Kći bra­ni­te­lja: Ne bo­ri­mo se jed­ni pro­tiv dru­gih

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

– Na­ši ubi­je­ni, po­gi­nu­li i nes­ta­li ro­di­te­lji bi­li su jed­nos­tav­ni, obič­ni, ra­diš­ni obi­telj­ski lju­di, ali od­luč­ni i hra­bri. Ne­dos­ta­ja­li su nam u svim odi­gra­nim igra­ma, ne­is­pri­ča­nim pri­ča­ma, pr­vom da­nu ško­lo­va­nja, pr­vim lju­ba­vi­ma, pro­mo­ci­ja­ma, za­poš­lja­va­nju, vjen­ča­nju i ro­đe­nju nji­ho­vih unu­ka. Sje­ća­nje na njih no­sit će­mo dok smo ži­vi – rek­la je Ni­ko­li­na Ma­ta­ija, kći bra­ni­te­lja ko­ji je po­gi­nuo u Olu­ji. Ovo je pr­vi put da se okup­lje­ni­ma obra­ti­lo di­je­te po­gi­nu­log bra­ni­te­lja, a nje­zin go­vor mno­ge je dir­nuo. Za­hva­li­la je svim maj­ka­ma ko­je su pre­uze­le dvos­tru­ku ulo­gu u od­go­ju svo­je dje­ce. – Za­da­ća svih nas, na­šeg dr­žav­nog vod­stva, mo­ra bi­ti da osi­gu­ra uvje­te da se na­ša dr­ža­va ra­zvi­ja, da mla­di lju­di u Hr­vat­skoj os­tva­ru­ju ka­ri­je­re i stva­ra­ju obi­te­lji. Mo­lim vas, ne bo­ri­mo se jed­ni pro­tiv dru­gih, bo­ri­mo se za­jed­no! – po­ru­či­la je N. Ma­ta­ija.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.