Voj­vo­da Vu­čić: Hva­la mi­nis­tru Kr­sti­če­vi­ću što je vra­tio HV u Sinj

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Sla­vi­ca Vu­ko­vić Al­ka je vi­še od UNESCO-om za­šti­će­ne ne­ma­te­ri­jal­ne ba­šti­ne, pri­go­da je to kada se da­ju i vr­lo kon­kret­ne po­li­tič­ke po­ru­ke Al­ka je i ove go­di­ne u Sinj pri­vuk­la dr­žav­ni vrh: pred­sjed­ni­cu Ko­lin­du Gra­bar-Ki­ta­ro­vić pod či­jim se po­kro­vi­telj­stvom vi­te­ško nad­me­ta­nje odr­ža­va, pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća, pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra Gor­da­na Jan­dro­ko­vi­ća, mi­nis­tre Da­mi­ra Kr­sti­če­vi­ća, Ga­bri­elu Ža­lac, To­mis­la­va To­lu­ši­ća, Mar­ti­nu Da­lić, To­mu Me­dve­da, Dra­že­na Boš­nja­ko­vi­ća, Da­vo­ra Bo­ži­no­vi­ća, broj­ne sa­bor­ske zas­tup­ni­ke, gra­do­na­čel­ni­ke od­nos­no, ka­ko je rek­la sinj­ska gra­do­na­čel­ni­ca Kristina Kri­ža­nec, sve one ko­ji ne­što zna­če na hr­vat­skoj po­li­tič­koj sce­ni...

Ra­di­ti za sve dr­žav­lja­ne

Ka­ko je Al­ka vi­še od UNESCO-om za­šti­će­ne ne­ma­te­ri­jal­ne ba­šti­ne, pri­go­da je to kada se da­ju i vr­lo kon­kret­ne po­li­tič­ke po­ru­ke. Pred­sjed­ni­ca Gra­bar-Ki­ta­ro­vić je na pi­ta­nje o iz­ja­vi Mi­lo­ra­da Pu­pov­ca, ko­ji je sve hr­vat­ske vlas­ti op­tu­žio zbog ne­pro­ce­su­ira­nja zlo­či­na nad Sr­bi­ma, rek­la ka­ko ni­ka­da ni­je ko- men­ti­ra­la rad pra­vo­su­đa. – Vje­ru­jem da je na­še pra­vo­su­đe sta­bil­no, pro­ce­su­ira objek­tiv­no. Na­rav­no, kad je ri­ječ o re­for­ma­ma ko­je pro­vo­di­mo, one su pred na­ma, ula­skom u EU i NATO taj pro­ces ni­je za­vr­šio. Ono če­mu se na­dam jest za­jed­niš­tvo, da svi za­jed­no ra­di­mo na bo­ljem ži­vo­tu za sve na­še dr­žav­lja­ne, da nam mla­di vi­še ne od­la­ze – rek­la je pred­sjed­ni­ca, za ko­ju je go­diš­nji od­mor za­vr­šen i na­kon Al­ke pu­tu­je u Aus­tra­li­ju. Na Al­ku je do­šao i pot­pred­sjed­nik Sa­bo­ra i čel­nik Mos­ta Bo­žo Pe­trov, ko­ji ka­že da za nje­ga ne­ma ni­kak­ve raz­li­ke kada je bio na vlas­ti i sad, kada je u opor­bi. – Ne­ma ve­li­ke raz­li­ke jer sve što smo htje­li na­pra­vi­ti, zbog če­ga smo se uklju­či­li u po­li­ti­ku, HDZ

Al­kom se obi­lje­ža­va go­diš­nji­ca po­bje­de nad Tur­ci­ma 14. ko­lo­vo­za 1715., kada je 700 voj­ni­ka iz Si­nja us­pje­lo od­bi­ti na­va­lu 60.000 Tu­ra­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.