Hr­vat­ska ne že­li kvo­te za iz­lov in­ću­na i sr­de­la

EK pla­ni­ra ogra­ni­či­ti iz­lov pla­ve ri­be u Ja­dra­nu Zbog opas­nos­ti da će do­ći do iz­lov­lje­nos­ti sit­ne pla­ve ri­be EK pred­la­že uvo­đe­nje kvo­ta do­pu­šte­nog iz­lo­va. Hr­vat­ska se to­me oš­tro pro­ti­vi

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - To­mis­lav Kras­nec to­mis­lav.kras­nec@ve­cer­nji.net BRUXEL­LES

Hr­vat­ska se u Vi­je­ću EU pro­ti­vi pri­jed­lo­gu Ko­mi­si­je ko­ji bi ogra­ni­čio iz­lov in­ću­na i sr­de­le u Ja­dra­nu i pr­vi put uveo svo­je­vr­s­ne kvo­te do­pu­šte­nog iz­lo­va sit­ne pla­ve ri­be. Ko­mi­si­ja je, na­ime, ta­kav pri­jed­log sro­či­la u ve­lja­či, a obraz­lo­ži­la ga je či­nje­ni­com da se ja­dran­ski sto­ko­vi in­ću­na i sr­de­le kon­ti­nu­ira­no pre­ko­mjer­no is­ko­ri­šta­va­ju, što je do­ve­lo nji­ho­vu bi­oma­su na po­vi­jes­no ni­ske ra­zi­ne.

Pro­past ri­bar­stva

“Ako se ni­šta ne pro­mi­je­ni, pos­to­ji opas­nost da će se sto­ko­vi iz­lo­vi­ti te da će ri­bar­stva ko­ja o nji­ma ovi­se pro­pas­ti. To će ima­ti ne­ga­ti­van uči­nak na ri­be gra­be­ž­lji­vi­ce ko­je se hra­ne in­ću­ni­ma i sr­de­la­ma te ne­ga­tiv­ne druš­tve­no-eko­nom­ske učin­ke na sek­tor ri­bar­stva i se­kun­dar­ne sek­to­re, pri­mje­ri­ce na pre­ra­đi­vač­ku in­dus­tri­ju. Naj­po­go­đe­ni­ji su di­oni­ci sek­to­ra ri­bar­stva Hr­vat­ske i Ita­li­je te u mno­go ma­njoj mje­ri sek­tor ri­bar­stva Slo­ve­ni­je. Sek­tor pre­ra­de va­žan je se­kun­dar­ni sek­tor, po­seb­no u Hr­vat­skoj i Ita­li­ji”, obraz­la­že se u rad­nom do­ku­men­tu EK ko­ji pra­ti pri­jed­log ured­be. No, kad se sre­di­nom sr­p­nja na po­s­ljed­njoj sjed­ni­ci Vi­je­ća mi­nis­ta­ra po­ljo­pri­vre­de i ri­bar­stva (Agri­fish) po­ve­la pr­va krat­ka ras­pra­va o toj te­mi, mi­nis­tar To­mis­lav To­lu­šić ot­krio je no­vi­na­ri­ma ka­ko se Hr­vat­ska pro­ti­vi uvo­đe­nju kvot­nog sus­ta­va za sit­nu pla­vu ri­bu u Ja­dra­nu. Ras­pra­va u Vi­je­ću EU o Ko­mi­si­ji­nu pri­jed­lo­gu tek će se za­ku­ha­ti na­kon lje­ta, To­lu­šić ka­že da i Ita­li­ja i Slo­ve­ni­ja di­je­le iden­ti­čan stav kao i Hr­vat­ska, no u Ko­mi­si­ji tvr­de da su sve tri dr­ža­ve po­dr­ža­le iz­ra­du ured­be. – Mi ni­smo za kvot­ni sus­tav jer bi on na­ru­šio do­go­vo­re ko­je smo pos­ti­gli s ri­ba­ri­ma, na­ru­šio bi nji­ho­vo po­vje­re­nje i pre­ma Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji, a to ne že­li­mo – re­kao je To­lu­šić na­kon po­s­ljed­njeg sas­tan­ka Vi­je­ća Agri­fish. – Sma­tram da vo­di­mo bri­gu o rib­ljim za­li­ha­ma i da to na ovaj na­čin mo­že­mo či­ni­ti i ubu­du­će, ova­ko is­prav­no kao što sad či­ni­mo, lo­vos­ta­jem i svi­me os­ta­lim – do­dao je. Ipak, oče­ku­je se da će pri­ti­sak Eu­rop­ske ko­mi­si­je ras­ti na­kon lje­ta jer europ­ski po­vje­re­nik za ri­bar­stvo Kar­me­nu Vel­la i nje­go­ve struč­ne služ­be, ko­je svo­ju ar­gu­men­ta­ci­ju te­me­lje i na pre­po­ru­ka­ma znans­tve­ni­ka, vje­ru­ju da pos­to­ji oz­bi­ljan ri­zik da će do­ći do iz­lov­lje­nos­ti in­ću­na i sr­de­le. Što se vi­še bu­de kas­ni­lo s do­no­še­njem pred­lo­že­ne ured­be, to će po­s­lje­di­ce bi­ti te­že, a sa­mim ti­me i opo­ra­vak će bi­ti te­ži i du­go­traj­ni­ji. Tu je po­ru­ku po­vje­re­nik Vel­la i osob­no pre­nio hr­vat­skim ri­ba­ri­ma i mi­nis­tru To­lu­ši­ću kad je u ožuj­ku bo­ra­vio u rad­nom po­sje­tu Hr­vat­skoj.

Ni­su kvo­te, već mje­re

On je ta­da in­zis­ti­rao na tu­ma­če­nju da se ne ra­di o kvo­ta­ma, ne­go o mje­ra­ma za spas i ob­no­vu ugro­že­nog fon­da sit­ne pla­ve ri­be, no ka­ko god to na­zva­li, pri­jed­log je is­ti: ogra­ni­čio bi ulov na 40 ti­su­ća to­na go­diš­nje u svim dr­ža­va­ma na Ja­dra­nu, što zna­či da bi tu ko­li­či­nu iz­me­đu se­be ras­po­di­je­li­li ri­ba­ri iz Hr­vat­ske, Ita­li­je, Slo­ve­ni­je, Al­ba­ni­je i Cr­ne Go­re, ko­ji sa­da za­jed­no lo­ve vi­še od 100 ti­su­ća to­na sit­ne pla­ve ri­be. – Či­nje­ni­ca je da se do­sa­daš­nje mje­re ni­su po­ka­za­le dos­tat­ni­ma. Ako ne za­us­ta­vi­mo ne­ga­tiv­ne tren­do­ve, sto­ko­vi pla­ve ri­be ne­po­vrat­no će pro­pas­ti – re­kao je europ­ski po­vje­re­nik Vel­la kad je u ožuj­ku po­sje­tio Za­dar.

Pred­la­ga­no je da sve dr­ža­ve na Ja­dra­nu smi­ju lo­vi­ti do 40 ti­su­ća to­na sit­ne pla­ve ri­be go­diš­nje Do­sa­daš­nje mje­re za oču­va­nje pla­ve ri­be u Ja­dran­skom mo­ru ni­su se po­ka­za­le dos­tat­ni­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.