MI­NIS­TAR­STVO KULTURE I VATROGASNE MJE­RE

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Mi­nis­tri­ca kulture Ni­na Obu­ljen Kor­ži­nek obe­ća­la je da će po­mo­ći iz­da­va­či­ma ko­ji su u pro­pas­ti lan­ca Al­go­ri­tam MK, pre­ma pro­cje­ni Mi­še Ne­ja­šmi­ća, pred­sjed­ni­ka iz­da­vač­kog ce­ha okup­lje­nog pri Hr­vat­skoj gos­po­dar­skoj ko­mo­ri, iz­gu­bi­li tri­de­se­tak mi­li­ju­na ku­na. I do­is­ta. Iz­da­va­či i knji­ža­ri pri­lič­no su do­bro proš­li u ovo­go­diš­njem sa­da već tra­di­ci­onal­nom na­tje­ča­ju za po­du­zet­niš­tvo u kul­tu­ri, jer su od dva mi­li­ju­na za svo­je po­tre­be ne­po­vrat­no iz­bo­ri­li 863.050 ku­na što je no­vac ko­ji ni­ka­ko ni­je sa­mo sim­bo­li­čan. No, pra­va po­moć i pra­vi po­tez ko­ji se ne bi mo­gao na­zva­ti sa­mo va­tro­gas­nom mje­rom, je ras­pi­si­va­nje do­dat­nog na­tje­ča­ja za po­du­zet­niš­tvo u kul­tu­ri ko­ji je bio na­mjen­ski, dak­le upu­ćen sa­mo iz­da­va­či­ma i knji­ža­ri­ma. No, osim što je bio ‘te­žak’ če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na, dak­le dvos­tru­ko vi­še od onog uobi­ča­je­nog, tre­ba re­ći da je pra­vi do­bi­tak ovog na­tje­ča­ja u či­nje­ni­ci da mu se što se fi­nan­ci­ra­nja ti­če vra­ti­lo ‘bo­ga­to’ Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva, po­du­zet­niš­tva i obr­ta, ko­je je iz tih na­tje­ča­ja za kul­tur­njač­ke po­du­zet­ni­ke is­pa­lo pri­je ne­ko­li­ko go­di­na iz raz­lo­ga ko­ji su jav­nos­ti os­ta­li ne­poz­na­ti. Ta­ko su nak­lad­ni­ci i knji­ža­ri (da­ka­ko, ne svi), ovih pre­to­plih sr­panj­skih i ko­lo­vo­ških da­na do­bi­li dr­žav­ne ne­po­vrat­ne do­ta­ci­je od sko­ro pet mi­li­ju­na ku­na, što je ma­te­ma­tič­ki gru­bo re­če­no, šes­ti­na gu­bi­ta­ka ko­ji su pre­tr­pje­li fi­nan­cij­skim slo­mom moć­ne i sve­pri­sut­ne tvrt­ke Al­go­ri­tam MK. Ta­ko je dr­ža­va na po­lju knji­ge uči­ni­la ono što je u ovom tre­nut­ku mo­gla. Da­la je po­dr­šku sve ma­lo­broj­ni­jim pri­vat­nim po­du­zet­ni­ci­ma (a vr­lo čes­to i za­ne­se­nim kul­tur­tre­ge­ri­ma) ko­ji u iz­nim­no te­škim uvje­ti­ma po­ku­ša­va­ju što kva­li­tet­ni­je i sus­tav­ni­je objav­lji­va­ti vri­jed­ne knji­ge. I to ra­de u zem­lji u ko­joj je pro­izvod­nja i pro­da­ja knji­ge go­to­vo u pot­pu­nos­ti pri­va­ti­zi­ra­na, ia­ko, na­rav­no, zbog svih dr­žav­nih in­ter­ven­ci­ja i pot­po­ra te ot­ku­pa ni­je (a i ne mo­že bi­ti) na vje­tro­me­ti­ni osjet­lji­vog kul­tur­nog tr­ži­šta ko­je je i na po­dru­čju knji­žev­nos­ti ja­ko oskud­no i tek na za­če­ci­ma ne­ke stvar­ne odr­ži­vos­ti. No, tre­ba re­ći da su hr­vat­ski iz­da­va­či, a on­da i knji­ža­ri, do­is­ta u onom di­je­lu hr­vat­skog kul­tur­njač­kog sus­ta­va ko­je je naj­vi­še ovis­no o vlas­ti­tom ra­du i vlas­ti­tim pos­lov­nim od­lu­ka­ma, ali i o ri­zi­ci­ma ko­je u jed­noj dr­ža­vi ko­ja ne nje­gu­je kult či­ta­nja i obra­zo­va­nja do­no­si po­sao kao što je to objav­lji­va­nje i ras­pa­ča­va­nje knji­ga. U so­ci­ja­liz­mu je stvar bi­la po­pri­lič­no jas­na. Ve­li­ka dr­žav­na po­du­ze­ća, vr­lo čes­to u pros­to­ri­ma ne­jas­ne vlas­nič­ke struk­tu­re s broj­nim za­pos­le­ni­ci­ma, ra­di­la su na pu­no ve­ćem tr­ži­štu ne­go što je to ovo da­naš­nje i u vri­je­me kada je pos­to­ja­la sred­nja kla­sa i kada je, bez ob­zi­ra na to što mis­li­li re­vi­zi­onis­ti svih bo­ja i smje­ro­va, vla­dao svo­je­vr­s­ni kult či­ta­nja i obra­zo­va­nja. Baš kao i u SSSS-u gdje se či­ta­lo gdje se sti­glo. A za da­naš­nji ka­pi­ta­li­zam u kojem ži­vi­mo, dr­ža­va tre­ba i da­lje po­ma­ga­ti iz­da­va­či­ma i knji­ža­ri­ma ba­rem do onog tre­nut­ka kada se po­nov­no for­mi­ra sred­nja kla­sa. I kada či­ta­nje i obra­zo­va­nje bu­du ba­rem u pri­ori­tet­nom ran­gu na­ba­ve no­vih rat­nih avi­ona.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.