Ne, Fa­ce­bo­oko­vi ro­bo­ti ne mo­gu zav­la­da­ti svi­je­tom

Bob: i can i i everyt­hing el­se . . . . Ali­ce: bal­ls ha­ve ze­ro to me to me to me to me to me to me to me to me to Bob: you i everyt­hing el­se . . . . . . Ali­ce: bal­ls ha­ve a ball to me to me to me to me to me to me Bob: i i can i i i everyt­hing el­se . . Ali

Vecernji list - Hrvatska - - Intervju - Pi­še: TA­NJA IVAN­ČIĆ

Fa­ce­bo­ok je u pa­ni­ci uga­sio pro­jekt jer su dvi­je umjet­ne in­te­li­gen­ci­je, toč­ni­je chat bo­to­vi, osmis­li­li svoj vlas­ti­ti je­zik. Ta­ko su gla­si­li na­pi­si u me­di­ji­ma pro­tek­li tje­dan. U nji­ma je is­ti­ca­no da je Fa­ce­bo­ok u svom nas­to­ja­nju da osmis­li što pa­met­ni­je i sa­vr­še­ni­je chat bo­to­ve (pro­gra­me ko­ji raz­go­va­ra­ju s ko­ris­ni­ci­ma) neo­če­ki­va­no stvo­rio bo­to­ve ko­ji su sa­mi smis­li­li svoj je­zik. Ka­da se to do­go­di­lo, struč­nja­ci Fa­ce­bo­oka iz­ne­na­da su pre­ki­nu­li eks­pe­ri­ment. Ta­ko su iz­vje­šta­va­li ne­ki sen­za­ci­ona­lis­tič­ki me­di­ji po­put, pri­mje­ri­ce, bri­tan­skog The Su­na. Pri­ča je su­ge­ri­ra­la da je vri­je­me SkyNe­ta i Ter­mi­na­to­ra već po­če­lo te da su stro­je­vi zas­tra­šu­ju­ći jer mo­gu me­đu­sob­no raz­go­va­ra­ti svo­jim je­zi­kom te će usko­ro i zav­la­da­ti. Pre­kid is­tra­ži­va­nja i ga­še­nje bo­to­va, su­ge­ri­ra­li su, bi­la je pa­nič­na re­ak­ci­ja is­tra­ži­va­ča Fa­ce­bo­oka ko­ji za­pra­vo ni­su mo­gli ov­la­da­ti stro­je­vi­ma i vlas­ti­tim pro­gra­mi­ma umjet­ne in­te­li­gen­ci­je druk­či­je osim, kraj­njom mje­rom, pre­ki­dom svih nji­ho­vih funk­ci­ja.

Zas­tra­šu­ju­ći ro­bo­ti

Pri­tom su se za­ko­tr­lja­li i nas­tav­ci tek­s­to­va o umjet­noj in­te­li­gen­ci­ji kao opas­nos­ti ko­ja prijeti ljud­skom ro­du. Va­lja na­gla­si­ti i da su tek­s­to­vi o straš­nim ro­bo­ti­ma ko­ji ko­mu­ni­ci­ra­ju a da ih lju­di ne ra­zu­mi­ju, za­pra­vo us­li­je­di­li na­kon raz­mi­ri­ce teh­no­ve­li­či­na Elo­na Mu­ska i Mar­ka Zuc­ker­ber­ga. Jer, ni­su se slo­ži­li oko bu­duć­nos­ti umjet­ne in­te­li­gen­ci­je, oko nje­zi­nih do­brih i lo­ših stra­na. A Fa­ce­bo­oko­vi bo­to­vi iz­vu­če­ni su na­pras­no i, na­rav­no, pla­si­ra­ni na “tam­nu” stra­nu. No, ipak, na­kon pr­vih uz­ne­mi­ru­ju­ćih nas­lo­va i alar­mant­nih nas­ta­va­ka, druš­tve­ne mre­že odra­di­le su svo­je, ne­ki znans­tve­ni­ci ko­ji su ra­di­li i ra­de na pro­jek­ti­ma os­po­sob­lja­va­nja bo­to­va i nji­ho­vu ra­zvo­ju i na­pret­ku ogla­si­li su se na Twit­te­ru po­bi­ja­ći na­pi­se i kri­ti­zi­ra­ju­ći me­di­je, a po­ja­vi­li su se i tek­s­to­vi u ko­ji­ma su objas­ni­li što se do­go­di­lo i iz­vor in­for­ma­ci­ja odak­le je sve i ge­ne­ri­ra­no. Za po­če­tak, u pri­či o bo­to­vi­ma ra­di se o Fa­ce­bo­oko­vu iz­vješ­ću iz lip­nja, do­ku­men­tu ko­ji iz­vje­šta­va što je bio za­da­tak is­tra­ži­va­nja i ko­ji su re­zul­ta­ti. Dak­le, pre­ma pi­sa­nju Wi­re­da i CNBC-a, Fa­ce­bo­oko­vi znans­tve­ni­ci po­ku­ša­li su na­uči­ti bo­to­ve da što uvjer­lji­vi­je pre­go­va­ra­ju u slu­ča­je­vi­ma kup­nje i pro­da­je. Uči­li su ih da pre­go­va­ra­ju, što je bio no­vi is­ko­rak u is­tra­ži­va­nju bu­du­ći da Fa­ce­bo­ok pu­no na­de po­la­že u chat bo­to­ve. Dva Fa­ce­bo­oko­va bo­ta tre­ba­la su oba­vi­ti jed­nos­ta­van za­da­tak – pre­go­va­ra­ti i su­ra­đi­va­ti te uvjež­ba­ti rad­nje ka­ko bi što bo­lje mo­gli jed­nom slu­ži­ti u in­te­rak­ci­ji s lju­di­ma ko­ji ku­pu­ju ili pro­da­ju stva­ri pre­ko Fa­ce­bo­oka. Ni­su baš bi­li us­pješ­ni, bo­to­vi su za­pra­vo pro­ma­ši­li svo­ju za­da­ću. Ono što su us­pje­li jest da bo­to­vi ko­ris­te obras­ce go­vo­ra u ko­jem ima niz po­nav­lja­nja i kra­će­nja riječi, us­to su i la­ga­li, toč­ni­je, glu­mi­li da su za­in­te­re­si­ra­ni za objekt ne bi li kas­ni­je pos­ti­gli do­go­vor. Ka­ko su im na­da­lje po­ku­ša­va­li za­da­ti no­ve pa­ra­me­tre i “opa­me­ti­ti” ih, u jed­nom tre­nu pres­ta­li su ko­mu­ni­ci­ra­ti ra­zum­lji­vim je­zi­kom. Me-

đu­sob­ni je di­ja­log bio us­pos­tav­ljen, ali je lju­di­ma bio ne­ra­zum­ljiv. A sam raz­go­vor oka­rak­te­ri­zi­ran je kao ne­in­tu­iti­van. Ta­ko su, iz­vi­jes­tio je CNBC, na­pi­sa­li znans­tve­ni­ci Mi­ke Lewis, De­nis Ya­rats, Yann Da­up­hin, De­vi Pa­rikh i Dhruv Ba­tra iz Fa­ce­bo­ok’s Ar­ti­fi­ci­al In­tel­li­gen­ce Re­se­ar­ch Gro­up u iz­vješ­ću ko­je je objav­lje­no još u lip­nju. Po­an­ta iz­vješ­ća uop­će ni­je bi­la oba­vi­jes­ti­ti da bo­to­vi me­đu­sob­no ko­mu­ni­ci­ra­ju, jer za njh to ni­je vi­jest. Na­ime, ka­ko je Ba­tra kas­ni­je objas­nio, upra­vo ta­kav po­do­djel umjet­ne in­te­li­gen­ci­je već pos­to­ji go­di­na­ma i ovo ni­su pr­vi bo­to­vi ko­ji su to os­tva­ri­li.

Ter­mi­na­tor je još da­le­ko

Nji­hov je cilj bio da u da­tom okru­že­nju ri­je­še za­da­tak, ni­su to uči­ni­li, a znans­tve­ni­ci su ta­da za­klju­či­li da na­po­ri oko ci­je­le pri­če ili dalj­nje in­zis­ti­ra­nje na is­tim pos­tav­ka­ma pro­gra­ma ne­će do­ni­je­ti re­zul­tat te su odus­ta­li od dalj­njeg usa­vr­ša­va­nja, ba­rem za­sad. Sva­ki put kad znans­tve­ni­ci pre­ki­nu ne­ki po­sao na ko­jem su ra­di­li ili pro­mi­je­ne pro­gra­me na ko­ji­ma su ra­di­li jer ih ne do­vo­de do re­zul­ta­ta ili smje­ra u ko­jem že­le ići, to bi se mo­glo na­zva­ti ga­še­njem ili pre­ki­dom i ta­ko uz­bu­nji­va­ti jav­nost, što je, sma­tra Ba­tra, pot­pu­no kri­vo, ne­učin­ko- vi­to i ne slu­ži zna­nos­ti. U ovom slu­ča­ju za­da­tak je bio da bo­to­vi us­pješ­no pre­go­va­ra­ju. No, ni­su to us­pje­li, ba­rem ne uz da­ne im pos­tav­ke. SkyNet je da­le­ko, Ter­mi­na­to­ra još ne­ma. Za­pra­vo, pi­še Wi­red, umjes­to zas­tra­šu­ju­će pri­če, Fa­ce­bo­okov eks­pe­ri­ment dem­nos­tri­rao je ogra­ni­če­nja ko­ja pos­to­je u ra­zvo­ju umjet­ne in­te­li­gen­ci­je. Po­seb­no u ovom slu­ča­ju chat bo­to­va, ko­ji mo­gu obav­lja­ti im­pre­siv­ne rad­nje, no sa­mo unu­tar stro­go de­fi­ni­ra­nog okru­že­nja. Ni­su još ni bli­zu auto­nom­nos­ti i zdra­vom ra­zu­mu ko­je bi se mo­glo us­po­re­di­ti s ljud­skim ra­zu­mi­je­va­njem i vje­šti­na­ma, sma­tra­ju. Bo­to­vi i asis­ten­ti po­put Ap­ple­ove Si­ri ili Ama­zo­no­ve Alexe ko­ris­ni su i za­bav­ni, ali ne mo­gu još raz­go­va­ra­ti lo­gič­ki i u va­ri­jan­ti smis­le­nog di­ja­lo­ga. Ca­non, poz­na­ti svjet­ski pro­izvo­đač fo­to­opre­me ne­pres­ta­no ino­vi­ra ta­ko su sa­da pri­pre­mi­li da­le­ko­zo­re ko­ji sta­bi­li­zi­ra­ju pri­kaz Ca­non Eu­ro­pe naj­a­vio je tri no­va mo­de­la da­le­ko­zo­ra s ra­zi­na­ma po­ve­ća­nja 10x, 12x i 14x. No­vi pro­izvo­di pr­vi ima­ju Ca­no­nov no­vi sus­tav sta­bi­li­za­ci­je sli­ke s po­ma­kom le­ća ko­ji ko­ris­ni­ci­ma nu­di ve­ću op­tič­ku kva­li­te­tu i sta­bil­ni­je is­kus­tvo gle­da­nja. Ko­ris­ni­ci ta­ko pri­li­kom du­ljeg i kra­ćeg gle­da­nja, pri­mje­ri­ce, te pro­ma­tra­nja div­ljih ži­vo­ti­nja, sport­skih me­če­va ili pri­ro­de uži­va­ju u vr­hun­skom is­kus­tvu, obe­ća­va­ju iz Ca­no­na.

Dva na­či­na

Sva tri mo­de­la kra­si no­vi­tet u vi­du dva na­či­na sta­bi­li­za­ci­je sli­ke. Stan­dard­ni na­čin sta­bi­li­za­ci­je sli­ke sma­nju­je treš­nju ru­ke dok ko­ris­nik pro­na­la­zi svoj objekt, a kad se jed­nom uoči objekt, omo­gu­ću­je oštar pre­gled. Na­pred­na sta­bi­li­za­ci­ja sli­ke ko­ri­gi­ra ve­će po­ma­ke ru­ku ko­ris­ni­ka po­ve­za­ne s di­sa­njem i spo­rim, ali ve­ćim po­kre­ti­ma ko­ji se mo­gu po­ja­vi­ti pri­li­kom du­ljeg pro­ma­tra­nja pri­ro­de s fik­s­ne lo­ka­ci­je. Čak i pri uve­ća­nju od 14x sma­nje­nje treš­nje prak­tič­no po­ve­ća­va raz­lu­či­vost i jas­no­ću pri­ka­za. No­vi modeli, ka­žu u Ca­no­nu, znat­no sma­nju­ju na­pre­za­nje vi­da i umor oči­ju.

Jas­ni detalji

Tri no­va mo­de­la nu­de ras­pon po­ve­ća­nja od 10x do 14x, pa ko­ris­ni­ci mo­gu bi­ra­ti, bez ob­zi­ra na to že­le li, pri­mje­ri­ce, pro­ma­tra­ti aero­mi­ting s ve­će uda­lje­nos­ti ili gle­da­ti pri­ro­du, za što je po­treb­no ši­re vid­no po­lje. Svi modeli ima­ju mi­ni­ma­lan fo­kus od oko 2 m, pa su sa­vr­še­ni za slu­ča­je­ve kad se objekt iz­ne­na­da pre­mjes­ti bli­že.

Umjes­to zas­tra­šu­ju­će pri­če, Fa­ce­bo­okov eks­pe­ri­ment de­mons­tri­rao je ogra­ni­če­nja ko­ja pos­to­je u ra­zvo­ju umjet­ne in­te­li­gen­ci­je, u ovom slu­ča­ju bo­to­va No­vi modeli, ka­žu u Ca­no­nu, znat­no sma­nju­ju na­pre­za­nje vi­da i umor oči­ju

Dva bo­ta za ko­mu­ni­ka­ci­ju do­bi­la su iz­a­zov da jed­nos­tav­no pre­go­va­ra­ju. Ni­su baš bi­li us­pješ­ni, prem­da su is­ka­za­li spo­sob­nost la­ga­nja, ne­ki su pre­go­vo­ri di­je­lom i bi­li us­pješ­ni, no ni­su os­tva­ri­li ko­mu­ni­ka­ci­ju na ra­zum­lji­vu je­zi­ku i ta­ko su pos­ta­li ne­us­pješ­ni Ni­su is­pu­ni­li za­da­tak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.