne i voj­ne taj­ne i sve do­ku­men­te, sve što su ikad ra­di­li Fra­njo Tuđ­man i nje­go­vi su­rad­ni­ci, pot­pu­no ne­kri­tič­ki da­vao na uvid svi­ma ko­ji su bi­li za­in­te­re­si­ra­ni pa i otvo­re­nim ne­pri­ja­te­lji­ma Hr­vat­ske. Hr­vat­ska se, dak­le, ne­ma če­ga sra­mi­ti i s pu­nim sa­mo­po­uz­da­njem mo­že sla­vi­ti mir i slo­bo­du ko­ju joj je do­ni­je­la Olu­ja, ali i s tu­gom opla­ka­ti sve svo­je žr­tve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.