Od de­set čla­na­ka o A. Mer­kel se­dam je čis­ta laž

Re­zul­tat ana­li­ze Be­ezFe­eda mno­gi por­ta­li ži­ve u car­stvu laž­nih vi­jes­ti, is­ti­nom se ba­ve tra­di­co­nal­ni me­di­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - An­to­nio Man­dir an­to­nio.man­dir@ve­cer­nji.net (bk)

Na Fa­ce­bo­oku naj­vi­še odje­ka ima­ju sa­dr­ža­ji ko­ji ne­ma­ju ve­ze s is­ti­nom – ili su iz­miš­lje­ni, ili su ne­pre­poz­na­ta sa­ti­ra

Od de­set čla­na­ka o nje­mač­koj kan­ce­lar­ki An­ge­li Mer­kel ko­ji su ima­li najveći odjek na druš­tve­nim mre­ža­ma se­dam je čis­ta laž, po­ka­za­la je ana­li­za ame­rič­ke tvrt­ke ko­ja se ba­vi di­gi­tal­nim svi­je­tom Bu­zzFe­ed News. Oni su is­tra­ži­va­li član­ke o kan­ce­lar­ki Mer­kel ko­ji su na Fa­ce­bo­oku ima­li naj­vi­še in­te­rak­ci­je, od­nos­no ko­ji su iz­a­zva­li naj­vi­še re­ak­ci­ja, ko­men­ta­ra i di­je­lje­nja (sha­re­ova).

Os­tva­ren že­lje­ni efe­kat

Re­zul­tat ana­li­ze je po­ra­ža­va­ju­ći mno­gi por­ta­li i druš­tve­ne mre­že ži­ve u car­stvu laž­nih vi­jes­ti - fa­ke newsa. Na­ime, od de­set čla­na­ka ko­ji su naj­vi­še za­oku­pi­li Fa­ce­bo­ok za­jed­ni­cu sa­mo je je­dan bio is­ti­nit, dva su bi­la osob­ni stav ili ko­men­tar dok ih je se­dam bi­lo laž­nih. “An­ge­la Mer­kel: Ni­jem­ci mo­ra­ju pri­hva­ti­ti na­si­lje ko­je pro­vo­de stran­ci” , nas­lov je član­ka ko­ji je imao najveći odjek na fej­su. Ko­men­ti­ra­lo ga je ili da­lje di­je­li­lo 273 ti­su­će ljudi, a is­pos­ta­vi­lo se da se ra­di o la­ži. Taj je čla­nak obja­vi­la Glo­ria.tv, ka­to­lič­ki klon Yo­uTu­bea ko­ji ima sje­di­šte u Mol­da­vi­ji. Ra­di se o krat­kom vi­deo ko­ji tra­je sa­mo se­dam se­kun­di i u kojem Mer­kel ka­že sa­mo jed­nu re­če­ni­cu:”...ali mi mo­ra­mo pri­hva­ti­ti či­nje­ni­cu da je broj kri­mi­nal­nih dje­la kod mla­dih imi­gra­na­ta po­seb­no ve­lik...” Re­če­ni­ca je iz­vu­če­na iz kon­tek­s­ta u kojem Mer­kel tra­ži upra­vo su­prot­no - ne da pri­hva­te na­si­lje stra­na­ca ne­go da Nje­mač­ka mo­ra uči­ni­ti sve da se imi­gran­ti bo­lje in­te­gri­ra­ju u nje­mač­ko druš­tvo. Ova­ko gla­si ci­je­la iz­ja­va kan­ce­lar­ke Mer­kel: “Ov­dje se ra­di o to­me da si­gur­nost mo­ra­mo osi­gu­ra­ti na li­cu mjes­ta i is­to­vre­me­no po­bi­je­di­ti uz­ro­ke na­si­lja u druš­tvu. To se od­no­si na sve di­je­lo­ve druš­tva, ali mi mo­ra­mo pri­hva­ti­ti či­nje­ni­cu da je broj kri­mi­nal­nih dje­la kod mla­dih imi­gra­na­ta po­seb­no ve­lik. Zbog to­ga je te­ma in­te­gra­ci­je po­ve­za­na s pi­ta­njem pre­ven­ci­je na­si­lja u svim sfe­ra­ma na­še­ga druš­tva”. Kra­aće­njem Mer­ke­li­či­ne iz­ja­ve pot­pu­no je iz­mi­je­njen smi­sao po­ru­ke i iz­a­zvan efekt (173.000 ljudi na­sje­lo je na pri­je­va­ru) ko­ji je že­lio onaj ko­ji je iz­ja­vu skra­tio. Za us­po­red­bu, tog 24. si­ječ­nja 2015. kada je pla­si­ra­na ova iz­ja­va iz­vu­če­na iz kon­tek­s­ta nje­mač­ki tra­di­ci­onal­ni utje­caj­ni me­di­ji ima­li su ma­nji odjek na Fa­ce­bo­oku. Ta­ko je čla­nak s naj­vi­še ko­men­ta­ra i po­dje­la na Fa­ce­bo­oku to­ga da­na imao Stern (269.000 in­te­rak­ci­ja), Bild (235.000), Welt (144.000), Spi­egel (122.000)... I to ni­je slu­čaj­no. na­ime, svih se­dam od de­set laž­nih vi­jes­ti s naj­ve­ćim odje­kom u di­gi­tal­nom svi­je­tu o Mer­kel obja­vi­li su al­ter­na­tiv­ni por­ta­li - ni­ti jed­nu laž­nu vi­jest ni­je obja­vio tra­di­ci­onal­ni me­di­ji. “Mer­kel že­li svim iz­bje­gli­ca­ma što pri­je da­ti pra­vo da bi­ra­ju na iz­bo­ri­ma” , laž­na je vi­jest ko­ja je ima­la dru­gi najveći odjek, a pla­si­rao ju je sa­ti­rič­ni por­tal “eine-ze­itung.net” (u pri­je­vo­du; jed­ne-no­vi­ne.net). Tri od se­dam laž­nih vi­jes­ti o Mer­kel do­la­zi sa sa­ti­rič­nih por­ta­la, a nig­dje se či­ta­te­lji ni­su upo­zo­re­ni da se ra­di o po­li­tič­koj sa­ti­ri pa je us­li­je­di­la sal­va psov­ki u ko­men­ta­ri­ma ko­ji su na­pa­li tra­di­ci­onal­ne me­di­je jer kri­ju ta­ko bit­ne in­for­ma­ci­je. “Mer­kel je lu­đa­ki­nja - Ka­nad­ska te­le­vi­zi­ja pri­ka­za­la je do­ka­ze”, laž­na je vi­jest s tre­ćim naj­ve­ćim odje­kom, a obja­vio ju je ka­nad­ski ek­s­trem­no des­ni­čar­ki por­tal “HE RO”. Dva od de­set naj­di­je­lje­ni­jih čla­na­ka o Mer­kel na Fa­ce­bo­oku su osob­ni sta­vo­vi, od­nos­no ko­men­ta­ri; “Psi­ho­ana­li­ti­čar Hans-Jo­ac­him Ma­az: An­ge­la Mer­kel dje­lu­je pot­pu­no ira­ci­onal­no!” i “Bu­si­ness In­si­der: Bri­tan­ski ma­ga­zin: An­ge­la Mer­kel je naj­ve­ća opas­nost za Eu­ro­pu”. Je­di­ni od de­set “naj­us­pješ­ni­jih” čla­na­ka o Mer­kel ko­ji je bio is­ti­nit no­si nas­lov “Mer­kel: Mi­ro­vi­ne ni­su do­volj­ne za sve” u kojem je kan­ce­lar­ka go­vo­ri­la om po­tre­bi za re­for­mom mi­ro­vin­skog sus­ta­va da bi se osi­gu­ra­lo bla­gos­ta­nje u poz­nim godinama.

Di­gi­tal­na de­mo­kra­ci­ja

Go­to­vo sve laž­ne vi­jes­ti o kan­ce­lar­ki Mer­kel ve­za­ne su uz mi­gran­te i nje­zi­noj od­lu­ci da u ve­li­kom mi­grant­sko­mva­lu u lje­to 2015. otvo­ri gra­ni­ce za mi­li­jun i pol ljudi iz Azi­je ko­ji su bje­ža­li što od ra­to­va što od ne­ima­šti­ne. Di­gi­tal­ni me­di­ji, oso­bi­to druš­tve­ne mre­že, pos­ta­li su ne­kon­tro­li­ra­ni pros­tor ko­ji vr­vi od laž­nih vi­jes­ti i pos­ta­ju sve ve­ći pro­blem jer se u toj pra­šu­mi in­for­ma­ci­ja ne mo­že la­ko pre­poz­na­ti što je is­ti­na i stva­ra se laž­na stvar­nost što je jed­na od naj­go­rih po­s­lje­di­ca tzv “dgi­tal­ne de­mo­kra­ci­je”.

Od de­set čla­na­ka sa­mo je je­dan bio is­ti­nit, a dva su bi­la osob­ni stav po­je­din­ca i ko­men­tar Mno­gi di­gi­tal­ni me­di­ji, pos­ta­li ne­kon­tro­li­ra­ni pros­tor, pra­šu­ma laž­nih in­for­ma­ci­ja

Najveći odjek 10 čla­na­ka o kan­ce­lar­ki An­ge­li Mer­kel ko­ji su ima­li najveći odjek - sor­ti­ra­no po bro­ju ko­men­ta­ra, re­ak­ci­ja i di­je­lje­nja na Fa­ce­bo­oku SVE ZBOG MIGRANATA Go­to­vo sve laž­ne vi­jes­ti o kan­ce­lar­ki Mer­kel ve­za­ne su uz mi­gran­te i nje­zi­noj od­lu­ci da u ve­li­kom mi­grant­sko­mva­lu u lje­to 2015. otvo­ri gra­ni­ce za mi­li­jun i pol ljudi

Trod­nev­ni od­mor na ju­gu Si­bi­ra, ne­da­le­ko od gra­ni­ce s Mon­go­li­jom, Vla­di­mir Pu­tin pro­veo je u druš­tvu ru­skog mi­nis­tra obra­ne Ser­ge­ja Šoj­gua ko­ji ga je pra­tio u go­to­vo svim ak­tiv­nos­ti­ma na otvo­re­nom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.