ZA­BO­RA­VI­TE PODZEMNU, RIM TRE­BA RAZGLEDATI

Ta­li­jan­ska me­tro­po­la pra­vi je mag­net za tu­ris­te, u ovom je gra­du sve na­do­hvat ru­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Put Pod Noge - Pi­še: ZDRAV­KO CESAR

Je­dan od naj­ljep­ših gra­do­va svi­je­ta s bur­nom po­vi­ješ­ću is­pre­ple­te­nom bor­ba­ma aris­to­krat­skih obi­te­lji, dvor­skim splet­ka­ma, smje­šten na se­dam bre­žu­lja­ka i s pri­čom o Ro­mu­lu i Re­mu, pra­vi je mag­net za tu­ris­te. I ne mo­že se do­bi­ti pra­vi do­jam o tom gra­du ako se u nje­mu ne pro­ve­de naj­ma­nje pet da­na. Već i pr­vi do­la­zak na že­ljez­nič­ki ko­lo­dvor Ter­mi­ni, je­dan od naj­ve­ćih u Eu­ro­pi, po­ka­zu­je svu ve­li­či­nu Ri­ma. Glav­no grad­sko pro­met­no čvo­ri­šte smje­šte­no je u če­t­vr­ti gdje su u pra­vi­lu vr­lo jef­ti­ni ho­te­li, res­to­ra­ni i hos­te­li pa ve­ći­na po­sje­ti­te­lja Ri­ma naj­češ­će svoj smje­štaj pro­na­đe u tom di­je­lu gra­da odak­le se ide u obi­la­ske mu­ze­ja, cr­k­vi i os­ta­lih zna­me­ni­tos­ti. U Ri­mu je sve na­do­hvat ru­ke, ako go­vo­ri­mo o ve­ći­ni mjes­ta ko­ja se obavezno mo­ra­ju po­sje­ti­ti. Zbog to­ga je od­mah naj­bo­lje za­bo­ra­vi­ti podzemnu že­ljez­ni­cu ko­ju ne ko­ris­ti ni ve­ći­na Rim­lja­na, već kre­nu­ti pje­ši­ce ili auto­bu­som uz de­talj­nu kar­tu gra­da. A ve­ći­na zna­me­ni­tos­ti smjes­ti­la se na mo­žda dva ki­lo­me­tra od Va­ti­ka­na do Ko­lo­se­ja, i to uz glav­nu uli­cu Via del Cor­so i ne­ko­li­ko po­kraj­njih uli­ca u ko­ji­ma ima dos­ta ma­lih res­to­ra­na, ka­fi­ća i pi­zze­ria. I obavezno ku­pi­te za 28 eura ta­ko­zva­ni Ro­ma Pass s ko­jim se mo­že­te dva da­na bes­plat­no vo­zi­ti grad­skim pri­je­vo­zom, ali i bes­plat­no ula­zi­ti u broj­ne rim­ske zna­me­ni­tos­ti. Jed­na je od njih Pi­azza Ve­ne­zia s im­po­zant­nom gra­đe­vi­nom po­sve­će­nom pr­vom ta­li­jan­skom kra­lju Vit­to­ri­ju Ema­nu­eleu II. odak­le se la­ga­nom šet­njom do­la­zi do ču­ve­ne Fon­ta­ne di Tre­vi. No, to je sa­mo jed­na od 200-ti­njak fon­ta­na ko­je uljep­ša­va­ju i oživ­lja­va­ju grad po­se­bi­ce u vru­ćim ljet­nim mje­se­ci­ma ka­da tem­pe­ra­tu­ra pre­la­zi i 35 stup­nje­va. Dvi­je od njih na­la­ze se na pre­kras­noj Pi­azzi Na­vo­ni, jed­nom naj­ljep­ših rim­skih tr­go­va s broj­nim res­to­ra­ni­ma i ka­fi­ći­ma. Ako do­la­zi­te u Rim u vru­ćim ljet­nim da­ni­ma, obavezno ta­mo na­ru­či­te „caf­fe fred­do“, ka­vu s ma­lim koc­ki­ca­ma le­da i še­će­rom na ru­bo­vi­ma sko­ro za­le­đe­ne ča­še za šam­pa­njac. I ov­dje, na­rav­no, sli­je­de ta­li­jan­sku lo­gi­ku tr­go­va­nja po ko­joj će­te za ka­vu na terasi pla­ti­ti ba­rem dva eura vi­še ne­go da je po­pi­je­te u ka­fi­ću. Na­rav­no da se u Ri­mu ne smi­je za­bo­ra­vi­ti Va­ti­kan, dr­ža­vu u dr­ža­vi, i za to tre­ba re­zer­vi­ra­ti ci­je­li dan. Ne sa­mo zbog to­ga što su pred ula­zom naj­češ­će re­do­vi tu­ris­ta već i za­to što je za ti­su­će umjet­nič­kih dje­la ko­je tre­ba vi­dje­ti par sa­ti pre­ma­lo. To po­seb­no vri­je­di za Sik­s­tin­sku ka­pe­lu.

Špa­njol­ske stu­be po­seb­na su atrak­ci­ja za mla­de uz glaz­bu, ples i ča­šu do­brog ta­li­jan­skog pje­nuš­ca

Pi­azza Na­vo­na Zbog le­žer­nog ugo­đa­ja i at­mo­sfe­re pre­pu­na je tu­ris­ta da­nju i no­ću

Fon­ta­na di Tre­vi jed­na je od naj­ljep­ših u svi­je­tu i ne­za­obi­la­zan dio Ri­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.