Va­ri­oni­ca Si­es­ta ona je si­es­ta ko­ju smo če­ka­li, efi­ka­san li­jek za ljet­nu vru­ći­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Put Pod Noge - (zv)

Umi­je­će je os­vje­ži­ti se u ove ljet­ne da­ne, sva­ko se pi­će br­zo ugri­je, te­ško je sa­kri­ti se od 35 stup­nje­va u hla­du. Va­ri­oni­ca ima rje­še­nje za vas. Nji­ho­va se­ssi­on IPA Si­es­ta pi­vo je ko­je vam se za­si­gur­no ne­će ugri­ja­ti na sto­lu. Ova­ko pit­ko pi­vo, ukus­no i os­vje­ža­va­ju­će upra­vo je li­jek ko­ji smo tra­ži­li za ove naj­vru­će ljet­ne da­ne. Ne, sa­svim je si­gur­no da vam se Si­es­ta ne­će sti­ći ugri­ja­ti jer pit­ki­je pi­vo du­go već ni­smo pro­ba­li, ba­rem ka­da se o do­ma­ćim craft pi­vi­ma ra­di. Se­ssi­on in­dia pa­le ale­ovi pi­va su s ma­njim pos­tot­kom al- ko­ho­la, ve­ći­nom is­pod pet pos­to, ali ko­ja ne gu­be pu­no na svo­jem hmelj­nom ka­rak­te­ru u od­no­su na svo­ju ori­gi­nal­nu bra­ću. I toč­no to do­bi­je­te s Va­ri­oni­či­nim no­vim pi­vom, oh­me­lje­nost ko­ja ne­će od­bi­ti ve­ći­nu te pit­kost ko­ja na­pros­to tra­ži još. Iz­u­zet­no je do­bro ba­lan­si­ra­no i os­vje­ža­va­ju­će ta­ko da je je­di­no što mo­že­te re­ći na­kon što po­pi­je­te pr­vu ča­šu – daj­te još! Eki­pa iz Va­ri­oni­ce do­bro je na­uči­la sas­lu­ša­ti puls tr­ži­šta, a ovo je do­is­ta ono što se tra­ži­lo ovog lje­ta. Sa­svim si­gur­no ovaj hit lje­ta ne smi­je­te pro­ma­ši­ti.

Eki­pa Va­ri­oni­ce do­bro je na­uči­la sas­lu­ša­ti puls tr­ži­šta

Iz­nim­no pitka Si­es­ta još je jed­no do­is­ta do­bro pi­vo po­pu­lar­ne craft pi­vo­va­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.