Hvar – grad sje­na

KADA SUN­CE PA­DA, RAĐA SE ČAROLIJA ZA SVE KO­JI ZNA­JU GLEDATI

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

U vre­me­ni­ma kada je te­ško sres­ti čo­vje­ka ko­ji u ru­ci ne no­si mo­bi­tel s vr­lo do­brim fo­to­apa­ra­tom u sva­kom tre­nut­ku da­na nas­ta­ju mi­li­ju­ni fo­to­gra­fi­ja. U do­ba tu­ris­tič­ke se­zo­ne to je još uoč­lji­vi­je. No ka­me­ra u ru­ci maj­sto­ra, ono­ga tko je na­učio pr­vo gledati, a tek za­tim za­bi­lje­ži­ti ono što je vi­dio, ipak zna­či raz­li­ku. Upra­vo to do­ka­zu­je ova fo­to­pri­ča ko­le­ge Igo­ra Šo­ba­na, ko­ji je u Hva­ru pre­poz­nao, vi­dio i za­bi­lje­žio onaj po­se­ban tre­nu­tak kada se rađa grad sje­na. A kas­no­pos­li­je­pod­nev­ni tre­nu­ci, pred za­la­zak sun­ca, dio su da­na kada je Hvar naj­ljep­ši.

AN­TO­NIO BRONIĆ/REUTERS

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.