Moj pri­ja­telj Wayne Ro­oney

Go­di­nu da­na bi­li smo su­igra­či u Ever­to­nu, Wayne me osvo­jio već pr­vi dan mo­ga bo­rav­ka u Li­ver­po­olu. Po­su­dio mi je svoj Ford dok sam če­kao auto, ka­že Bos­nar

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - To­mis­lav Da­so­vić to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Wayne Ro­oney je u te­re­ta­ni znao sa­ti­ma uda­ra­ti bok­sač­ku vre­ću, još kao dje­čak za­vo­lio je boks i gle­dao bok­sač­ke tre­nin­ge

Biv­ši Di­na­mov no­go­me­taš, sim­pa­tič­ni aus­tral­ski div Ed­dy Bos­nar (37), čim je čuo da je Haj­duk u Nyo­nu iz­vu­kao Ever­ton u 4. pret­ko­lu Europ­ske li­ge, u ime­ni­ku mo­bi­te­la po­tra­žio je broj svo­ga sta­rog pri­ja­te­lja iz Li­ver­po­ola – Waynea Ro­oneya. – Da, pos­lao sam mu SMS, bi­li smo vr­lo bli­ski dok smo bi­li su­igra­či u Ever­to­nu. Ja sam na Go­odi­son ta­da do­šao iz Stur­ma, a Ro­oney je bio mla­da na­da Ever­to­na, zvi­jez­da u us­po­nu – ka­že Ed­dy Bos­nar, ko­ji je u me­đu­vre­me­nu, pos­li­je Di­na­ma, igrao u Ri­je­ci, po­tom u Ni­zo­zem­skoj, Ja­pa­nu, Juž­noj Ko­re­ji, Ki­ni, a ka­ri­je­ru je za­vr­šio proš­le go­di­ne u rod­noj Aus­tra­li­ji, u Syd­ney Uni­te­du.

Wayne drag i sim­pa­ti­čan

Ka­da ste po­s­ljed­nji put vi­dje­li Ro­oneya?, pi­ta­mo Bos­na­ra. – Pri­je 3-4 go­di­ne, ka­da je Man­c­hes­ter Uni­ted bio na tur­ne­ji u Aus­tra­li­ji, Tim Ca­hill i ja po­sje­ti­li smo Ro­oneya u ho­te­lu u Syd­neyu. Sva tro­ji­ca bi­li smo u Ever­to­nu u is­to vri­je­me pa smo se ma­lo pri­sje­ti­li sta­rih vre­me­na. Ro­oneyu je bi­lo dra­go što nas vi­di, os­tao je is­ti, drag, sim­pa­ti­čan, pris­tu­pa­čan – nas­tav­lja pri­ču Bos­nar. S Ro­oneyem je svla­či­oni­cu na Go­odi­so­nu di­je­lio go­di­nu da­na, tre­ner im je bio Škot Da­vid Moyes. Wayne je ta­da još bio 19-go­diš­njak... – Br­zo smo se bi­li “skom­pa­li”, iako je on mla­đi od me­ne i od mo­je “šk­va­dre” u ko­joj su bi­li Ca­hill, Bent, Gra­ve­sen, Pis­to­ne... Ka­da sam tek do­šao u klub, ni­sam imao auto­mo­bil, jer mi je tre­bao bi­ti do­prem­ljen iz Aus­tri­je. Ro­oney se ta­da za­ču­dio: “Zar ne­maš auto, pa što ne ka­žeš?! Ne bri­ni se, ja ću to ri­je­ši­ti”. I us­tu­pio mi je svoj klup­ski Ford ka­zav­ši: “Vo­zi ga dok­le god ti bu­de tre­bao, dok ne do­đe tvoj auto”. Ti­me me od­mah pri­do­bio, shva­tio sam da sam ste­kao no­vo­ga pri­ja­te­lja – do­da­je Bos­nar. Waynea je, ka­že, pri­je ne­go na trav­nja­ku, upoz­nao u – te­re­ta­ni. – Bio se vra­tio s Europ­skog pr­vens­tva u Por­tu­ga­lu sa slom­lje­nom kos­ti sto­pa­la, dok sam ja imao slom­ljen zglob, pa smo, si­lom pri­li­ka, obo­ji­ca bi­li opo­rav­lje­ni­ci i vjež­ba­li u te­re­ta­ni. Wayne je ra­dio kao ži­vo­ti­nja že­le­ći se što pri­je opo­ra­vi­ti i vra­ti­ti na travnjak. Tak­vu vo­lju, strast i po­let za tre­nin­gom ni­kad ni­sam vi­dio. Us­to, na­kon na­ših tre­nin­ga, znao je sa­ti­ma uda­ra­ti bok­sač­ku vre­ću, na što smo mi os­ta­li su­igra­či gle­da­li s pod­smi­je­hom. Wayne ja­ko vo­li boks, još kao dje­čak u Li­ver­po­olu po­sje­ći­vao je te­re­ta­nu svo­ga stri­ca i gle­dao bok­sač­ke tre­nin­ge pa mu se oči­to svi­dje­lo – is­ti­če Bos­nar. A ka­kav je Wayne bio na trav­nja­ku? E, to je po­seb­na pri­ča... – Bio je kli­nac, a ta­ko dr­zak u igri, bez ima­lo res­pek­ta pre­ma sta­ri­jim su­igra­či­ma, ali opet ko­rek­tan i nor­ma­lan. Ali, kad se sje­tim ka­ko je on nas lo­mio na tre­nin- gu, ka­ko je la­ko kraj nas pro­la­zio, ka­ko smo se svi od­bi­ja­li od nje­ga jer je bio ta­ko si­lo­vit i sna­žan... Us­to, bio je vješt s lop­tom, vr­stan teh­ni­čar, zna­lac i ubo­ji­ti gol­ge­ter. Ma, ne­vje­ro­ja­tan igrač, baš po­se­ban! Svat­ko tko ga je vi­dio znao je da će na­pra­vi­ti ve­li­ku ka­ri­je­ru. I u to­me je i us­pio – do­da­je Bos­nar i na­gla­ša­va: – Wayne je deč­ko iz rad­nič­ke obi­te­lji, ras­tao je u “gru­bom” okru­že­nju i s tim te­škim te­re­tom na le­đi­ma iz­ras­tao je u svjet­sku no­go­met­nu zvi­jez­du, što mi je za­is­ta ja­ko dra­go. Ro­đe­ni je po­bjed­nik, deč­ko sa sta­vom i što god lju­di pri­ča­li o nje­mu, za me­ne je on po­zi­ti­vac i pra­vi he­roj. Upoz­nao sam i nje­go­vu maj­ku Je­anet­te,

Haj­duk ne­će bi­ti bez šan­si za­bi­je li Ever­to­nu gol u Li­ver­po­olu, is­ti­če Bos­nar

do­la­zi­la je na utak­mi­ce, sje­di­li smo za­jed­no u nji­ho­voj obi­telj­skoj lo­ži. Ot­k­va­če­na, sim­pa­tič­na, ve­li­ka Wayne­ova na­vi­ja­či­ca – na­gla­ša­va Bos­nar.

Te­ško će is­pu­ni­ti oče­ki­va­nja

Je li Ro­oney danas ipak već ocva­la zvi­jez­da? – Po go­di­na­ma ni­je, tek mu je 31, ali bit će pod ve­li­kim pri­ti­skom u Ever­to­nu, čak i ve­ćim ne­go u Man­c­hes­ter Uni­te­du i mis­lim da će te­ško kao po­vrat­nik do­seg­nu­ti onu ra­zi­nu na ko­johj je bio pri­je ne­ko­li­ko go­di­na. Ogrom­na su oče­ki­va­nja od nje­ga, zbog nje­go­ve igrač­ke re­pu­ta­ci­je, ve­li­ko­ga ime­na – ka­že Bos­nar. Haj­du­ko­ve šan­se pro­tiv Ever­to­na? – Haj­duk ni­je bez iz­gle­da. Ever­ton ne­će pod­cje­nji­vač­ki ući u ogle­de s Haj­du­kom, no Ko­ema­nu je pr­vens­tvo ipak važ­ni­je od Europ­ske li­ge. Za­bi­je li Haj­duk gol u Li­ver­po­olu, uz even­tu­al­no pod­noš­ljiv po­raz, kod ku­će bi mo­gao to na­dok­na­di­ti. Haj­duk ima ne­vje­ro­jat­nu po­dr­šku pu­bli­ke, iz­vr­s­nu obra­nu, a po­seb­no mi se svi­đa­ju Ju­ra­no­vić i Fu­tacs, ko­ji se sa svo­jom kons­ti­tu­ci­jom mo­že no­si­ti s En­gle­zi­ma.

REUTERS

Bio sam za­div­ljen ka­da sam Ro­oneya vi­dio na tre­nin­gu, bio je kla­sa iz­nad svih nas, ka­že Bos­nar

Ever­to­no­vi su na­vi­ja­či od­mah po­hi­ta­li kupiti dres Waynea Ro­oneya ko­ji se vra­tio u klub do­šav­ši iz Man­c­hes­ter Uni­te­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.