TRGOVINSKI RAT U KOJEM BI NA KRAJU SVI BILI GUBITNICI

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski

Hr­vat­ska, po sve­mu su­de­ći, ula­zi u trgovinski rat sa Sr­bi­jom, ali i dru­gim zem­lja­ma u re­gi­ji ko­je ni­su čla­ni­ce Eu­rop­ske uni­je. Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de je, na­ime, od sre­di­ne sr­p­nja no­vim pra­vil­ni­kom po­ja­ča­lo kon­tro­le uvo­za vo­ća i po­vr­ća iz tre­ćih ze­ma­lja te po­di­glo nak­na­du za in­s­pek­cij­ski nad­zor s 90 na 2000 ku­na po po­šilj­ci i vr­sti vo­ća i po­vr­ća. Zbog tih hr­vat­skih mje­ra, su­sjed­ne su zem­lje pr­vo pro­tes­ti­ra­le Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji, a sad pla­ni­ra­ju ili već pro­vo­de pro­tu­mje­re, a naj­glas­ni­ji su pri to­me Sr­bi. Hr­vat­ska je uve­la stro­že mje­re kon­tro­le vo­ća i po­vr­ća iz uvo­za jer sma­tra da je ti­je­kom lje­ta na na­šem tr­ži­štu po­ja­ča­na ne­lo­jal­na kon­ku­ren­ci­ja ro­ba ko­je po ni­žim ci­je­na­ma sti­žu iz su­sjed­nih ze­ma­lja. A to utje­če na po­re­me­ća­je na hr­vat­skom tr­ži­štu u vri­je­me kada do­ma­ći pro­izvo­đa­či is­po­ru­ču­ju svo­ju ro­bu. Sr­bi­ja za­sad ni­je služ­be­no obja­vi­la ko­je će bi­ti nje­zi­ne pro­tu­mje­re, ali ta­moš­nji me­di­ji tvr­de da se one već pro­vo­de i da su dras­tič­ni­je od hr­vat­skih mje­ra. Ta­ko tvr­de da će hr­vat­ski po­ljo­pri­vred­ni

Po­treb­no je što pri­je pos­ti­ći do­go­vor sa su­sje­di­ma ka­ko su­kob ne bi eska­li­rao

pro­izvo­di od­sad mo­ra­ti pro­la­zi­ti ri­go­roz­nu kon­tro­lu ko­ja će tra­ja­ti i do mje­sec da­na. La­ko kvar­lji­va hr­vat­ska ro­ba ta­ko bi pro­pa­la če­ka­ju­ći da do­bi­je sve po­treb­ne do­ku­men­te i ni­kad ne bi ni doš­la do sr­bi­jan­skog tr­ži­šta. Hr­vat­ska ima trgovinski de­fi­cit sa Sr­bi­jom. Pre­ma po­da­ci­ma sr­bi­jan­ske Pri­vred­ne ko­mo­re, na­ši is­toč­ni su­sje­di su u 2016. godini iz­vez­li ro­be u Hr­vat­sku u vri­jed­nos­ti od 467 mi­li­ju­na eura, a uvez­li za 436 mi­li­ju­na eura. U iz­vo­zu Sr­bi­je do­mi­ni­ra­ju ulje i ulja­ri­ce, smrz­nu­to vo­će i po­vr­će, tro­ša­rin­ska ro­ba, pi­će i du­han­ski pro­izvo­di. I Sr­bi­ja je zna­čaj­no tr­ži­šte za hr­vat­ske po­ljo­pri­vred­ne i pre­hram­be­ne pro­zi­vo­de. Trgovinski rat Hr­vat­ske sa Sr­bi­jom i dru­gim zem­lja­ma u re­gi­ji do­is­ta je ne­po­tre­ban i nit­ko od nje­ga na kraju ne bi imao ko­ris­ti. Sto­ga bi­smo u sva­kom slu­ča­ju što pri­je mo­ra­li pos­ti­ći ne­ki do­go­vor u spo­ru ko­ji je nas­tao ka­ko ne bi eska­li­rao jer će na kraju is­pa­šta­ti pro­izvo­đa­či iz svih “za­ra­će­nih” ze­ma­lja. U tom ra­tu nit­ko na kraju ne bi bio po­bjed­nik, sa­mo bi svi mo­gli bi­ti gubitnici.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.