Mi­očić ponovo iz­a­zi­va Jo­shuu, a ovaj se mo­ra bra­ni­ti da ni­je pre­oteo že­nu ko­le­gi

MMA fa­no­vi naj­vi­še že­le vi­dje­ti Mi­oči­ća pro­tiv biv­šeg pr­va­ka Ve­lasqu­eza

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Mi­oči­će­vi ro­di­te­lji obo­je su Hr­va­ti. Ta­ta Bo­jan iz oko­li­ce Za­dra, a maj­ka Kat­hy iz Ce­tin­gra­da Ve­lasqu­ezo­va su­pru­ga Mic­hel­le na­vod­no je po­dri­je­tlom iz Spli­ta u ko­jem ima rod­bi­nu Ka­da je Mi­očić pr­vi pu­ta ba­cio ru­ka­vi­cu Jo­shui, ovaj se za­pi­tao “tko je taj tip”, no ame­rič­ki Hr­vat i na­da­lje iz­a­zi­va bok­sač­kog pr­va­ka

Na dan ka­da je ve­li­ki bok­sač­ki šam­pi­on Vla­di­mir Klič­ko obja­vio da odus­ta­je od uz­vrat­nog dvo­bo­ja s Bri­tan­cem An­t­honyjem Jo­shu­om, ak­tu­al­nom svjet­skom bok­sač­kom pr­va­ku obra­tio se je­dan dru­gi pr­vak. Na svom twit­te­ru, te­ška­ški pr­vak svi­je­ta u slo­bod­noj bor­bi Sti­pe Mi­očić po­ru­čio je ne­po­bi­je­đe­nom bri­tan­skom te­ška­šu: - Či­ni se da je tvoj ras­po­red sa­da pot­pu­no otvo­ren. Sad ne­maš iz­go­vo­ra, “za­ple­ši­mo”.

Ra­đe pro­tiv Pu­le­va ne­go Sti­pe

Pret­pos­tav­lja­mo da Jo­shua ovaj put ne­će, kao što je to pr­vi put uči­nio, ka­za­ti “tko je do­vra­ga taj tip” jer sa­da mu je za­ci­je­lo jas­no o ko­me se ra­di. No, vr­lo vje­ro­jat­no ne­će ni­ti pri­hva­ti­ti ba­če­nu ru­ka­vi­cu jer lak­še mu je bra­ni­ti svoj bok­sač­ki nas­lov pro­tiv ne­ko­ga od ko­ga je si­gur­no bo­lji (Bu­ga­rin Ku­brat Pu­lev) ne­go se upus­ti­ti u avan­tu­ru s ne­kim za ko­ga ne­ma pre­dož­bu ko­li­ko u bok­sač­kom smis­lu vri­je­di. Uos­ta­lom, Jo­shua će za­ci­je­lo pr­vo htje­ti po­gle­da­ti dvo­boj Floyda Maywe­at­he­ra i Co­no­ra McGre­go­ra da vi­di ka­ko sva­ri funk­ci­oni­ra­ju u ta­ko­zva­nim “kri­ža­nim” bor­ba­ma iz­me­đu bo­ra­ca iz raz­li­či­tih bo­ri­lač­kih dis­ci­pli­na. Os­tva­ri li taj meč oče­ki­va­nja fa­no­va, on­da će ide­ja od “cro­s­sfig­ht” okr­ša­ji­ma bi­ti pu­no po­pu­lar­ni­ja i fi­nan­cij­ski iz­a­zov­ni­ja i za bok­sač­kog pr­va­ka Jo­shuu. Po­ten­ci­jal­ni meč s Mi­oči­ćem bio bi mar­ke­tin­ški to priv­lač­ni­ji na­kon što obo­ji­ca još po ko­ji put obra­ne svo­ja pri­jes­to­lja i on­da bi se ta­kav okr­šaj do­is­ta mo­gao is­pro­mo­vi­ra­ti kao “po­tra­ga za naj­ja­čim čo­vje­kom na pla­ne­tu”. Da bi Mi­očić uop­će dos­pio u po­zi­ci­ju po­želj­nog pro­tiv­ni­ka za Jo- shuu, ame­rič­ki Hr­vat mo­ra pos­ta­ti naj­ve­ći te­škaš svih vre­me­na u slo­bod­noj bor­bi, a to zna­či da svoj po­jas mo­ra obra­ni­ti ba­rem još dva­put. A pr­va pre­pre­ka na tom pu­tu mo­gao bi mu bi­ti Ame­ri­ka­nac mek­sič­kih ko­ri­je­na ko­ji je, ka­da je pos­tao pr­vak, iz­gle­dao pri­lič­no ne­po­bje­di­vo zbog nad­ljud­ske kon­di­cij­ske pri­prem­lje­nos­ti i tem­pa vo­đe­nja bor­be kak­vog nit­ko ni­je mo­gao iz­dr­ža­ti. No, oz­lje­de su Ve­lasqu­eza vra­ti­le me­đu smrt­ni­ke, pa čak i u red onih ko­ji mo­gu sa­mo sa­nja­ti (po­nov­no) osva­ja­nje tro­na. Do­du­še, mno­gi MMA kro­ni­ča­ri tvr­de da 100 pos­to zdra­vog Ca­ina ne mo­že po­bi­je­di­ti ni­ti atle­ta po­put Mi­oči­ća, no ve­li­ko je pi­ta­nje mo­že li biv­ši svjet­ski pr­vak uop­će vi­še tre­ni­ra­ti kao što je či­nio ne­kad da bi ponovo bio tje­les­no mo­ćan kao što je bio ne­kad.

Pr­vak s lju­bav­nim te­ško­ća­ma

Do­đe li do tog dvo­bo­ja bit će to okr­šaj iz­me­đu pr­va­ka hr­vat­skih ro­di­te­lja i iz­a­zi­va­ča či­ja su­pru­ga Mic­hel­le po­tje­če iz Hr­vat­ske, i ko­ja u Spli­tu ima rod­bi­ne. Kad smo već kod ljep­šeg spo­la, svjet­ski bok­sač­ki pr­vak Jo­shua ovih se da­na bra­ni od na­pa­da jed­nog dru­gog bri­tan­skog bok­sa­ča, biv­šeg svjet­skog pr­va­ka u vel­te­ru Ami­ra Kha­na, ko­ji mu pred­ba­cu­je da mu je pre­oteo su­pru­gu Faryal. Po­vri­je­đe­ni Khan je na svom twit­te­ru na­pi­sao da ga je biv­ša va­ra­la s Jo­shu­om jer je kre­nu­la za bo­ljom za­ra­dom, a i “od­lu­či­la je pri­je­ći u vi­šu ka­te­go­ri­ju”, na što je Jo­shua na­pi­sao da tu da­mu uop­će ne poz­na­je i da ju ni­ka­da ni­je sreo.

Bor­ci s ove na­mon­ti­ra­ne fo­to­gra­fi­je naj­po­želj­ni­ji su par za okr­šaj u te­škoj ka­te­go­ri­ji UFC-a. Biv­ši pr­vak Ve­lasqu­ez i ak­tu­al­ni pr­vak Mi­očić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.