U dva mje­se­ca ka­na­de­ri os­tva­ri­li 1350 sa­ti na­le­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ka­na­de­ri Hr­vat­skog rat­nog zra­ko­plov­s­tva i je­dan zrač­ni trak­tor su­dje­lo­va­li su u su­bo­tu u ga­še­nju po­ža­ra ko­ji su go­rje­li na Di­na­ri i kod Gra­ča­ca. Iz MORH-a su iz­vi­jes­ti­li da su nji­ho­ve sna­ge u do­sa­daš­njem di­je­lu pro­tu­po­žar­ne se­zo­ne ko­ja je po­če­la 1. lip­nja os­tva­ri­le oko 1350 sa­ti na­le­ta, pri če­mu je iz­ba­če­no oko 41.300 to­na vo­de te je pre­ve­ze­no 213 va­tro­ga­sa­ca i voj­ni­ka i 25 to­na va­tro­gas­ne opre­me i vo­de do po­ža­ri­šta. Naj­vi­še po­ža­ra ko­ji su zah­ti­je­va­li an­ga­žman ka­na­de­ra bi­lo je u Ši­ben­sko-knin­skoj žu­pa­ni­ji – šez­de­set. (es)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.