Mas­na hra­na po­ve­za­na s ri­zi­kom ra­zvo­ja ra­ka plu­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Lju­di ko­ji je­du mno­go za­si­će­nih, tzv. lo­ših mas­ti, ko­jih ima pri­mje­ri­ce u mas­la­cu ili go­ve­di­ni, ima­ju ve­će iz­gle­de da do­bi­ju rak plu­ća u od­no­su na oso­be ko­je su na ne­mas­noj pre­hra­ni, po­ka­zu­je ame­rič­ka stu­di­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.