SAD obja­vio da iz­la­zi iz Pa­ri­škog spo­ra­zu­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

SAD je u pe­tak služ­be­no oba­vi­jes­tio UN da će se po­vu­ći iz Pa­ri­škog spo­ra­zu­ma o kli­mi, ali je os­ta­vio otvo­re­nom mo­guć­nost da mu se po­nov­no pri­dru­ži ako se po­bolj­ša­ju uvje­ti za SAD. Naj­ra­ni­ji da­tum is­tu­pa­nja SAD-a je 4. stu­de­no­ga 2020. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.