Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja sa­da je sprem­na EU Brexit pla­ti­ti 40 mi­li­jar­di eura

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ber­nard Ka­ra­kaš ber­nard.ka­ra­kas@ve­cer­nji.net

Ovaj iz­nos znat­no je ma­nji od 60 mi­li­jar­di eura, ko­li­ko pre­ma ana­li­za­ma Bruxel­le­sa Lon­don du­gu­je na te­me­lju ra­ni­je pre­uze­tih oba­ve­za Pre­ma služ­be­no još ne­po­t­vr­đe­nim in­for­ma­ci­ja­ma, Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja sprem­na je pla­ti­ti 40 mi­li­jar­di eura za iz­la­zak iz Eu­rop­ske uni­je. Znat­no je to ma­nje od 60 mi­li­jar­di eura, ko­li­ko je u pr­vim pro­jek­ci­ja­ma za­tra­žio Bruxel­les, a stvar­ni iz­nos bit će ut­vr­đen do za­vr­šet­ka pre­go­vo­ra o Brexi­tu. Ka­ko je ju­čer na­veo Sun­day Te­le­graph, Lon­don će po­nu­di­ti upla­te od 10 mi­li­jar­di eura ti­je­kom pr­ve tri go­di­ne od iz­la­ska iz EU, no bri­tan­ski pre­go­va­ra­či sprem­ni su ići do iz­no­sa od ukup­no 40 mi­li­jar­di eura. Ni­je tu ri­ječ ni o kak­voj kaz­ni ko­ja se Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji na­me­će zbog od­la­ska iz Uni­je, već o pla­ća­nju oba­ve­za ko­je je Lon­don preu- zeo unu­tar EU još u vri­je­me dok Brexit nit­ko ni­je uzi­mao kao re­al­nu op­ci­ju. Pro­ra­ču­ni Eu­rop­ske uni­je ra­đe­ni su uzi­ma­ju­ći u ob­zir oba­ve­ze svih ze­ma­lja, uklju­ču­ju­ći i Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju, pa bi pov­la­če­nje bez pla­ća­nja pre­uze­tih oba­ve­za na­ru­ši­lo eu­rop­ske pla­no­ve. Na­rav­no, jed­na od mo­guć­nos­ti je i pot­pu­no pov­la­če­nje Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz Ui­je bez upla­te sred­sta­va, no u to­me slu­ča­ju Lon­don gu­bi vi­še ne­go što do­bi­va jer ne­će bi­ti pot­pi­sa­ni ni­kak­vi trgovinski spo­ra­zu­mi ni­ti bi Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja ima­la sta­tus tr­go­vin­skog part­ne­ra s os­tat­kom Eu­ro­pe, što bi na­ni­je­lo ogrom­ne šte­te ta­moš­njem gos­po­dar­stvu. Pro­jek­ci­je “du­go­va­nja” Ve­li­ke Bri­ta­ni­je pre­ma Eu­rop­ske uni­je iš­le su proš­lih mje­se­ci čak do sto­ti­nu mi­li­jar­di do­la­ra, no iz­nos od 60 mi­li­jar­di vi­še je ili ma­nje pri­hva­ćen kao oba­ve­za Lon­do­na. Vla­da The­re­se May još ni­je jav­nos­ti, ali ni par­la­men­tu iz­ni­je­la ni­ka­kav pri­jed­log o nak­na­di, no to će uči­ni­ti vr­lo br­zo.

CARLA DEL PONTE: Frus­tri­ra­na sam, od­la­zim. Na­pi­sa­la sam os­tav­ku i pos­lat ću ju slje­de­ćih da­na. Ne mo­gu os­ta­ti u po­vje­rens­tvu ko­je ne ra­di ni­šta

REUTERS

Vla­da The­re­se May još ni­je služ­be­no iz­aš­la sa svo­jom po­nu­dom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.