Na ko­joj di­oni­ci je Ro­go­šić ot­pli­vao svoj pr­vi ma­ra­ton još 1971.

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Na umro da­naš­nji­je ve­li­kan dan pli­va­nja2012. go­di­neu Hr­vat­skoj, Veljko Ro­go­šić. Obo­rio je ne­bro­je­ne re­kor­de i di­zao ljes­tvi­cu za no­ve us­pje­he 1. Veljko Ro­go­šić 2004. go­di­ne pre­pli­vao je La Man­c­he i ti­me pos­tao pr­vi Hr­vat i naj­sta­ri­ji čo­vjek kojem je to us­pje­lo. Ko­li­ko je go­di­na ta­da imao? a) 63 b) 70 c) 72 2. Svjet­ski re­kord u etap­nom pli­va­nju Ro­go­šić je pos­ta­vio 2005. go­di­ne kada je pre­pli­vao 1000 km. Ko­ju je di­oni­cu pre­pli­vao? a) od Si­ci­li­je do Tu­ni­sa b) od Sa­vu­dri­je do Prev­la­ke c) od Ka­štel Luk­ši­ća do Či­ova 3. Veljko Ro­go­šić us­pio je po­ve­za­ti Afri­ku s Eu­ro­pom, pre­pli­vao je ma­ra­ton dug čak 171 ki­lo­me­tar. Kre­nuo je pli­va­ti sa Si­ci­li­je pre­ma afrič­kom rtu Bon na 67. ro­đen­dan. Ko­li­ko mu je tre­ba­lo za to? a) 50 sa­ti i 03 mi­nu­ta b) 50 sa­ti i 15 mi­nu­ta c) 50 sa­ti i 26 mi­nu­ta 4. Na ko­li­ko je Olim­pij­skih iga­ra su­dje­lo­vao u svo­joj ka­ri­je­ri? a) jed­nim b) dva­ma c) tri­ma 5. Ko­ja mu je bi­la di­oni­ca za pr­vi ma­ra­ton još ta­mo 1971., is­te go­di­ne kada je u ta­li­jan­skom Ric­ci­oneu osvo­jio pr­vu ti­tu­lu svjet­skog pr­va­ka? a) Su­pe­tar – Split b) Za­dar – Split c) Rijeka – Kar­lo­bag 6. Đur­đi­ca Bje­dov uš­la je u po­vi­jest kao je­di­na hr­vat­ska pli­va­či­ca osva­ja­či­ca zlat­ne olim­pij­ske me­da­lje. Bi­lo je to na Igra­ma u Ci­udad Mexi­cu 1968. go­di­ne. U ko­joj je dis­ci­pli­ni po­bi­je­di­la? a) 100 m pr­s­no b) 50 m lep­tir c) 400 m mje­šo­vi­to 7. Ko­li­ko je ukup­no me­da­lja osvo­ji­la na tim Igra­ma? a) jed­nu b) dvi­je c) tri 8. Ko­je je go­di­ne prim­lje­na u Ku­ću slav­nih vo­de­nih spor­to­va? a) 1997. b) 1990. c) 1987. 9. Ko­ji je naš pli­vač na Svjet­skom pr­vens­tvu u pli­va­nju u ma­lim ba­ze­ni­ma (25 m) u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, 11. trav­nja 2008. go­di­ne pos­ta­vio no­vi svjet­ski re­kord na 50 me­ta­ra slo­bod­nim sti­lom (kra­ul), ot­pli­vav­ši to za 20 se­kun­di i 81 sto­tin­ku. Upi­sao se ta­ko me­đu tro­ji­cu ve­li­ka­na pli­va­nja ko­ji su us­pje­li ot­pli­va­ti tu dis­ci­pli­nu za ma­nje od 21 se­kun­du: a) Du­je Dra­ga­nja b) Gor­dan Ko­žulj c) Ma­rio To­do­ro­vić 10. U ko­joj je dis­ci­pli­ni 21. lip­nja 2013. Sa­nja Jo­va­no­vić osvo­ji­la zla­to i sru­ši­la re­kord Me­di­te­ran­skih iga­ra? a) 50 m pr­s­no b) 50 m lep­tir c) 50 m leđ­no Pri­pre­mi­la: Ka­ta­ri­na Ku­šec

HR­VO­JE JELAVIĆ/PIXSELL

Pli­vač­ki ma­ra­to­nac Veljko Ro­go­šić

Hr­vat­ska pli­vač­ka re­pre­zen­ta­tiv­ka Sa­nja Jo­va­no­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.