Lje­to još ni­je rek­lo svo­je, ali ne­će vi­še bi­ti ovak­vog va­la

Vecernji list - Hrvatska - - Intervju - (Ha­ssan Ha­idar Di­ab)

Je li ovo vr­hu­nac vru­ći­na ili mo­že­mo oče­ki­va­ti još ovak­vih ili čak to­pli­jih da­na?

Na vr­hun­cu smo to­plin­skog va­la i pred na­ma je osjet­no os­vje­že­nje, u ko­jem će tem­pe­ra­tu­re pas­ti i za de­se­tak stup­nje­va jer će na­šim kra­je­vi­ma pro­tut­nja­ti hlad­na fron­ta. Gle­da­ju­ći prog­nos­tič­ke ma­te­ri­ja­le, ma­la je vje­ro­jat­nost da će nas ove go­di­ne po­nov­no pre­pla­vi­ti ova­ko in­ten­zi­van to­plin­ski val. Lje­to još ni­je rek­lo svo­je, ali ovak­ve ek­s­trem­ne vru­ći­ne ne bi se vi­še tre­ba­le po­no­vi­ti ovog lje­ta.

Kak­ve su to pro­mje­ne u at­mo­sfe­ri zbog ko­jih do­la­zi do ta­ko ek­s­trem­nih vru­ći­na kod nas?

Ek­s­trem­na vru­ći­na ko­joj svje­do­či­mo po­s­lje­di­ca je utje­ca­ja po­lja vi­so­kog tla­ka zraka, zas­luž­nog za sta­bil­nost at­mo­sfe­re i po­zi­ci­oni­ra­nog pre­ko na­ših kra­je­va, pre­ko ko­jeg stru­ji vruć zrak s po­dru­čja Afri­ke u ju­go­za­pad­noj stru­ji. Ka­ko ju­go­is­toč­no od nas po vi­si­ni kru­ži svje­ži­ji zrak, vru­ći­na je naj­iz­ra­že­ni­ja ovaj put nad cen­tral­nom Eu­ro­pom i Bal­ka­nom, dak­le nad na­šim po­dru­čjem. Eu­ro­pa je ovaj put na ne­ki na­čin po­di­je­lje­na, na sje­ve­ru i sje­ve­ro­za­pa­du je zbog cik­lo­nal­no ak­tiv­nog Atlan­ti­ka svje­ži­je i ki­šo­vi­ti­je, ka­ko je i nad ju­go­is­toč­nom Eu­ro­pom, dok je kod nas ek­s­trem­no vru­će, jer smo baš na po­te­zu vru­ćeg afrič­kog zraka.

S ob­zi­rom na kli­mat­ske pro­mje­ne, kak­vo vri­je­me mo­že­mo oče­ki­va­ti u bu­duć­nos­ti?

U bu­duć­nos­ti mo­že­mo oče­ki­va­ti sve vi­še sru­še­nih re­kor­da, od­nos­no sve vi­še ek­s­trem­nih po­ja­va po­put ovog to­plin­skog va­la, na­kon ko­jeg bi nas mo­gle po­go­di­ti ra­zor­ne olu­je, pra­će­ne ja­kim plju­sko­vi­ma, pro­laz­no po­ja­ča­nim vje­trom, tu­čom, što su is­to ta­ko ek­s­trem­ne po­ja­ve. Što se ti­če du­go­roč­ne prog­no­ze, iako je tre­ba uze­ti s do­zom opre­za, eu­rop­ski mo­del za­sad po­ka­zu­je po­zi­tiv­no od­stu­pa­nje tem­pe­ra­tu­re di­ljem zem­lje i slje­de­ćih mje­se­ci, sve do kra­ja go­di­ne. Pos­to­je po­ka­za­te­lji da bi po­dru­čje sje­ver­nog i sre­diš­njeg Me­di­te­ra­na na je­sen mo­glo bi­ti cik­lo­nal­no ak­tiv­no, što bi mo­glo re­zul­ti­ra­ti po­pla­va­ma duž na­še oba­le, oso­bi­to sje­ver­ne, zbog ve­li­ke ko­li­či­na obo­ri­na u krat­kom vre­men­skom pe­ri­odu, če­mu će pri­do­ni­je­ti i vi­so­ka tem­pe­ra­tu­ra po­vr­ši­ne mo­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.