Mi­ško­vić: Ris­tov­ski od­la­zi pri­je play-of­fa Li­ge pr­va­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (mm)

Ste­fan Ris­tov­ski (25) na­pu­šta Ri­je­ku, i to pri­je utak­mi­ca s Olym­pi­aco­som, po­t­vr­dio je klup­ski pred­sjed­nik Da­mir Mi­ško­vić. Ri­je­ka je nu­di­la pro­du­že­nje ugo­vo­ra, no igrač i nje­gov zas­tup­nik in­zis­ti­ra­li su na od­la­sku. Pr­va­ku bi na ime od­šte­te tre­ba­lo pri­pas­ti naj­ma­nje 3,5 mi­li­ju­na eura. – Igrač i nje­gov zas­tup­nik s jed­ne i Spor­ting s dru­ge stra­ne in­zis­ti­ra­li su na od­la­sku od­mah. Po­nu­di­li smo im čak i nov­ča­nu od­šte­tu za te dvi­je utak­mi­ce pro­tiv Olym­pi­ako­sa, ali ni­su že­lje­li pris­ta­ti. Na­ža­lost, ne­moć­ni smo jer ne že­li­mo riskirati da na kra­ju ode kao slo­bo­dan igrač (ugo­vor is­tje­cao na kra­ju slje­de­ćeg lje­ta, op. a.) – izja­vio je Mi­ško­vić za ra­dio Ri­je­ku. Te­žak je to uda­rac za Ke­ko­vu mom­čad uoči play-of­fa Li­ge pr­va­ka. Pri­li­ku će na nje­go­voj po­zi­ci­ji do­bi­ti Ivan Mar­tić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.