Slo­ven­ski no­go­met­ni klub že­li igra­ti u hr­vat­skoj li­gi

Igra­li­šte NK Kap­ce ka­tas­tar­ski je smje­šte­no na hr­vat­skom te­ri­to­ri­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

ČAKOVEC ivi­ca.be­ti@ve­cer­nji.net No­go­met­no igra­li­šte NK Kap­ce ka­tas­tar­ski se na­la­zi na hr­vat­skom te­ri­to­ri­ju! Da bi Slo­ven­ci ‘preš­li’ i igra­li u 3. me­đi­mur­skoj li­gi , do­zvo­lu im mo­ra da­ti HNS

Ka­ko bi igra­li kva­li­tet­ni­ji no­go­met, slo­ven­ski klub s gra­ni­ce ra­di­je bi igrao u hr­vat­skoj li­gi ne­go u slo­ven­skoj

Os­tva­ri li se že­lja slo­ven­skog no­go­met­nog klu­ba iz Kap­ce, bit će to još je­dan do­kaz do­bro­su­sjed­skih od­no­sa sta­nov­ni­ka uz slo­ven­sko-hr­vat­sku gra­ni­cu ko­ji se ne za­ma­ra­ju po­li­ti­kom. NK Kap­ca iz­ra­zio je, na­ime, že­lju da se iz 2. me­đu­op­ćin­ske no­go­met­ne li­ge Len­da­va pre­ba­ci u 3. me­đi­mur­sku no­go­met­nu li­gu! Raz­log su tr­za­vi­ce u Me­dob­čin­skoj no­go­met­noj zve­zi Len­da­va oko is­pu­nja­va­nja uvje­ta za pre­la­zak Kap­ce iz ni­že u vi­šu li­gu.

Ivi­ca Be­ti

Za­kas­ni­li za ovu se­zo­nu

Kap­ca je upa­la u ni­žu sa se­dam klu­bo­va, a zna­ju­ći da se pre­ko gra­ni­ce, u 3. me­đi­mur­skoj li­gi, na­tje­če čak 13 klu­bo­va, doš­li na ide­ju da se pri­klju­če kao 14. klub. – Na­ša je vi­zi­ja da igra­mo što kva­li­tet­ni­ji no­go­met. Na ža­lost, kod nas je pre­ma­lo klu­bo­va i za­to je na­ša li­ga ma­lo mo­no­to­na – pre­no­se slo­ven­ski por­ta­li iz­ja­vu Kris­tja­na Han­ča, pred­sjed­ni­ka NK Kap­ce. Pred­sjed­nik Me­đi­mur­skog no­go­met­nog sa­ve­za Ma­to Klja­jić poz­dra­vio je nje­go­vu ide­ju, no o to­me će mo­ra­ti od­lu­či­ti HNS, i to za idu­ću no­go­met­nu se­zo­nu jer je za ovu već kas­no.

Iz­bri­sa­ti se iz Slo­ve­ni­je

Za­nim­lji­va je i okol­nost na ko­ju upo­zo­ra­va­ju slo­ven­ski me­di­ji – no­go­met­no igra­li­šte NK Kap­ce ka­tas­tar­ski se na­la­zi na hr­vat­skom te­ri­to­ri­ju! To je po­t­vr­di­la i ar­bi­tra­ža ko­ju Hr­vat­ska ne priz­na­je. No klub je re­gis­tri­ran u Slo­ve­ni­ji, što je u ovom slu­ča­ju za no­go­me­ta­še iz De­že­le ote­ža­va­ju­ća okol­nost. Jed­na od op­ci­ja je da se iz­bri­šu iz slo­ven­skog re­gis­tra udru­ga i klub os­nu­ju u Hr­vat­skoj. Ka­ko bi­lo, za­sad os­ta­ju u len­dav­skoj li­gi, a do­go­di­ne – tko zna. Utak­mi­ce iz­me­đu NK Bor­ca iz Do­njeg Hraš­ća­na ili NK Bu­duć­nos­ti iz Pod­bres­ta s NK Kap­com mo­gle bi 2018. bi­ti me­đu­dr­žav­ni der­bi­ji.

Jed­na od op­ci­ja je da se iz­bri­šu iz slo­ven­skog re­gis­tra udru­ga i klub os­nu­ju u Hr­vat­skoj. Ka­ko bi­lo, za­sad os­ta­ju u len­dav­skoj li­gi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.