Dje­ca pi­ju krv ubi­je­nih vrš­nja­ka vje­ru­ju­ći da će pos­ta­ti ne­vid­lji­va

UN: U tri mje­se­ca bru­tal­no je ubi­je­no 30 dje­ce mla­đe od 8 go­di­na

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

Od 1996. na is­to­ku DR Kon­ga, re­gi­je bo­ga­te zla­tom, di­ja­man­ti­ma, ba­krom, ko­bal­tom, ura­ni­jem i naf­tom, ubi­je­no je mi­li­jun ljudi Ha­ssan Ha­idar Di­ab Una­toč to­me što je po­vi­jest De­mo­krat­ske Re­pu­bli­ke Kon­go pu­na pre­vi­ra­nja, na­glih pre­vra­ta i kr­va­vih gra­đan­skih ra­to­va ko­ji su od­ni­je­li mi­li­ju­ne ži­vo­ta, pri­zo­ri ko­ji se da­nas mo­gu vi­dje­ti u toj zem­lji šo­ki­ra­li su svi­jet. Pre­ma iz­vješ­ću Uje­di­nje­nih na­ro­da objav­lje­nom u Že­ne­vi, iz­me­đu ožuj­ka i lip­nja ove go­di­ne u po­kra­ji­ni Ka­sai u sre­diš­njem di­je­lu DR Kon­ga pri­pad­ni­ci mi­li­ci­ja i po­bu­nje­ni­ci bru­tal­no su ubi­li 251 oso­bu, me­đu nji­ma i 62 dje­ce.

Nat­pri­rod­ne mo­ći

Po­dat­ke o et­nič­kim ma­sa­kri­ma u re­gi­ji Ka­sai iz­ni­je­la je eki­pa is­tra­ži­te­lja UNHCR-a ko­ji tvr­de da je od 62 po­gub­lje­na dje­te­ta čak 30 dje­ce bi­lo mla­đe od osam go­di­na. Sva ta uboj­stva iz­vr­še­na su bez pret­hod­nih sud­skih pro­ce­sa, a po­či­ni­li su ih pri­pad­ni­ci mi­li­ci­ja i po­bu­nje­ni­ci. Ta­ko­đer, pre­ma nji­ho­vim tvrd­nja­ma, na tom je po­dru­čju pro­na­đe­no čak 80 ma­sov­nih grob­ni­ca. Vi­so­ki po­vje­re­nik za ljud­ska pra­va Ze­id Ra’ad al Hu­se­in ka­zao je da su pre­ži­vje­li svje­do­ci, ko­ji su po­bje­gli u An­go­lu, njih 96, is­tra­ži­te­lji­ma go­vo­ri­li o stra­ho­ta­ma ko­je se do­ga­đa­ju u toj zem­lji, da su slu­ša­li kri­ko­ve ljudi i dje­ce ko­je su ži­ve spa­lji­va­li. Iz­me­đu os­ta­log, svje­do­ci tvr­de da se jed­na od mi-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.