Vi­še se ne pi­ta­mo kad će do­ći Wal­ter, ne­go što je bi­lo s Kim

Vecernji list - Hrvatska - - Serije -

Vin­ce Gil­li­gan us­pio je u ono­me u što smo se svi kla­di­li da ne­će – spi­noff “Bre­aking Ba­da” pre­tvo­rio je u jed­nu sa­svim no­vu se­ri­ju, ali go­to­vo jed­na­ko ta­ko im­pul­ziv­nu, pit­ku i, što je naj­važ­ni­je, di­ja­lo­ški sa­dr­žaj­nu. Mo­žda je tek ne­što vi­še arit­mič­na i s ne­što s ma­njom ga­le­ri­jom pamt­lji­vih li­ko­va, no “Nazovi Saula” sva­ka­ko ni­je in­fu­zi­ja na ko­joj ži­ve os­ta­ci “Bre­aking Ba­da”, slav­ne se­ri­je ko­ju mno­gi s pra­vom sma­tra­ju naj­bo­ljom u po­vi­jes­ti. Na­rav­no, ov­dje se po­jav­lju­ju sta­ri li­ko­vi, ali s ne­vi­đe­nom fi­no­ćom Gil­li­gan ih od­mo­ta­va i do­dat­no ra­zot­kri­va nji­ho­ve slo­že­ne ka­rak­te­re. Svo­je li­ko­ve iz “Bre­aking Ba­da” ba­cio je u proš­lost i sva­ko­me od njih dao jed­nu no­vu, ne­poz­na­tu notu.

Gu­so­va eti­ka u kri­mi­na­lu

Tre­ća sezona se­ri­je “Nazovi Saula” do­ve­la nas je do ne­ko­li­ko dra­ma­tur­ških vr­hu­na­ca, a po­go­to­vo je sna­žan onaj iz­me­đu Jim­myja McGil­la i nje­go­va bra­ta Chuc­ka. Slo­žen od­nos dva bra­ta, me­đu ko­ji­ma plo­ve go­le­me ko­li­či­ne do­brih i lo­ših emo­ci­ja, do­veo nas je do bri­ljant­nog tre­nut­ka ka­da u sud­skom pro­ce­su Chuck že­li za­uvi­jek uze­ti od­vjet­nič­ku li­cen­ci­ju svom mla­đem bra­tu. Gil­li­gan ov­dje ni­je ra­dio uobi­ča­jen sud­ski spek­takl pre­pun obra­ta, već brat­sku dra­mu, li­še­nu uobi­ča­je­nos­ti. Tre­nu­tak ka­da Jim­my u na­por­noj sud­skoj bi­ci po­bje­đu­je bra­ta ni­je eufo­ri­čan, već tu­žan, jer je­dan je brat po­ni­zio dru­go­ga. Dru­gi dra­ma­tur­ški vr­hu­nac vi­dje­li smo iz­me­đu Hec­to­ra Sa­la­man­ce i sta­rog znan­ca Gu­sa Frin­ga. Ov­dje se sa­da od­mo­ta­va klup­ko po­vi­jes­ne mrž­nje iz­me­đu njih dvo­ji­ce. A mrž­nje je to­li­ko da se Hec­tor u “Bre­aking Ba­du” i sam raz­nio u inva­lid­skim ko­li­ci­ma sa­mo ka­ko bi u pa­kao sa so­bom odveo i Gu­sa. No odak­le ta­kav bi­jes iz­me­đu njih dvo­ji­ce? Hec­tor je čis­to oli­če­nje vra­ga, lji­ga­vo i od­vrat­no. Nje­go­va krh­ka fi­gu­ra, a ujed­no i sna­žan ka­rak­ter jed­nos­tav­no me­tu sve os­ta­le ak­te­re sa sce­ne, pa je mo­žda i do­bro što ga je Gil­li­gan vr­lo ma­lo do­zi­rao – po­put ča­ši­ce s otro­vom. Gus je pak pro­fi­njen kri­mi­na­lac, čo­vjek ko­ji se bri­ne za svo­je lju­de, na­gra­đu­je ih, i ni­je po­sve si­gur­no da će se sna­ći u tom svi­je­tu okrut­ne nar­ko­ma­fi­je. Hec­to­ru sme­ta što je Gus u svi­jet kri­mi­na­la uveo eti­ku, i tu je u pra­vu: ni­je li kri­mi­nal sam po se­bi ne­eti­čan. Gu­sa je do­ži­vio kao smrt­nu opas­nost za po­sao i za­to ga je htio eli­mi­ni­ra­ti. No glav­na enig­ma se­ri­je je ipak Jim­myje­va part­ne­ri­ca Kim Wexler. Zna­mo da je ne­ma u “Bre­aking Ba­du” i već se tri se­zo­ne pi­ta­mo što će se do­go­di­ti s njom. Tre­nu­tak ka­da se autom uma­lo za­bi­je u naf­t­nu bu­šo­ti­nu dao je nas­lu­ti­ti da će bi­zar­no umri­je­ti, no to se ni­je do­go­di­lo. Či­ni se da je nje­zi­na smrt ne­iz­bjež­na, no pi­ta­nje je ka­ko će se i ka­da to do­go­di­ti. Zna­mo li svu šep­tr­lja­vost sim­pa­tič­nog Jim­myja, ne bi ču­di­lo da je Vin­ce Gil­li­gan baš nje­mu na­mi­je­nio kriv­nju za nje­zin nes­ta­nak. Kim je neo­bič­no do­bro na­pi­san lik, bez ne­ke po­seb­nos­ti, a opet je priv­lač­na, is­pu­nja­va am­bi­jent po­ja­vom, ona je ne­ki umi­ru­ju­ći fak­tor iz­me­đu hr­pe bo­les­no ka­ri­je­ris­tič­nih od­vjet­ni­ka, nar­ko­di­le­ra i svog na­da­sve neo­bič­nog part­ne­ra Jim­myja. Kim je oči­to ima­la pu­no važ­ni­ju ulo­gu u Jim­myje­vu ži­vo­tu i ka­ri­je­ri ne­go što se či­ni­lo u pr­ve dvi­je se­zo­ne, pos­ta­je jas­no da će nje­zi­na sud­bi­na, a ne od­nos s bra­tom ili s kri­mi­nal­ci­ma, odre­di­ti Jim­myjev ži­vot, od­nos­no pu­ta­nju ko­ja će ga odves­ti do Wal­te­ra Whi­tea.

Lik Kim Wexler gra­đen je po­la­ko pa je tek u tre­ćoj se­zo­ni pos­ta­lo jas­no ka­ko je ona sud­bo­nos­na za Jim­myja

Gil­li­gan je ko­rak is­pred

Ko­li­ko god je tr­ži­šte se­ri­ja i da­lje vr­lo kva­li­tet­no i još uvi­jek ne gu­bi daha, ove go­di­ne do­sad ni­smo gle­da­li ni­šta bo­lje od tre­će se­zo­ne “Saula”. Do­du­še, “Le­gi­on”, šes­ta sezona “Do­mo­vi­ne” i “Ame­rič­ki bo­go­vi” su sjaj­ne se­ri­je, no Vin­ce Gil­li­gan je ipak za ko­rak is­pred kon­ku­ren­ci­je.

Sa­da ko­nač­no zna­mo i raz­log po­vi­jes­ne mrž­nje iz­me­đu Hec­to­ra i Gu­sa, dva raz­li­či­ta oli­če­nja zla

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.