Za mla­de pa­ro­ve, želj­ne za­ba­ve na od­mo­ru, ov­dje je ipak pre­mir­no

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Na ri­vi, sre­ćem mla­di par Po­lja­ka. Za­ne­tu Gur­bo­du i Ada­ma Szyma­ni­aka. Na lje­to­va­nju su, doš­li su baš u Vela Lu­ku, spre­ma­ju se na ku­pa­nje. – Li­je­po je... Pri­je smo iš­li na od­mor u Ita­li­ju, proš­li i u Ve­ne­ci­ju, ali ta­mo je pre­vi­še ljudi, pre­ve­li­ka je gu­žva, mo­re ni­je ova­ko li­je­po pla­vo. Sve je si­vo i – po­ma­lo pr­lja­vo. Za­što baš Vela Luka, in­te­re­si­ram se. – Spon­ta­no, ta­ko je is­pa­lo. Pro­naš­li smo re­la­tiv­no pris­tu­pa­čan aran­žman, za oko 500 eura po gla­vi, s uklju­če­nim le­tom i do­la­skom ova­mo. Me­đu­tim, ni­smo zna­li da je, od Du­brov­ni­ka do Vela Luke to­li­ko da­le­ko. Vo­zi­li smo se auto­bu­som du­go, put je tra­jao če­ti­ri sa­ta. To nam se ni­je svi­dje­lo... – ve­li mla­di par iz Poz­na­nja. A ho­će­te li se vra­ti­ti ova­mo? – Ne zna­mo. Za nas, mla­de, ov­dje je ipak ma­lo pre­mir­no. Že­lje­li bi­smo da ima vi­še za­ba­ve. No, vi­djet će­mo do­go­di­ne. Mo­žda ode­mo na Hvar ili na Pag... I ni­je ih za kri­vi­ti, ovo je mjes­to za uži­va­nje. U ti­ši­ni, li­je­poj pri­ro­di, fi­lo­zo­fi­ji – po­ma­lo će­mo. Na oto­ku si, da­le­ko od sve­ga, gdje tra­žiš svoj mir. A za mla­de pa­ro­ve, ko­ji su želj­ni za­ba­ve, ovo je mjes­to ko­je će po­če­ti ci­je­ni­ti tek u godinama ko­je do­la­ze. Ali, kroz sve fa­ze od­mo­ra, u ži­vo­tu, čo­vjek tre­ba pro­ći...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.