Pa­da­ju svi re­kor­di

Au­to­ces­te, zračne luke, brodovi kr­ca­ti su ovo lje­to

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - PRIREDIO Jo­sip Bo­hu­tin­ski ZAGREB

Ko­li­ko će ovo­go­diš­nja turistička se­zo­na u Hr­vat­skoj bi­ti us­pješ­na, svje­do­če i po­da­ci o pro­me­tu na auto­ces­ta­ma, zrač­nim lu­ka­ma i brod­skim li­ni­ja­ma u pr­vih se­dam mje­se­ci i u sr­p­nju ove go­di­ne. Ta­ko se na auto­ces­ta­ma u pr­vom udar­nom tu­ris­tič­kom mje­se­cu gu­žva­lo 372 ti­su­će vo­zi­la vi­še ne­go u is­tom raz­dob­lju la­ni. Vo­zi­la s auto­ces­ta ni­su otje­ra­le skup­lje, ljet­ne ta­ri­fe ces­ta­ri­ne ko­je su pr­vi put uve­de­ne ove go­di­ne, od 1. sr­p­nja. Zračne luke pak ru­še sve mo­gu­će re­kor­de, a tu pred­nja­či split­ski aero­drom ko­ji je pr­vi od svih se­dam hr­vat­skih zrač­nih luka pre­ma­šio broj­ku od 600.000 put­ni­ka u jed­nom mje­se­cu. No re­kor­di­ma se mo­gu po­hva­li­ti i dru­gi, po­put du­bro­vač­kog aero­dro­ma ko­ji je ovog sr­p­nja pr­vi put u jed­nom mje­se­cu op­s­lu­žio vi­še od 400.000 put­ni­ka. Ova se­zo­na re­kord­na je i za dr­žav­nu bro­dar­sku kom­pa­ni­ju Ja­dro­li­ni­ju ko­ja je u pr­vih se­dam mje­se­ci pre­ma­ši­la broj od šest mi­li­ju­na put­ni­ka. Re­kor­de ru­ši i hr­vat­ska na­ci­onal­na avi­okom­pa­ni­ja Cro­atia Air­li­nes ko­ja je u sr­p­nju pre­vez­la vi­še od 254 ti­su­će put­ni­ka, a do kra­ja go­di­ne pr­vi će put u svo­joj po­vi­jes­ti ima­ti vi­še od dva mi­li­ju­na put­ni­ka u jed­noj godini.

/ IGOR ŠOBAN/PIXSELL

vi­še je KOLONE Vo­zi­la na auto­ces­ta­ma od 1. sr­p­nja ces­ta­ri­ne ko­ja je uve­de­na una­toč skup­ljoj, ljet­noj ta­ri­fi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.