Sa­ri­na tre­ne­ra za­bri­nja­va ve­li­ka gu­žva na za­le­ti­štu

Sti­pi baš i ni­je po vo­lji ve­čer­nji fi­na­le, ali dat će sve od se­be

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec sport@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Sti­pin za­gr­ljaj ni­je po­mo­gao Fi­li­pu, a Haj­n­še­ka bri­ne gu­žva na za­le­ti­štu. Ka­ko Svjet­sko pr­vens­tvo ne­ma kvalitetnije uvje­te?

Sti­pe Žu­nić pla­si­rao se u ve­če­raš­nji fi­na­le ba­ca­nja ku­gle, a Fi­lip Mi­ha­lje­vić os­tao je “kra­tak” za fi­na­le za sa­mo 23 cen­ti­me­tra. Šte­ta za Fi­li­pa što je u pr­ve dvi­je se­ri­je na­či­nio dva pri­jes­tu­pa i tek je u tre­ćem ba­cio ku­glu 20,33 me­tra. - Pri­je kva­li­fi­ka­ci­ja za­gr­lio sam Fi­li­pa i po­že­lio mu sre­ću. To uvi­jek ra­di­mo na sva­kom na­tje­ca­nju. Žao mi je što ne­će­mo obo­ji­ca bi­ti u fi­na­lu - re­kao je Sti­pe ko­ji je fi­na­le iz­bo­rio od­mah u pr­vom hi­cu ka­da je nje­go­va ku­gla do­tak­nu­la tra­vu na 20,86 me­ta­ra (nor­ma za fi­na­le bi­la je 20,75 me­ta­ra, nap. a.). - Na­pra­vio sam ono po što sam do­šao. Sad se idem ma­lo od­mo­ri­ti, a on­da ću na tre­ning pa na fi­na­le – is­tak­nuo je Sti­pe ko­je­mu fi­na­le po­či­nje danas u 21.35.

Do­bre kva­li­fi­ka­ci­je i za Sa­ru?

Ju­tar­nje kva­li­fi­ka­ci­je pra­tio je dup­ke is­pu­njen sta­di­on. - Usu­đu­jem se re­ći da je na ovim kva­li­fi­ka­ci­ja­ma bolja at­mo­sfe­ra ne­go što je bi­la u fi­na­lu Olim­pij­skih iga­ra u Ri­ju. Vi­di se da ovi gle­da­te­lji ra­zu­mi­ju atle­ti­ku, toč­no zna­ju ka­da ko­me tre­ba da­ti po­dr­šku - is­ti­če Sti­pe. Na SP je do­šao s 13. re­zul­ta­tom ove se­zo­ne, bez pro­ble­ma iz­bo­rio je fi­na­le. - Do­sa­daš­nja na­tje­ca­nja po­ka­za­la su da mi bo­lje ide uju­tro ne­go na­ve­čer. Bez pro­ble­ma sam se za ove kva­li­fi­ka­ci­je us­tao u šest uju­tro i odra­dio to do­bro. E, sad je vri­je­me da pos­tig­nem do­bar re­zul­tat i u ve­čer­njem ter­mi­nu. Je­di­no mi ma­lo sme­ta ova stal­na pro­mje­na tem­pe­ra­tu­re. Ma­lo je hlad­no, ma­lo je vru­će pa sam noć uoči kva­li­fi­ka­ci­ja čak imao i la­ga­nu tem­pe­ra­tu­ru - is­tak­nuo je Sti­pe. Ma­lo pri­je ne­go što će Sti­pe po­če­ti svoj fi­na­le, na za­le­ti­šte će u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma u ba­ca­nju kop­lja do­ći Sa­ra Ko­lak, olim­pij­ska po­bjed­ni­ca i vo­de­ća ove se­zo­ne s re­zul­ta­tom 68,43 me­tra. - U pe­tak smo ima­li ja­ki tre­ning, ta­ko da smo se u su­bo­tu ma­lo od­ma­ra­li. Do­bro je što je Sa­ra u pr­voj sku­pi­ni. Jer, ona dru­ga je 90 mi­nu­ta kas­ni­je, što zna­či da će bi­ti hlad­ni­je. Dak­le, već sa­da mo­gu prog­no­zi­ra­ti da ima­mo fi­na­le jer će Sa­ra u ra­ni­jem ter­mi­nu si­gur­no ima­ti pu­no bo­lje uvje­te ne­go dru­ga sku­pi­na. Nor­ma je 63,50 me­ta­ra. Ima­mo tri po­ku­ša­ja da je os­tva­ri­mo i vje­ru­jem da će­mo to na­pra­vi­ti od­mah u pr­vom. Ka­ko bi­smo se bez pre­tje­ra­ne ner­vo­ze pla­si­ra­li u fi­na­le – re­kao je Sa­rin tre­ner An­drej Haj­n­šek.

Sa­mo da ne bu­de ki­še

Slo­ven­ski tre­ner na­še kop­lja­ši­ce ima ma­le za­mjer­ke or­ga­ni­za­to­ru. - Bit će pre­vi­še na­tje­ca­te­lji­ca na ma­lom pros­to­ru za ba­ca­nje kop­lja ta­ko da po­s­ljed­nje za­gri­ja­va­nje ne­će bi­ti mo­gu­će. Mo­rat će­mo ne­što smis­li­ti ka­ko bi­smo iz­bje­gli taj pro­blem. Mis­lim da se tak­ve stva­ri ne bi smje­le do­ga­đa­ti na Svjet­skom pr­vens­tvu. Čak je i pros­tor za za­gri­ja­va­nje dos­ta da­le­ko od glav­nog sta­di­ona pa se i tu iz­gu­bi ne­što vre­me­na - na­po­mi­nje Haj­n­šek. Proš­le go­di­ne Sa­ra je u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma Iga­ra u Ri­ju ba­ci­la 64,30 me­ta­ra i uš­la u fi­na­le, gdje je kas­ni­je hi­cem od 66,18 me­ta­ra osvo­ji­la zla­to. Ne bi­smo ima­li ni­šta pro­tiv da is­ti sce­na­rij, pa i du­ži­na, bu­de i u Lon­do­nu. Za­nim­lji­vo je da je Sa­ra osvo­ji­la bron­cu na Europ­skom pr­vens­tvu u Am­s­ter­da­mu proš­le go­di­ne hi­cem od 63,50 me­ta­ra. Dak­le, s du­ži­nom nor­me za ula­zak u fi­na­le SP-a u ba­ca­nju kop­lja. Sa­mo da ne pa­da ki­ša i da ne bu­de hlad­no. On­da će svim kop­lja­ši­ca­ma bi­ti ja­ko te­ško da pre­ba­ce 63 me­tra i vje­ro­jat­no bi u tak­vim uvje­ti­ma za fi­na­le bio do­vo­ljan hi­tac od oko 62 me­tra – za­klju­čio je Haj­n­šek. Fi­na­le je u uto­rak u 19.20.

BOLJA AT­MO­SFE­RA Na­pra­vio sam ono po što sam do­šao. Gle­da­te­lji ra­zu­mi­ju atle­ti­ku, zna­ju ko­me tre­ba da­ti po­dr­šku STI­PE ŽU­NIĆ hr­vat­ski atle­ti­čar Žu­nić: Na ovim kva­li­fi­ka­ci­ja­ma bolja je at­mo­sfe­ra ne­go u fi­na­lu Olim­pij­skih iga­ra u Ri­ju Po­s­ljed­nje za­gri­ja­va­nje prak­tič­ki je ne­mo­gu­će. Tak­ve stva­ri ne bi se smje­le do­ga­đa­ti na SP-u

Ne­ka se bar po­no­ve re­zul­ta­ti iz Ri­ja Bu­de li ki­še bit će te­ško ba­ci­ti da­lje od 63 m, a ta­da bi Sa­ri i 62 me­tra mo­gla bi­ti do­volj­na za fi­na­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.