JUHA OD KOMORAČA I KOPRA

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Ova je juha re­cept ko­ji je dr. Mayr osmis­lio ka­ko bi pa­ci­jen­te na­učio pra­vil­nom žva­ka­nju, a pos­lu­ži­va­la se sa slav­nim kru­hom od pi­ro­va braš­na. Juha se la­ko pri­pre­ma i vr­lo je po­seb­na. Tre­ba je jes­ti po­la­ko. I sva­ka­ko bu­di­te iz­daš­ni sa za­čin­skim bi­ljem.

Sas­toj­ci: 950 ml vo­de ili or­gan­skog po­vrt­nog te­melj­ca, 1 gla­vi­ca komorača, na­re­za­na na če­t­vr­ti­ne, 1 ve­zi­ca kopra, ku­hinj­ska ili mor­ska sol

Pri­pre­ma: U sred­nje ve­li­kom lon­cu za­ku­haj­te vo­du ili po­vrt­ni te­me­ljac. Tri če­t­vr­ti­ne komorača na­sjec­kaj­te i do­daj­te vo­di ili te­melj­cu. Od pre­os­ta­le če­t­vr­ti­ne iz­ra­di­te sok i sta­vi­te ga sa stra­ne. Kada je ko­mo­rač ku­han, kad omek­ša (oko 12 mi­nu­ta) – sta­vi­te ga u blen­der. Ulij­te sok od komorača i do­daj­te ko­par. Mik­saj­te dok ne do­bi­je­te glat­ku smje­su i po­so­li­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.