Vo­zi utr­ke, ima svoj re­ality show, nas­tu­pao je u Ple­su sa zvi­jez­da­ma

Ro­bert sa su­pru­gom ži­vi na Be­ver­ly Hil­l­su, a tvrt­ka mu pos­lu­je i u Ka­na­di, Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji i Aus­tra­li­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Nas­ta­vak s pret­hod­ne stra­ni­ce

SADAŠNJA SUPRUGA KYM ROBERTU JE BI­LA PARTNERICA I MENTORICA U SHOWU “PLES SA ZVI­JEZ­DA­MA”

– Ključ za us­pjeh shva­ća­nje je raz­lo­ga ko­ji sto­ji iza va­ših ne­us­pje­ha i iz­bje­ga­va­nje po­nav­lja­nja is­tih po­gre­ša­ka. “Pad­ni se­dam pu­ta, ali us­ta­ni osmi.” Zvu­či jed­nos­tav­no i la­ga­no za na­pra­vi­ti, ali ni­je. Po­treb­no je ja­ko pu­no hra­bros­ti i upor­nos­ti da os­ta­ne­te vjer­ni svo­jim ci­lje­vi­ma. Još je ne­što iz­nim­no važ­no, oso­bi­to kad pad­ne­te – mo­ra­te vje­ro­va­ti u se­be – objas­nio je Ro­bert Her­ja­vec na po­čet­ku in­ter­v­jua za Večernji list. Ka­nad­skog biz­ni­sme­na s ame­rič­kom adre­som te­ško je “uhva­ti­ti” slo­bod­nog. Ia­ko na Sun­set Stri­pu, na sa­mom ru­bu elit­nog Be­ver­ly Hil­l­sa, sa svo­jom dru­gom su­pru­gom Kym ži­vi ono što bi mno­gi na­zva­li “ame­rič­kim snom”, Ro­bert i da­lje ra­di go­to­vo od ju­tra do mra­ka. – Ti­pi­čan rad­ni dan za me­ne ne pos­to­ji, ali ono što je uobi­ča­je­no jest da po­či­nje pri­je pet sa­ti uju­tro, i to tr­ča­njem. S da­naš­njom teh­no­lo­gi­jom, ured pos­ta­je glo­ba­lan, a vre­men­ske zo­ne se “bri­šu” i sve se do­ga­đa ja­ko br­zo. Jed­nos­tav­no mo­raš vo­lje­ti po­sao ko­ji ra­diš. Ako to ni­je slu­čaj, ni svi sa­ti ko­je ulo­žiš u po­sao ne­će te iz do­brog pre­tvo­ri­ti u naj­bo­ljeg – go­vo­ri Her­ja­vec.

Otvo­rio tvrt­ku na­kon ot­ka­za

Ka­nad­ski biz­ni­smen da­nas je “te­žak” oko 200 mi­li­ju­na do­la­ra, a naj­ve­ća su mu strast auto­mo­bi­li. U voz­nom par­ku ima i cr­ve­ni Fer­ra­ri s ko­jim na tr­ka­ma re­dov­no od­no­si po­bje­de. Svo­je­vre­me­no je pro­zvan ka­nad­skim Do­nal­dom Trum­pom, a s ame­rič­kim pred­sjed­ni­kom Her­ja­vec se jed­nom pri­li­kom i na­ša­lio. Ka­ko je jed­nom pri­li­kom is­pri­čao no­vi­na­ru Glo­ri­je, Trum­pu je re­kao da ima ve­ću ku­ću i gle­da­ni­ji show od nje­ga. Svo­ju pr­vu tvrt­ku za in­te­gra­ci­ju si­gur­nos­nih sof­tve­ra otvo­rio je još 90-ih u svom po­dru­mu. Bi­lo je to ne­tom je do­bio ot­kaz u Lo­giqu­es­tu, kom­pa­ni­ji ko­ja je ra­di­la za IBM. Kao uos­ta­lom i ci­je­li nje­gov ži­vot, i pri­ča o to­me ka­ko je Her­ja­vec na­kon di­plo­me po­li­to­lo­gi­je i en­gle­ske knji­žev­nos­ti do­bio po­sao u Lo­giqu­es­tu mo­gla bi bi­ti sa­svim so­lid­na pod­lo­ga za film­ski sce­na­rij. Na­kon stu­dent­skih pos­lo­va, kao što su ko­no­ba­re­nje, dos­tav­lja­nje no­vi­na te pro­da­ja odje­će, Her­ja­vec se za­pos­lio kao pro­du­cent za ka­nad­sku te­le­vi­zi­ju, Glo­bal TV. Teh­no­lo­gi­ja ga ni­je za­ni­ma­la, o njoj ni­je znao ni­šta i či­ni­la mu se po­pri­lič­no do­sad­nom. Me­đu­tim, na­kon što mu je je­dan pri­ja­telj re­kao da u teh­no­lo­škoj tvrt­ki za­ra­đu­je pla­ću od 30.000 do­la­ra, Ro­bert se br­zo pre­do­mis­lio i “na­nju­šio” biz­nis bu­duć­nos­ti. Otišao je u Lo­giqu­est i mo­lio še­fo­ve da mu do­zvo­le da ra­di bes­plat­no. Na­kon šest mje­se­ci vo­lon­ti­ra­nja i uho­da­va­nja, do­bio je sta­lan po­sao, a ubr­zo i po­zi­ci­ju glav­nog me­na­dže­ra. Ci­je­li mu se svi­jet sru­šio kada je 1990. do­bio ot­kaz. Ne že­le­ći po­nov­no bi­ti si­ro­ma­šan, od­lu­čio je otvo­ri­ti svo­ju tvrt­ku. Ka­ko se tek ože­nio Hr­va­ti­com Di­anom Ple­se, tvrt­ki je dao ime BRAK. Tvrt­ku je 2000. pro­dao AT&T-u za 30,2 mi­li­ju­na

do­la­ra. Na­kon to­ga se po­sve­tio od­ga­ja­nju svo­je tro­je dje­ce, ali na­kon tri go­di­ne vra­tio se biz­ni­su. Nje­go­va no­va tvrt­ka za in­te­gra­ci­ju sus­ta­va si­gur­nos­ti na in­ter­ne­tu, Her­ja­vec Gro­up zbog svo­jeg ino­va­tiv­nog pris­tu­pa ko­ji ju je i svr­stao me­đu vo­de­će si­gur­nos­ne tvrt­ke, br­zo je ras­la. Me­đu­tim, za sim­pa­tič­nog po­du­zet­ni­ka 2015. us­li­je­di­lo je no­vo ra­zo­ča­re­nje, ras­tao se od du­go­go­diš­nje su­pru­ge Di­ane. Ra­zvod je te­ško pod­nio te je na na­go­vor pri­ja­te­lja sve­će­ni­ka otišao vo­lon­ti­ra­ti u pri­hva­ti­li­šte za be­skuć­ni­ke u Se­at­tleu. Ta­mo ga is­pr­va nit­ko ni­je pre­poz­nao, ali Her­ja­ve­cu, zvi­jez­di ABC-ova po­du­zet­nič­kog re­ality showa Shark Thank, ubr­zo se po­sre­ći­lo. Do­bio je po­ziv za nas­tup u ame­rič­kom Ple­su sa zvi­jez­da­ma. Ta­mo je ubr­zo pro­na­šao sre­ću i za­lju­bio se u svo­ju ples­nu part­ne­ri­cu, Aus­tral­ku Kym Joh­n­son, ple­sa­či­cu i te­le­vi­zij­sku vo­di­te­lji­cu. Proš­le su se go­di­ne i vjen­ča­li, a Kym mu je na svad­bu do­ve­la hr­vat­ske ple­sa­če. – Jed­nom sam joj is­pri­čao da sam, dok sam odras­tao, uvi­jek že­lio ple­sa­ti ko­lo, ali ni­kad ni­sam bio do­volj­no do­bar da bu­dem u ples­noj gru­pi. Kym me za­to na vjen­ča­nju od­lu­či­la iz­ne­na­di­ti i do­ve­la je na­še ple­sa­če da svi za­jed­no za­ple­še­mo ko­lo – ot­krio nam je Her­ja­vec i do­dao da ga upra­vo kul­tu­ra naj­vi­še ve­že i pod­sje­ća na nje­go­ve po­koj­ne ro­di­te­lje, oca Vla­di­mi­ra i maj­ku Ka­ti­cu. Upra­vo zbog po­li­tič­ke ne­po­dob­nos­ti nje­go­va oca ko­ji je u biv­šoj Ju­gos­la­vi­ji go­vo­rio pro­tiv Ti­to­va re­ži­ma, obi­telj Her­ja­vec je i emi­gri­ra­la u Kanadu. Osim u Va­ra­ždi­nu, Ro­bert je čes­to bo­ra­vio i kod ba­ke, u ma­lom sla­von­skom mjes­tu Zbjeg, u ku­ći­ci sa zem­lja­nim po­dom i bez vo­de. Ia­ko je go­to­vo ci­je­li ži­vot u Ka­na­di i SAD-u, po­du­zet­nik ra­do po­sje­ću­je Hr­vat­sku, a pla­ni­ra svra­ti­ti i ovo lje­to. – Kad god sam u bli­zi­ni, u Eu­ro­pi, po­sje­tim Hr­vat­sku. I da, na­rav­no da go­vo­rim hr­vat­ski! Da­nas sam to što je­sam upra­vo zbog si­gur­no- sti i ohra­bre­nja ko­ji mi je pru­ži­la moja obi­telj. Maj­ka mi je pru­ži­la bez­u­vjet­nu lju­bav i po­dr­šku, a otac me je na­učio ka­ko bi­ti čvrst. Ka­ko na­por­no ra­di­ti i bi­ti po­šten na­učio sam iz pri­mje­ra svo­je obi­te­lji, ba­ke, dje­do­va, uja­ka i uj­ni – po­nos­no is­ti­če mul­ti­mi­li­ju­naš ko­ji je po­druž­ni­ce svo­je tvrt­ke otvo­rio i u SAD-u, Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji i Aus­tra­li­ji. U po­s­ljed­njem je kvar­ta­lu nje­go­va tvrt­ka s tre­ćeg mjes­ta sko­či­la na dru­go na utje­caj­nom po­pi­su “Cyber­se­cu­rity 500”.

Cyber opas­nos­ti vre­ba­ju

Ri­ječ je o po­pi­su naj­i­no­va­tiv­ni­jih i naj­ja­čih kom­pa­ni­ja ko­je se ba­ve ki­ber­ne­tič­kom si­gur­nos­ti. Po­pis je sas­ta­vi­la tvrt­ka Cyber­se­cu­rity Ven­tu­res či­ji se struč­nja­ci ba­ve is­tra­ži­va­njem si­gur­nos­nog tr­ži­šta i pro­jek­ci­jom glo­bal­nih tren­do­va na po­dru­čju cyber eko­no­mi­je. S Ro­ber­tom smo za­to raz­go­va­ra­li i o go­ru­ćim si­gur­nos­nim pro­ble­mi­ma na in­ter­ne­tu, ko­ji sve vi­še pos­ta­je “boj­no po­lje” ko­je pre­uzi­ma pri­mat nad kla­sič­nim obli­ci­ma kaz­ne­nih dje­la. – An­ti­vi­rus­ni pro­gra­mi vi­še ni­su do­volj­ni za za­šti­tu. Moja tvrt­ka za­to nu­di spek­tar pro­izvo­da i us­lu­ga ka­ko bi­smo osi­gu­ra­li in­fras­truk­tu­ru na­ših kli­je­na­ta. Ha­ke­ri su sve so­fis­ti­ci­ra­ni­ji, a na­či­ni ka­ko ra­de sve su slo­že­ni­ji. Zbog to­ga se an­ti­vi­rus­ni ala­ti ne mo­gu no­si­ti s kons­tant­nim pro­mje­na­ma funk­ci­oni­ra­nja na­pa­da. Jed­na od naj­ve­ćih pri­jet­nji za cyber si­gur­nost da­nas je si­gur­nost in­ter­ne­ta stva­ri (In­ter­net of Thin­gs). Ži­vi­mo u me­đu­ovis­nom, po­ve­za­nom svi­je­tu i kada nam ha­ki­ra­ju je­dan naš apa­rat, svi os­ta­li po­ve­za­ni ure­đa­ji pos­ta­ju ra­nji­vi. Još jed­na oz­bilj­na pri­jet­nja ko­joj smo svje­do­či­li zad­njih ne­ko­li­ko tje­da­na su ran­somwa­rei. Ako smo išta na­uči­li od Wan­naCry Petyja vi­ru­sa, on­da je to da ha­ke­ri stal­no pro­na­la­ze no­ve na­či­ne ka­ko bi pro­va­li­li u tvrt­ke te da one stal­no tre­ba­ju bi­ti oprez­ne – is­ti­če Ro­bert Her­ja­vec. Prem­da sto­pos­tot­ne si­gur­nos­ti ne­ma, po­du­ze­ći­ma sa­vje­tu­je da iz­bjeg­nu si­gur­nos­ne zam­ke i pro­vo­de stal­ne pro­vje­re sus­ta­va i me­ha­ni­za­ma za­šti­te, edu­ci­ra­ju za­pos­le­ni­ke i ra­zvi­ja­ju svi­jest o cyber si­gur­nos­ti. – Po­vi­jes­ti bo­les­ti su iden­ti­fi­ka­cij­ski do­ku­men­ti ko­ji sa­dr­že osob­ne po­dat­ke te in­for­ma­ci­je o kre­dit­nim kar­ti­ca­ma i pla­ća­nji­ma. Kada su kom­pro­mi­ti­ra­ni, ti se po­da­ci mo­gu is­ko­ris­ti­ti za kra­đu iden­ti­te­ta, fi­nan­cij­ske pri­je­va­re pa­ci­je­na­ta ili osi­gu­ra­va­ju­ćih ku­ća – upo­zo­ra­va Her­ja­vec. Ipak, je li si­tu­aci­ja po pi­ta­nju (me­đu­ovis­nos­ti) kri­tič­nih in­fras­truk­tu­ra to­li­ko apo­ka­lip­tič­na da se mo­ra­mo pri­bo­ja­va­ti ha­ki­ra­nja pa­ce­ma­ke­ra, avi­ona i nuk­le­ar­nih elek­tra­na ili je to ipak ne­ka da­le­ka bu­duć­nost? – Odu­vi­jek sam go­vo­rio da će se idu­ći rat vo­di­ti onli­ne, zbog na­či­na na ko­ji se teh­no­lo­gi­je mi­je­nja­ju i ka­ko se ha­ke­ri ra­zvi­ja­ju te zbog či­nje­ni­ce da se sve, što je dio In­ter­ne­ta Stva­ri, mo­že ha­ki­ra­ti. Stvar­nost je tak­va da se na­pa­dom na kri­tič­ne in­fras­truk­tu­re mo­gu ones­po­so­bi­ti i “sru­ši­ti” ci­je­li gra­do­vi i dr­ža­ve, a ha­ke­ri su to ite­ka­ko sprem­ni is­ko­ris­ti­ti. Kada je ri­ječ o si­gur­nos­nim in­ci­den­ti­ma, mo­ra­mo shva­ti­ti da uop­će ni­je pi­ta­nje ho­će li se do­go­di­ti, već kada – za­klju­ču­je Her­ja­vec.

An­ti­vi­rus­ni sof­tve­ri vi­še ni­su do­volj­ni jer ne mo­gu pra­ti­ti stal­ne pro­mje­ne. Uvi­jek sam go­vo­rio da će se idu­ći rat vo­di­ti onli­ne

NJEGUJU HR­VAT­SKU TRA­DI­CI­JU Li­je­pa supruga na vjen­ča­nju proš­le go­di­ne iz­ne­na­di­la ga je hr­vat­skim ple­sa­či­ma s ko­ji­ma su za­ple­sa­li ko­lo

Iz obi­telj­skog al­bu­ma Ro­bert Her­ja­vec na fo­to­gra­fi­ji u mla­dim da­ni­ma s ro­di­te­lji­ma, ocem Vla­di­mi­rom i maj­kom Ka­ti­com

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.