DA­NAS AVASTI I IBM GLE­DA­JU U MOJA LEĐA

Ek­s­klu­ziv­no za Večernji list: Ro­bert Her­ja­vec

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Ana-Ma­ria Ke­ze­rić ZAGREB

Bio je dječak kada su ga ro­di­te­lji s jed­nim kov­če­gom i 20 do­la­ra u dže­pu do­ve­li u To­ron­to u Ka­na­di. Plan je bio: pos­ta­ti po­du­zet­nik Ma­le­ni osmo­go­diš­nji dječak jed­nog je da­na upla­kan do­tr­čao ku­ći. Dje­ca su ga mal­tre­ti­ra­la i ru­ga­la mu se jer je si­ro­ma­šan i ne go­vo­ri baš do­bro en­gle­ski. Po­ža­lio se ro­di­te­lji­ma ko­ji su ga strp­lji­vo pos­lu­ša­li, a otac mu je smi­re­no uz­vra­tio: “Ni­kad se ne­moj ža­li­ti.” Otad je proš­lo 46 go­di­na, a Ro­bert Her­ja­vec tek je kas­ni­je shva­tio lek­ci­ju ko­joj ga je otac ta­da po­du­čio. Pu­no je još go­di­na tre­ba­lo pro­ći da Ro­bert od upla­ka­nog dje­ča­ka, ko­jeg su ro­di­te­lji s jed­nim ko­fe­rom i 20 do­la­ra u dže­pu iz Va­ra­ždi­na do­ve­li u ka­nad­ski To­ron­to, pos­ta­ne po­du­zet­nik. I još to­li­ko žr­tve i odri­ca­nja jer Her­ja­vec je da­nas hol­lywo­od­ski mul­ti­mi­li­ju­naš s dru­gom najjačom tvrtkom s po­dru­čja IT si­gur­nos­ti u svi­je­tu, ko­joj u leđa gle­da­ju Avast, IBM Se­cu­rity, Kas­per­sky, Syman­tec i broj­ni dru­gi gi­gan­ti.

Nas­ta­vak na slje­de­ćoj stra­ni­ci U KANADU JE OTIŠAO KAO DJEČAK, A DA­NAS JE MILIJUNAŠ S NAJJAČOM IT TVRTKOM

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.