657.049

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

put­ni­ka op­s­lu­ži­la je u sr­p­nju Zrač­na luka Split, a to je ap­so­lut­ni hr­vat­ski re­kord – ni­kad ni­je­dan naš aero­drom u jed­nom mje­se­cu ni­je pre­ma­šio broj od 600.000 put­ni­ka

MIRANDA CIKOTIĆ/PIXSELL GRGO JELAVIĆ/PIXSELL

mje­se­ci pr­vi put su go­di­ne u pr­vih se­dam BRODOVI Ja­dro­li­ni­je ove put­ni­ka pre­vez­li vi­še od šest mi­li­ju­na re­kor­de se­zo­ne oba­ra­ju sve mo­gu­će ZRAČNE LUKE Ove tu­ris­tič­ke po bro­ju op­s­lu­že­nih put­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.