No­vac EU za opre­ma­nje ha­la za vo­će, ocat i ku­len

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (slš)

U “lov” na europ­ski no­vac za tri pro­jek­ta za pre­ra­du, vri­jed­na ukup­no 10,6 mi­li­ju­na ku­na, upus­ti­la se vi­ro­vi­tič­ko-po­drav­ska ra­zvoj­na agen­ci­ja Vi­dra. Ri­ječ je, skra­će­no, o mje­ra­ma 4 Pro­gra­ma ru­ral­nog ra­zvo­ja, a pot­po­ra iz­no­si 50 pos­to. Dak­le, od ukup­ne vri­jed­nos­ti od 10,6 mi­li­ju­na ku­na do­bi­ti bi mo­gli 5,3 mi­li­ju­na. Pri­ja­vi­li su pro­jek­te ko­ji­ma bi se opre­mi­la pos­to­je­ća ha­la za pre­ra­du vo­ća i po­vr­ća, za­tim re­kons­tru­ira­la i opre­mi­la ha­la za pre­ra­du oc­ta i, tre­će, re­kons­tru­irao i opre­mio objekt za pro­izvod­nju sla­von­skog ku­le­na od sla­von­skih cr­nih svi­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.