Že­li­te mu­ral na svo­joj zgra­di? Pri­ja­vi­te se

Na­tje­ča­jem bi­ra­ju auto­ra, a po­tom će se mo­ći no­mi­ni­ra­ti lo­ka­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Pe­tra Ba­li­ja U kon­ku­ren­ci­ji za umjet­nič­ku in­ter­ven­ci­ju na pro­če­lju, što je va­ni čes­ta prak­sa, objek­ti su u pros­to­ru De­sign Dis­trict fes­ti­va­la No­vi mu­ral za go­di­nu će da­na nik­nu­ti na pro­če­lju jed­ne od zgra­da u zo­ni ko­ju ome­đu­ju Šu­bi­će­va, Zvo­ni­mi­ro­va, Dra­ško­vi­će­va i Vla­ška, ko­ja za fes­ti­va­la De­sign Dis­trict po­čet­kom lje­ta pos­ta­je okup­lja­li­šte kre­ati­va­ca i ur­ba­nis­ta. Au­tor mu­ra­la iz­a­brat će se na­tje­ča­jem za stre­et art in­ter­ven­ci­ju ko­ji je ras­pi­sa­lo Hr­vat­sko druš­tvo li­kov­nih umjet­ni­ka (HDLU) u su­rad­nji s De­sign Dis­tric­tom, i to u sklo­pu pro­jek­ta EU CreArt 2.0. Su­dje­lo­va­ti mo­gu re­do­vi­ti čla­no­vi HDLU te umjet­ni­ci ko­ji su iz­ve­li ba­rem je­dan li­kov­ni rad u jav­nom pros­to­ru, a pri­ja­vi­ti se tre­ba do 31. ko­lo­vo­za.

Pos­ta­je dio iden­ti­te­ta če­t­vr­ti

Do kra­ja go­di­ne, pak, oda­bra­nog umjet­ni­ka pred­sta­vit će sta­nov­ni­ci­ma kvar­ta, ko­ji će po­tom mo­ći no­mi­ni­ra­ti svo­ju zgra­du za in­ter­ven­ci­ju. Pr­va dva mje­se­ca u 2018. au­tor će za­jed­no s čla­no­vi­ma ži­ri­ja, To­mis­la­vom Bun­ta­kom, do­pred­sjed­ni­kom HDLU i sta­nov­ni­kom kvar­ta, Me­lin­dom Šef­čić, čla­ni­com Uprav­nog od­bo­ra druš­tva za­du­že­nom za stre­et art, te Bo­ja­nom Muc­kom, mul­ti­me­di­jal­nim umjet­ni­kom, obi­ći pri­jav­lje­ne zgra­de i iz­a­bra­ti lo­ka­ci­ju. Do kra­ja ožuj­ka pred­lo­žit će ski­cu čla­no­vi­ma ži­ri­ja, ko­ji je mo­ra­ju po­t­vr­di­ti do kra­ja trav­nja, a sre­di­nom lip­nja 2018. go­di­ne tre­ba­la bi po­če­ti iz­ra­da mu­ra­la. Or­ga­ni­za­to­ri će umjet­ni­ka ho­no­ri­ra­ti sa 7000 ku­na te osi­gu­ra­ti ma­te­ri­jal i opre­mu za 8000 ku­na, uklju­ču­ju­ći naj­am di­za­li­ce, što je, sma­tra­ju stre­et art maj­sto­ri, re­al­na ci­je­na za tri da­na pos­la, ko­li­ko u pro­sje­ku tre­ba da nas­ta­ne mu­ral. A ta­ko će pro­mo­vi­ra­ti ulič­nu umjet­nost, ko­ja je sas­tav­ni dio li­kov­nos­ti gra­da, is­ti­če To­mis­lav Bun­tak. – Ovom će­mo in­ter­ven­ci­jom sta­nov­ni­ci­ma omo­gu­ći­ti ugod­ni­ji bo­ra­vak u če­t­vr­ti. Mu­ra­li zna­ju “stvo­ri­ti” at­mo­sfe­ru, a da­ju iden­ti­tet ne­kom di­je­lu gra­da. Umjet­ni­ci će slo­bod­no bi­ra­ti te­mu, a do ko­nač­nog rje­še­nja do­ći će­mo kroz ra­di­oni­ce i su­sre­te sa sta­na­ri­ma ka­ko bi i jed­na i dru­ga stra­na bi­la za­do­volj­na – ka­že Bun­tak. Po­vr­ši­na, do­da­je, ni­je strik­t­no odre­đe­na, no obič­no mu­ra­li ima­ju od 30 do 60 kva­dra­ta. Na­tje­ča­ji za stre­et art va­ni su uobi­ča­je­na prak­sa, a sve su češ­ći i kod nas, is­ti­če ulič­ni umjet­nik Bo­ris Ba­re iz ko­lek­ti­va Pimp my Pump, što je do­bar na­čin da u gra­du vi­di­mo smis­le­ne ra­do­ve. Atrak­ti­van ve­li­ki mu­ral Sti­pa­na Ta­di­ća, pri­mje­ri­ce, ta­ko kra­si zgra­du na Vr­ba­ni­ma, a za­pa­žen je i pro­jekt Gra­da u ko­je­mu je jav­ne ga­ra­že os­li­ka­vao Sla­ven Ko­sa­no­vić Lu­nar.

Na­po­kon ih po­če­li an­ga­ži­ra­ti

– U po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na ši­roj je jav­nos­ti stre­et art pos­tao za­nim­ljiv pa nas sve vi­še an­ga­ži­ra­ju tvrt­ke za in­ter­ven­ci­je na vanj­skim, ali i unu­tar­njim po­vr­ši­na­ma – ka­že Bo­ris Ba­re, ko­ji je mu­ra­le sli­kao za Bec­ks, Ce­de­vi­tu, Co­ca-Co­lu... Su­ra­đu­je i s Tu­ris­tič­kom za­jed­ni­com Za­gre­ba uljep­ša­va­ju­ći na­pu­šte­ne zi­do­ve i oro­nu­le fa­sa­de. Naj­te­že je, is­ti­če, na­ba­vi­ti ma­te­ri­ja­le, a sa­mo naj­am di­za­li­ce ko­šta od 1000 do 1500 ku­na, dok iz­ra­da mu­ra­la mo­že tra­ja­ti od dan i pol do šest da­na, ovis­no o ve­li­či­ni, kom­pli­ci­ra­nos­ti iz­ved­be, br­zi­ni umjet­ni­ka... U re­du je, na­po­mi­nje Ba­re, da se in­ter­ven­ci­ja i pla­ti jer ljudi od to­ga ži­ve. Naj­ma­nje je to što se mo­že uči­ni­ti, do­da­je umjet­nik Lo­nac, s ob­zi­rom na to da je ri­ječ o autor­skom ra­du ko­ji će os­ta­ti u nas­li­je­đe gra­du i obo­ga­ti­ti tu­ris­tič­ku po­nu­du. – Tre­ba­lo je vre­me­na da ljudi shva­te da je ulič­na umjet­nost – umjet­nost. Ia­ko još ka­ska­mo za ino­zem­s­tvom, gdje je sa­svim nor­mal­no pla­ti­ti umjet­ni­ka, i to do­bro. Kod nas još ima onih ko­ji te ne shva­ća­ju do­volj­no oz­bilj­no jer ra­diš na uli­ci. Ja sam, pri­mje­ri­ce, oda­brao stre­et art, a za­vr­šio sam Li­kov­nu aka­de­mi­ju – za­klju­ču­je Lo­nac.

KB Mer­kur: Ana Her­man ro­di­la je dje­voj­či­cu, a Ani­ta Broz, Ana Lov­nič­ki i Mo­ni­ka Du­bo­vić ro­di­le su dje­ča­ke. KB Sve­ti Duh: Lea Škr­bec, Iva­na Pav­li­nić, Ti­na Lu­bić Ju­ri­šić, Ma­ri­ja Su­čec i Iva­na Me­ljak ro­di­le su dje­voj­či­ce, a Da­ni­je­la Šćur, Kristina An­drić, Mar­ti­na Ben­za, Ire­na Sta­ni­čić, Iva­na Be­še­nić Ni­ka, Aj­ša Zu­ra­pi i An­đe­la To­kić dje­ča­ke. Ža­na Be­ka­vac i Ma­ri­na Jer­ko­vić ro­di­le su bli­zan­ce. Spro­vo­di i is­pra­ća­ji 7. ko­lo­vo­za Mi­ro­goj: Mil­ka Šprah (92) u 10.50, Đur­đi­ca Mul­ler-Pe­tre­tić (73) u 11.40, Da­ni­ca Pe­ri­ca (88) u 13.20, Ma­ri­ja Ko­čet (66) u 14.10 sa­ti. Kre­ma­to­rij, Ve­li­ka dvo­ra­na: Mi­le­na Pol­dru­gač (65) u 12.10, Vla­di­mir Sa­bol (83) u 12.50, Je­le­na Sran­čin (72) u 13.35, Ran­ka Ma­je­rić (70) u 14.30 sa­ti. Kre­ma­to­rij, Ma­la dvo­ra­na: An­dre­ja Kar­ner (52) u 10.15, Že­li­mir Jak­šić (87) u 10.55, Ma­ri­na Bo­tić (59) u 11.35, Na­da Bi­on­dić (88) u 12.15, Ma­ri­ja Ša­kić (78) u 12.55, Mi­re­la Tar­ta­ro (62) u 13.40, Iva Frey (85) u 14.20 sa­ti. Mi­ro­še­vac: Zdrav­ko Će­vid (46) u 10.50, Vla­di­mir Lon­ča­rić (78) u 11.40, Ani­ca Kranj­čec (84) u 12.30, Dra­gu­tin Pin­tar (65) u 13.20, To­mis­lav Ne­na­dić (49) u 14.10, Adol­fi­na Žit­ko­vić (85) u 15 sa­ti. Mar­ko­vo po­lje: Jo­sip Se­ver (77) u 11.40, Mu­ha­med Asa­nov (56) u 12.30, Če­do Ša­ra­ba (51) u 13.20, Stje­pan Hru­ška (76) u 14.10, Fi­lip Ka­ra­ma­tić (75) u 15 sa­ti. Ste­nje­vec: Kar­lo Bo­ris Šmajgl (70) u 13, Dra­ga Gr­go­na (87) u 15 sa­ti. Ku­pi­neč­ki Kra­lje­vec: Dra­gan Po­že­ga (53) u 15 sa­ti. Odra: Jo­sip Li­kić (67) u 13 sa­ti. Ču­če­rje: Ja­ni­ca Štur­lić (81) u 15 sa­ti.

HEP je od­lu­čio u lis­to­pa­du 2016. ure­di­ti svoj sprem­nik to­pla­ne na Sa­vi­ci, a Hr­vo­je Bi­lan­džić i Ti­na Ga­le­šić “odje­nu­li” su ga u inoks.

Iza pr­vog De­sign Dis­tric­ta na pro­če­lju zgra­de u Voj­no­vi­će­voj 19 os­tao je mu­ral Mi­ro­na Mi­li­ća mo­ti­vi­ran sva­kod­ne­vi­com kvar­ta.

Grad Zagreb an­ga­ži­rao je u ve­lja­či 2016. Sla­ve­na Ko­sa­no­vi­ća Lu­na­ra da os­li­ka jav­ne ga­ra­že na Kva­ter­ni­ko­vu i Lan­go­vu tr­gu.

Sti­pan Ta­dić zas­lu­žan je za ve­li­ki mu­ral na Kon­zu­mo­vu cen­tru na Vr­ba­ni­ma. Iz­ra­dio je strip ko­ji se pro­te­že na čak 2000 kva­dra­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.