Za­što se vi­še ne go­vo­ri o sma­nje­nju PDV-a?

Sje­ća­te li se ka­ko je pre­mi­jer Plen­ko­vić pri­je go­di­nu da­na obe­ća­vao da će već na­kon pr­ve go­di­ne man­da­ta ići na sma­nji­va­nje PDV-a za jed­nu sto­pu, na 24 pos­to, a do kra­ja man­da­ta si­gur­no na 23 pos­to? Pu­na su us­ta hva­le vla­da­ju­ćih ka­ko se pro­ra­čun pu­ni bo­lje

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Zvo­ni­mir Des­pot

Bi­lo je to uo­či par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 2007. go­di­ne. Ta­da je HDZ kam­pa­nju gra­dio na stra­hu od po­vrat­ka “cr­ve­nih” na vlast, od­nos­no SDP-a, te je uda­rao po “dru­go­vi­ma” Zo­ra­nu Mi­la­no­vi­ću i Lju­bi Jur­či­ću, a us­po­re­do se utje­ri­vao strah bi­ra­či­ma od uvo­đe­nja no­vih po­re­za. HDZ je bio zgro­žen ide­jom SDP-a o uvo­đe­nju po­re­za na ka­pi­tal­nu do­bit, pa je ta­daš­nji šef HDZ-a Ivo Sa­na­der go­vo­rio: “I što još pla­ni­ra­ju? Uves­ti po­rez na imo­vi­nu, ko­jeg bi pla­ća­lo 92 pos­to gra­đa­na. Oni ka­žu da se mi po­na­ša­mo kao opor­ba, jer sa­mo na­pa­da­mo: što bi mi tre­ba­li, poz­dra­vi­ti tu glu­post ko­ju pred­la­žu?! Opo­re­zo­va­ti imo­vi­nu hr­vat­skih gra­đa­na, to je 2,5 mi­li­ju­na gra­đa­na?! Ne­će­mo šu­tje­ti, re­ći će­mo gra­đa­ni­ma ko­ja je raz­li­ka iz­me­đu nas i njih. 92 pos­to hr­vat­skih gra­đa­na ima ne­ku imo­vi­nu, stan, ku­ću, par­ce­lu, nji­vu, zem­lji­šte šum­sko i ne­ko po­ljo­pri­vred­no i svi bi tre­ba­li pla­ti­ti po­rez. I što bi sad ba­ki­ca na se­lu, ko­ja je ne­što nas­li­je­di­la, tre­ba­la to pro­da­ti ili uze­ti kre­dit da ima za po­rez. Za­to smo mi iz HDZ-a pro­tiv po­re­za i za­to na­ši pla­ka­ti jas­no ka­žu: na cr­ve­noj stra­ni su oni ko­ji pred­la­žu no­ve

Za pri­ti­sak na Vla­du po­treb­ne su sve za­ko­nom do­zvo­lje­ne gra­đan­ske ak­ci­je. Hr­vat­skoj tre­ba­ju ma­nji po­re­zi, ma­nja dr­žav­na upra­va, ma­nje uh­lje­ba

po­re­ze - uda­ri gra­đa­ne, se­lja­ke, ri­ba­re, pa i stu­den­te, jer ima i njih ko­ji su ku­pi­li ak­ci­je, i na dru­goj stra­ni pla­va bo­ja HDZ-a ko­ja ka­že - pro­tiv smo tih po­re­za. Gos­po­do, od­nos­no dru­go­vi, jer oni se­be ta­ko ra­di­je na­zi­va­ju: dru­ga­ri­ce i dru­go­vi, ne­će vam pro­ći to s po­re­zi­ma!” U toj kam­pa­nji, pri­je de­set go­di­na, uli­ce su bi­le pre­plav­lje­ne pla­ka­ti­ma HDZ-a ko­ji su bili cr­ve­no-pla­ve bo­je. Na cr­ve­noj po­lo­vi­ci pi­sa­lo je: “Po­rez na za­ra­du od di­oni­ca” ili “Po­rez na ka­ma­te od šted­nje”, od­nos­no ono što ih če­ka po­bi­je­di li SDP. Na pla­voj po­lo­vi­ci pi­sa­lo je HDZ-ovo obe­ća­nje: “Pro­tiv no­vih po­re­za”. Gra­đa­ni­ma je ta­ko bi­la upu­će­na po­ru­ka da bi­ra­ju što od to­ga že­le. Pla­vi su oči­to tre­ba­li bi­ti bo­lji iz­bor. No HDZ je br­zo do­ži­vio za­okret, i ne jed­nom. Ta­ko je Sa­na­de­ro­va na­s­ljed­ni­ca, pre­mi­jer­ka Ja­dran­ka Ko­sor u ok­vi­ru no­vih Vla­di­nih mje­ra za bo­lje pu­nje­nje dr­žav­nog pro­ra­ču­na naj­a­vi­la i uvo­đe­nje po­re­za na imo­vi­nu. Uo­či par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 2007. bor­ba pro­tiv te vr­ste po­re­za bi­la je jed­na od ključ­nih po­ru­ka HDZ-a za­to što je to bio pri­jed­log SDP-a. I ta­daš­nji vo­đa HDZ-a sma­trao ga je krun­skim do­ka­zom “cr­ve­ni­la”. No ni­šta to ni­je sme­ta­lo HDZ-u, što je pre­ko no­ći pro­mi­je­nio agen­du, kao što to ni da­nas, de­set go­di­na kas­ni­je, ne sme­ta HDZ-u, ko­ji kre­će u uvo­đe­nje tog is­tog po­re­za ko­ji je bio krun­ski do­kaz pro­tiv SDP-a! Što se u HDZ-u pro­mi­je­ni­lo od ta­da, od pri­je de­set go­di­na do da­nas? Ni­šta, sa­mo su se pro­mi­je­ni­le vo­đe, ali struk­tu­ra i po­li­ti­ka os­ta­le su is­te. HDZ ne zna ni­šta dru­go ne­go sa­mo va­ra­ti, la­ga­ti, ma­ni­pu­li­ra­ti bi­ra­če, a bi­ra­či su, na ža­lost, ta­ko la­ko pot­kup­lji­vi i ta­ko se la­ko da­ju iz­ma­ni­pu­li­ra­ti, jer bi u su­prot­no­me tak­va stran­ka već odav­no bi­la de­be­lo kaž­nje­na na iz­bo­ri­ma. U Hr­vat­skoj pro­la­zi tak­va po­li­ti­ka jer HDZ uda­ra na emo­ci­je, na Tuđ­ma­na, na Hr­vat­sku, na bra­ni­te­lje, na Vu­ko­var, na Knin, na Olu­ju, po­is­to­vje­ću­ju se s do­mo­vi­nom, i ta­ko godinama… Ne­ma ve­ze što zem­lja pro­pa­da, što se gu­ši u ne­po­tiz­mu, ko­rup­ci­ji, po­li­tič­koj tr­go­vi­ni… Sad nam na ve­li­ka vra­ta že­le uves­ti po­rez na ne­kret­ni­ne, kao da hr­vat­ski gra­đa­ni i po­du­zet­ni­ci ni­su već pre­ko sva­ke mje­re godinama op­te­re­će­ni sva­kak­vim na­me­ti­ma i po­re­zi­ma. Ali ne, dr­ža­va se mo­ra hra­ni­ti, a da bi se hra­ni­la, tre­ba no­ve po­re­ze. Je li tko čuo iz pre­mi­je­ro­vih us­ta, iz HDZ-a, da se ide na sma­nji­va­nje PDV-a? Sje­ća­te li se ka­ko je Plen­ko­vić pri­je go­di­nu da­na obe­ća­vao da će već na­kon pr­ve go­di­ne man­da­ta ići na sma­nji­va­nje PDV-a za jed­nu sto­pu, na 24 pos­to, a do kra­ja man­da­ta si­gur­no na 23 pos­to? Gdje su sad nes­ta­la ta obe­ća­nja? Za­što se o to­me vi­še ne go­vo­ri? Pu­na su us­ta hva­le vla­da­ju­ćih ka­ko se pro­ra­čun pu­ni bo­lje od oče­ki­va­nog, ka­ko nam ras­te po­troš­nja, ka­ko ras­te BDP… Za­što on­da ne sma­nji­mo PDV? Udru­ga Li­pa je već pri­ku­pi­la vi­še od sto ti­su­ća pot­pi­sa pro­tiv uvo­đe­nja po­re­za na ne­kret­ni­ne. Oči­to je taj no­vi na­met ne­što što lju­de uje­di­nju­je. Vla­da­ju­ći na sve to sa­mo od­go­va­ra­ju flo­sku­la­ma, uop­će ne ma­re­ći za vo­lju gra­đa­na. No in­ter­net­sko pot­pi­si­va­nje pe­ti­ci­je ni­je do­volj­no. Za pri­ti­sak na Vla­du po­treb­ne su sve dru­ge za­ko­nom do­zvo­lje­ne gra­đan­ske ak­ci­je. Jer jed­nom tre­ba­mo po­če­ti bi­ti svjes­ni da Hr­vat­ska ova­ko vi­še ne mo­že da­lje. Hr­vat­skoj tre­ba­ju ma­nji po­re­zi, ma­nja dr­žav­na upra­va, ma­nje uh­lje­ba, ka­ko bi se du­go­roč­no ras­te­re­ti­lo i gra­đans­tvo i po­du­zet­niš­tvo. To je je­di­ni zdra­vi put u bu­duć­nost. Zna­či, ne no­vim po­re­zi­ma, do­lje po­re­zi!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.