Mo­de­ran stu­dent­ski dom vri­je­dan 18,5 mi­li­ju­na ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić

U kom­plek­su biv­še vo­jar­ne sa­gra­đen je stu­dent­ski dom te ta­ko Vi­ro­vi­ti­ca do­bi­va pra­vi stu­dent­ski kam­pus Za­vr­še­na je grad­nja stu­dent­skog do­ma u Vi­ro­vi­ti­ci, a svo­ja vra­ta otvo­rit će 30. ko­lo­vo­za. Na stu­den­te če­ka, ta­ko, 108 le­ža­je­va, a dom se pros­ti­re na 2288 me­ta­ra če­tvor­nih. Pro­jekt je “te­žak” 18,5 mi­li­ju­na ku­na, inves­ti­tor je Vi­so­ka ško­la za me­nadž­ment u tu­riz­mu i in­for­ma­ti­ci u Vi­ro­vi­ti­ci, a no­vac je sti­gao iz fon­do­va EU. Naj­ljep­ši je to i naj­mo­der­ni­ji, is­ti­če se, stu­dent­ski dom od Za­gre­ba do Osi­je­ka. So­be su jed­no­kre­vet­ne i dvo­kre­vet­ne. Na ras­po­la­ga­nju će im bi­ti i za­jed­nič­ki bo­ra­vak, in­for­ma­tič­ka uči­oni­ca te bes­plat­ni WiFi. Adre­sa je do­ma u kom­plek­su biv­še vo­jar­ne, ko­ja se ta­ko pre­tva­ra, is­ti­ču u Žu­pa­ni­ji, u pra­vi stu­dent­ski kam­pus u kojem su i Vi­so­ka ško­la Vi­ro­vi­ti­ca te stu­dent­ski res­to­ran. Na­tje­čaj za smje­štaj u vi­ro­vi­tič­ki stu­dent­ski dom bit će ras­pi­san, ina­če, sre­di­nom ko­lo­vo­za.

Stu­dent­ski dom u Vi­ro­vi­ti­ci bit će spas za 108 stu­de­na­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.