EIB vo­di pre­dis­traž­ne rad­nje pro­tiv HBOR-a

Do­ma­ća tvrt­ka pri­ja­vi­la je HBOR zbog ot­kri­va­nja ban­kar­ske taj­ne o pro­jek­tu za ko­ji je tra­ži­la kre­dit

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja Ki­se­ljak ZAGREB

Tvrt­ki ko­ja je pod­ni­je­la pri­ja­vu pri­je ne­ko­li­ko go­di­na os­po­re­no je već pri­hva­će­no kre­di­ti­ra­nje, a in­for­ma­ci­je su pros­li­je­đe­ne na uvid dru­goj kom­pa­ni­ji U sje­di­šte Eu­rop­ske inves­ti­cij­ske ban­ke ne­dav­no je sti­gla pri­ja­va jed­ne do­ma­će tvrt­ke pro­tiv Hr­vat­ske ban­ke za ob­no­vu i ra­zvoj zbog sum­nji u kri­mi­nal­ne rad­nje. EIB, ina­če je­dan od važ­nih fi­nan­ci­je­ra HBOR-a, ne že­li da se uz nje­go­vo ime ve­že bi­lo kak­va mo­gu­ća ko­rup­ci­ja i kri­mi­nal pa je od­mah po­kre­nuo me­đu­na­rod­ne pre­dis­traž­ne rad­nje pro­tiv HBOR-a, no ni­su nam od­go­vo­ri­li na upit o pos­tup­ku. Su­go­vor­nik iz Nad­zor­nog od­bo­ra HBOR-a s ko­jim smo kon­tak­ti­ra­li ta­ko­đer za­sad ne že­li da­va­ti ko­men­ta­re, no s pri­ja­vom su u NO-u upoz­na­ti, od­nos­no zna­ju da pos­to­ji spor i mo­gu­ća tuž­ba, ali o de­ta­lji­ma is­tra­ge ne zna­ju ni­šta.

I Vla­da tra­ži rje­še­nje

Po­s­lje­di­ce bi, ut­vr­de li se ne­pra­vil­nos­ti, mo­gle bi­ti kob­ne za do­ma­ću ban­ku jer bi EIB mo­gao za­us­ta­vi­ti dalj­nje pla­sma­ne ko­ji su do­sad iz­no­si­li ne­ko­li­ko mi­li­jar­di eura i po­naj­pri­je su na­mi­je­nje­ni ma­lim i sred­njim tvrt­ka­ma. Opas­nos­ti od mo­gu­će obus­ta­ve nov­ca svjes­ni su i u Vla­di, na­vod­no tra­že rje­še­nje da do to­ga ne do­đe. No već su ga do­sad mo­gli i na­ći s ob­zi­rom na to da su bili upoz­na­ti da će se s pri­ja­vom mo­žda ići. Tvrt­ki ko­ja ju je pod­ni­je­la pri­je ne­ko­li­ko go­di­na os­po­re­no je već pri­hva­će­no kre­di­ti­ra­nje, a do­ku­men­ta­ci­ja s po­je­di­nos­ti­ma pro­jek­ta ko­ji je tek tre­bao po­če­ti pros­li­je­đe­na je dru­goj tvrt­ki na uvid, či­me je us­tva­ri HBOR ot­krio ban­kar­sku i pos­lov­nu taj­nu. Ina­če, za­nim­lji­vo je da je di­rek­tor EIB-a za Hr­vat­sku biv­ši čel­nik HBOR-a An­ton Ko­va­čev. Ia­ko je ovo pr­va pri­ja­va, godinama pos­to­je pri­mjed­be ne­kih tvrt­ki na mo­gu­će ne­pra­vil­nos­ti u da­va­nju kre­di­ta, a po­vje­re­nje je do­dat­no iz­gub­lje­no na­kon saz­na­nja da je ban­ka la­ni odo­bri­la Agro­ko­ru kre­dit, kada se već mo­glo zna­ti da pos­to­je fi­nan­cij­ske po­te­ško­će, pa ta­ko i ri­zik ne­pla­ća­nja. Su­go­vor­ni­ci upoz­na­ti s ra­dom HBOR-a ka­žu da godinama is­ti ljudi vu­ku po­te­ze u toj banci pa ni ne­dav­no iz­a­bra­na pred­sjed­ni­ca upra­ve Ta­ma­ra Per­ko, ko­ju je na tu po­zi­ci­ju pred­lo­žio mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić, ne­ma slo­bod­ne ru­ke da uve­de red u rad ban­ke. Slu­čaj Agro­kor, iz­gle­da, ohra­brio je mno­ge da jav­no pro­go­vo­re o svim ne­pra­vil­nos­ti­ma na tr­ži­štu, čak i ako ni­su iz­rav­no ve­za­ne uz kon­cern. Ne­dav­no je pro­zvan fond za gos­po­dar­sku su­rad­nju Nexus zbog krat­ko­roč­ne po­zaj­mi­ce Agro­ko­ru, a iz­gle­da da se za­sad do­bav­lja­či Agro­ko­ra me­đu­sob­no šti­te sa­mo za­to što za­jed­nič­ki nas­tu­pa­ju u ci­lju na­pla­te. No pi­ta­nje je vre­me­na kada će se tra­ži­ti od­go­vor­nost i njih i nad­lež­nih ins­ti­tu­ci­ja za raz­li­či­te kre­dit­ne aran­žma­ne.

Prav­no još ne­de­fi­ni­ra­no

Ho­će li po­je­din­ci iz tih tvrt­ki od­go­va­ra­ti kaz­ne­no, za­sad s prav­nog sta­ja­li­šta ni­je de­fi­ni­ra­no, kao što ni­je od­lu­če­no ni je li Nexus ra­dio po za­ko­nu ili ni­je. Po­bro­je­na su 22 obli­ka pos­lo­va­nja s Agro­ko­rom pu­tem mje­ni­ca ko­je su u tim slu­ča­je­vi­ma slu­ži­le kao vri­jed­nos­ni pa­pir, ia­ko to po za­ko­nu ni­su. Neg­dje su po­sri­je­di bi­le i za­duž­ni­ce. Te su tvrt­ke sa­da u pro­ble­mu, sprem­ne za pred­ste­čaj­ne na­god­be, ali ban­ke s nji­ma pre­go­va­ra­ju jer je i nji­ma bo­lje da se odr­že na ži­vo­tu. Oko 30 ih je unov­či­lo mje­ni­ce ko­je je iz­dao Agro­kor, a ne­ke i oni sa­mi, i kre­di­ti­ra­lo To­do­ri­ća. Na­vod­no ne­ki od do­bav­lja­ča tre­nu­tač­no i ne zna­ju u ko­jim im se ins­ti­tu­ci­ja­ma na­la­ze te mje­ni­ce jer su op­tje­ca­ji bili go­le­mi, a fak­to­ring druš­tvi­ma čak se 90 pos­to pos­la od­no­si­lo na Agro­kor. Najveći dio mje­ni­ca imao je re­gres­no pra­vo, što je pro­blem jer ih sa­da mo­ra­ju pla­ti­ti do­bav­lja­či ia­ko je ri­ječ o du­gu ko­ji je imao Agro­kor. Ne­ki su se aran­žma­ni kre­di­ti­ra­nja pu­tem mje­ni­ce i pro­s­lje­đi­va­nja nov­ca Agro­ko­ru obav­lja­li u is­tom da­nu. Ako fak­to­ring druš­tvo ni­je ima­lo no­vac, po­su­đi­va­lo bi ga od ban­ke, a ko­la­te­ral bi bi­la mje­ni­ca do­bav­lja­ča. U ne­kim slu­ča­je­vi­ma do­bav­lja­či bi iz­da­li mje­ni­cu za na­vod­nu us­lu­gu Agro­ko­ru, unov­či­li je i no­vac da­li kon­cer­nu.

Slu­čaj Agro­kor ohra­brio je mno­ge da jav­no pro­go­vo­re o ne­pra­vil­nos­ti­ma Ne­ki su se aran­žma­ni kre­di­ti­ra­nja Agro­ko­ra pu­tem mje­ni­ca obav­lja­li u is­tom da­nu ZAUSTAVLJANJE PLASMANA Ut­vr­de li se ne­pra­vil­nos­ti po­s­lje­di­ce bi za HBOR mo­gle bi­ti kob­ne zbog opas­nos­ti da EIB za­us­ta­vi pla­sma­ne IS­TI GODINAMA ODLUČUJU Upu­će­ni tvr­de da ni no­va čel­ni­ca HBOR-a Ta­ma­ra Per­ko ne­ma slo­bod­ne ru­ke da uve­de red u rad ban­ke

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić pred­lo­žio je no­vo­iza­bra­nu pred­sjed­ni­cu upra­ve HBOR-a; An­ton Ko­va­čev (des­no) čel­nik hr­vat­skog ure­da EIB-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.