Ma­čo Pu­tin na od­mo­ru pla­ni­na­rio, ro­nio, dva je sa­ta lo­vio jed­nu štu­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Ovak­ve fo­to­gra­fi­je Pu­ti­nu do­dat­no di­žu po­pu­lar­nost me­đu Ru­si­ma, a za osam mje­se­ci spre­ma­ju se no­vi pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri

Ru­ski pred­sjed­nik Vla­di­mir Pu­tin po­s­ljed­njih je ne­ko­li­ko go­di­na od­mo­re pro­vo­dio ja­šu­ći div­lje ko­nje po ste­pi, ro­ne­ći u Cr­nom mo­ru, uprav­lja­ju­ći pod­mor­ni­com, no ovaj put trod­nev­ni od­mor pro­veo je u ri­bo­lo­vu u si­bir­skoj div­lji­ni. Na­rav­no, s ovog trod­nev­nog od­mo­ra na ju­go­is­to­ku Si­bi­ra Krem­lj je od­mah obja­vio i fo­to­gra­fi­je na ko­ji­ma se vi­di ka­ko Pu­tin, gol do pa­sa, ula­zi u hlad­nu vo­du si­bir­skog je­ze­ra, ka­ko ves­la u čam­cu, ro­ni s di­ha­li­com, pla­ni­na­ri... – Je­ze­ro ni­kad ni­je to­pli­je od 17 Cel­zi­je­vih stup­nje­va, no to ni­je spri­je­či­lo pred­sjed­ni­ka. Jed­nu štu­ku lo­vio je dva sa­ta, ali je na kraju do­bio što je že­lio – ka­zao je glas­no­go­vor­nik Krem­lja Dmi­trij Pe­skov. Pu­tin je poz­nat po svo­joj lju­ba­vi za adre­na­lin­ske spor­to­ve, a ovak­ve fo­to­gra­fi­je di­žu mu po­pu­lar­nost, osam mje­se­ci pred iz­bo­re za pred­sjed­ni­ka.

Od­mor je pro­veo na ju­gu Si­bi­ra, da­le­ko od mon­de­nih lje­to­va­li­šta i tu­ris­tič­kih odre­di­šta

Tem­pe­ra­tu­ra lo­kal­nog je­ze­ra ni­ka­da ni­je vi­ša od 17 stup­nje­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.