Pred­sjed­ni­ca je naj­po­pu­lar­ni­ja po­li­ti­čar­ka, SDP i da­lje ne­mi­li­ce pa­da

Po­žar u Spli­tu na­šte­tio pre­mi­je­ru i Vla­di, ne i HDZ-u, po­ka­zu­je is­tra­ži­va­nje CRO De­mo­skop pro­ve­de­no po­čet­kom ko­lo­vo­za

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ta­nja Ivan­čić ta­nja.ivan­cic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ne­ga­tiv­ni učin­ci (ne)or­ga­ni­zi­ra­nos­ti i (ne)sna­la­že­nja služ­bi, ali i dr­žav­nog vr­ha kada se u ra­di o po­ža­ru u Spli­tu, utje­ca­li su na per­cep­ci­ju pre­mi­je­ra, ali i ra­da Vla­de pa je ta­ko pa­la pot­po­ra po­li­ti­ci Vla­de, po­ka­zu­ju po­da­ci CRO De­mo­sko­pa, re­do­vi­tog mje­seč­nog is­tra­ži­va­nja agen­ci­je Pro­mo­ci­ja plus pro­ve­de­no po­čet­kom ko­lo­vo­za. Na­kon 10 mje­se­ci na vrh ljes­tvi­ce po­zi­tiv­nog do­živ­lja­ja hr­vat­skih po­li­ti­ča­ra vra­ti­la se pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić s 17,8 pos­to za raz­li­ku od proš­lo­mje­seč­nih 15 pos­to. S vr­ha je po­gu­ra­la pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća, ko­je­mu je po­pu­lar­nost pa­la u mje­sec da­na s 18,8 na 17,2 pos­to. Tra­di­ci­onal­no tre­će mjes­to dr­ži ‘nit­ko’ sa sta­bil­nih 14,7 pos­to. Me­đu de­set naj­po­zi­tiv­ni­jih do­ma­ćih po­li­ti­ča­ra pr­vi je put i Da­mir Kr­sti­če­vić (2,2 pos­to). Kada se pak ra­di o ljes­tvi­ci naj­ne­po­pu­lar­ni­jih po­li­ti­ča­ra, pre­mi­jer je na pr­vom mjes­tu s 20,5 pos­to. Dru­go mjes­to di­je­le “svi po­li­ti­ča­ri” s 10,6 pos­to. Pr­vi je put na tre­ćem mjes­tu Da­vor Ber­nar­dić s 8,5 pos­to, za raz­li­ku od proš­lo­mje­seč­nih 7,5 pos­to. Kada se ra­di o stran­ka­ma, HDZ je sta­bi­lan s 34,2 pos­to, a SDP u bi­lje­ži pad iz­bor­ne po­dr­ške ko­ja po­čet­kom ko­lo­vo­za iz­no­si 22,1 pos­to (pre­ma 23,8 pos­to iz sr­p­nja). Most je za­dr­žao tre­će mjes­to uz rast iz­bor­ne pot­po­re ko­ja je u ovo­mje­seč­nom mje­re­nju iz­no­si­la 7,8 pos­to (pri­je mje­sec da­na 6,4 pos­to). Sli­je­di Ži­vi zid na če­t­vr­tom mjes­tu s iz­bo­rom od 6,8 pos­to (po­čet­kom sr­p­nja 6,1 pos­to). Stran­ka ra­da i so­li­dar­nost BM 365 pr­vi je put na pe­to­me mjes­tu s iz­bor­nom po­dr­škom 2,6 pos­to is­pi­ta­nih. Smjer kre­ta­nja zem­lje (kao svo­je­vr­s­ni po­ka­za­telj druš­tve­nog op­ti­miz­ma) po­du­pi­re 19,7 pos­to gra­đan­ki/gra­đa­na u od­no­su na 23,1 pos­to iz sr­p­nja. U ovo­mje­seč­nom is­tra­ži­va­nju 69,2 pos­to is­pi­ta­ni­ka sma­tra da Hr­vat­ska ide u po­greš­nom smje­ru, u od­no­su na 63,8 pos­to iz sr­p­nja.

Pred­sjed­ni­ca je na­kon 10 mje­se­ci na vr­hu lis­te naj­po­pu­lar­ni­jih

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.