JAZZY JEFF

ŠARIĆ JE TRE­BAO BI­TI ROOKIE GO­DI­NE. GLUMITI OPET S WILLOM? AP­SO­LUT­NO. I DA SE ZNA, RA­DIM BO­LJE PHILLY CHEESESTEAK OD NJE­GA

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - ZAGREB Zo­ran Vi­tas zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net

Mo­ra­te Wil­la pi­ta­ti za­što je to­li­ko du­go tre­ba­lo da po­no­vo nas­tu­pi­mo za­jed­no. Ri­ječ je o obve­za­ma. On je naj­ve­ća film­ska zvi­jez­da na svi­je­tu O du­go­go­diš­njem pri­ja­te­lju i nji­ho­vim pos­lov­nim od­no­si­ma ko­ji se­žu još na po­če­tak nji­ho­vih ka­ri­je­ra

Will ima pu­no ener­gi­je, vo­li se za­bav­lja­ti, pri­lič­no sam si­gu­ran da naš nas­tup ne­će bi­ti is­ti kao kad smo nas­tu­pa­li zad­nji put Ako ste ro­đe­ni 70-ih, sa­svim si­gur­no ste ba­rem je­dan­put ili dva­put gle­da­li TV se­ri­ju “Fresh Prin­ce of Bel Air”. Ugod­ni kvar­tov­ski hu­mor u “obo­je­noj” obi­te­lji no­sio je sva obi­ljež­ja i po­ša­li­ce kao iz kvar­tov­skih lo­ka­la Spli­ta ili Za­gre­ba. Uz “Fresh Prin­cea” do­bro su se za­bav­lja­li svi. Uz to, bi­la je to i jed­na od pr­vih pri­li­ka da upoz­na­mo jed­nu od naj­ve­ćih svjet­skih zvi­jez­da da­naš­nji­ce, Wil­la Smit­ha. Uz nje­ga, u toj se­ri­ji upoz­na­li smo i Jef­freya Al­le­na Towne­sa od­nos­no DJ-a Ja­zzyja Jef­fa, ne­iz­bjež­nog Smit­ho­va “si­de­kic­ka” ko­jeg pam­ti­mo po ne­za­bo­rav­noj sce­ni u ko­joj ga Ja­mes Avery, da­nas na­ža­lost po­koj­ni, u ulo­zi Prin­ce­ova stri­ca, re­do­vi­to u sva­koj epi­zo­di u ko­joj se po­jav­lju­je iz­ba­cu­je na­gla­vač­ke iz ku­će. No, či­nje­ni­ca je da su Will Smith i Jazzy Jeff ne­raz­dvoj­ni pri­ja­te­lji od mla­dih da­na, tvor­ci jed­nog od naj­ve­ćih ljet­nih hi­to­va “Sum­mer­ti­me” ko­ji se i na­kon go­to­vo 30 go­di­na ne­za­obi­laz­no na­la­zi na re­per­to­aru sva­kog oz­bilj­ni­jeg DJa. Ipak, pr­vu na­gra­du Gram­my, Smith i Jazzy do­bi­li su za sin­gle “Pa­rents Just Don’t Un­der­stand”, što je ujed­no i pr­vi Gram­my za ne­ki rap-ura­dak. No, ne i bez kon­tro­ver­zi. Na­ime, ni­je pre­dvi­đe­na te­le­vi­zij­ska do­dje­la na­gra­de pa ju je dvo­jac boj­ko­ti­rao. Upra­vo je spot za tu pjesmu uvje­rio te­le­vi­zi­ju NBC da odo­bri se­ri­ju “Fresh Prin­ce of Bel Air” ko­ja će Wil­la Smit­ha vi­nu­ti u svjet­ske vi­si­ne. Dru­gi je Gram­my sti­gao upra­vo za “Sum­mer­ti­me”, nji­hov najveći glaz­be­ni hit. Ži­vot­ni su se pu­te­vi Wil­la Smit­ha (Fresh Prin­cea) i Ja­zzyja Jef­fa raz­dvo­ji­li. Smith je da­nas vje­ro­jat­no naj­ve­ća hol­lywo­od­ska zvi­jez­da, iza nje­ga su ne­bro­je­ni bloc­k­bus­te­ri. Jazzy Jeff je, pak, iko­na hip-ho­pa, je­dan od naj­po­pu­lar­ni­jih per­for­me­ra to­ga glaz­be­nog žan­ra u svi­je­tu. Ove go­di­ne, na­kon pu­nih 12 go­di­na ka­ko ni­su nas­tu­pa­li za­jed­no, Will Smith i DJ Jazzy Jeff nas­tu­pit će opet na is­to­me mjes­tu. I to će se u Eu­ro­pi zbi­ti dva pu­ta. Pr­vi put na MTV Sum­mer­blas­tu u Po­re­ču 25. i 26. ko­lo­vo­za u or­ga­ni­za­ci­ji MPG Li­vea, do­ma­ćeg pro­mo­to­ra ko­ji sto­ji i iza Ul­tra Eu­ro­pe Fes­ti­va­la u Spli­tu. Na­kon nas­tu­pa u Po­re­ču, hip-hop dvo­jac nas­tu­pit će u Blac­k­po­olu na Li­vewi­reu. I to je to! DJ Jazzy Jef­fa za­hva­lju­ju­ći MPG-u uhva­ti­li smo za ra­ni­jeg ovo­go­diš­njeg nas­tu­pa u Hr­vat­skoj. Nas­tu­pio je na Fresh Is­land Fes­ti­va­lu na Zr­ću. Ko­ji je ovo put da ste u Hr­vat­skoj? – U Hr­vat­skoj sam če­t­vr­ti put, ali pr­vi put na Fresh Is­lan­du gdje po­ku­ša­vam do­ći već po­s­ljed­nje tri go­di­ne. Gust ras­po­red ni­je mi to do­pu­štao, no gle­dao sam ka­ko je to iz­gle­da­lo onli­ne i – bio ja­ko lju­bo­mo­ran! No, opet od­la­zim lju­tit jer ni­sam do­šao dan ra­ni­je da imam ma­lo vre­me­na za raz­gled, od­mah uju­tro imam avi­on i od­la- zim. A pre­div­no je, jed­no od naj­ljep­ših mjes­ta na ko­ji­ma sam bio. Ho­će­mo li po­no­vo na ma­lom ekra­nu gledati Ja­zzyja i Prin­cea? Ili ba­rem u za­jed­nič­kom nas­tu­pu? Ne znam ho­će li opet bi­ti se­ri­je s Willom. Ni­sam mis­lio ni­ti da će do­go­di­ti ovi nas­tu­pi. Bih li to že­lio? Pa nor­mal­no, ap­so­lut­no! Mo­ra­te Wil­la pi­ta­ti za­što je to­li­ko du­go tre­ba­lo da po­no­vo nas­tu­pi­mo za­jed­no. Jed­nos­tav­no je ri­ječ o obve­za­ma. On je vje­ro­jat­no naj­ve­ća film­ska zvi­jez­da u svi­je­tu, pa je lo­gič­no da mu je ras­po­red pre­tr­pan. Pu­no smo pu­ta o to­me raz­go­va­ra­li, me­đu­tim, ni­ka­ko se ni­smo us­pje­li us­kla­di­ti. Jer, ima­te sa­mo ne­ko­li­ko ras­po­lo­ži­vih da­tu­ma. Will ima ja­ko pu­no ener­gi­je, vo­li se za­bav­lja­ti, pri­lič­no sam si­gu­ran da naš nas­tup ne­će bi­ti is­ti kao kad smo nas­tu­pa­li za­jed­no zad­nji put, vje­ro­jat­no će bi­ti sto­ti­nu pu­ta za­bav­ni­je! U stu­di­ju ni­smo bili već ja­ko du­go, a vo­li­mo glaz­bu i raz­go­va­ra­li smo o to­me, ali on že­li da to bu­de u naj­bo­ljem tre­nut­ku. Da nis­te glaz­be­nik, što bis­te bili? Pa pri­pre­mam bo­lje Philly cheesesteak od Wil­la, odu­vi­jek je ta­ko bi­lo! Mo­ra­te me­so iz­re­za­ti ka­ko tre­ba, a mo­ra­te ima­ti i Amo­ro­sov kruh, bez nje­ga to ni­je to. Da se ne ba­vim glaz­bom, si­gur­no bih se ba­vio ku­ha­njem i vje­ru­jem da bih bio jed­na­ko us­pje­šan. Odras­ta­ti u za­pad­noj Phi­la­delp­hi­ji bi­lo je co­ol, on­dje su mi obi­telj i pri­ja­te­lji, mis­lio sam da je to ci­je­li svi­jet. Igrao sam ko­šar­ku i dru­žio se s eki­pom ko­ja se ba­vi­la glaz­bom. I naš ve­li­ki hit “Sum­mer­ti­me” je o lje­tu u Phi­la­delp­hi­ji kada svi iz­i­đu van i za­bav­lja­ju se, vo­ze u auti­ma, no­se krat­ko, sje­de u par­ku, dru­že se, glas­no pu­šta­ju glaz­bu. I mi smo ta­ko odras­li. Jeste li oče­ki­va­li da će se hip­hop ra­zvi­ti u ono što je da­nas? Za raz­li­ku od onih vre­me­na, da­nas je hip-hop glo­ba­lan, do­is­ta ve­lik, ni­sam u ži­vo­tu ni po­mis­lio da ću nas­tu­pa­ti na fes­ti­va­lu u Hr­vat­skoj. No, hip-hop je to­li­ko na­ras­tao da je sa­da pri­su­tan baš svu­da u svi­je­tu. Ni­smo to oče­ki­va­li, ali to gledati do­is­ta je sjaj­no. Ri­jet­ko vas se mo­že vi­dje­ti, ka­ko pos­ti­že­te da je uvi­jek to­li­ki in­te­res za va­še nas­tu­pe? Sve ovi­si o to­me gdje nas­tu­pa­te. Shva­tio sam da ne mo­gu svi­ma da­ti pri­li­ku da me vi­de i ču­ju uži­vo, pa sam od­lu­čio da zvuk mo­ra bi­ti bes­pri­je­ko­ran, a na nje­ga se on­da do­da­ju vi­zu­ali. U va­šim Phi­la­delp­hia 76’er­si­ma igra i hr­vat­ski ko­šar­kaš Da­rio Šarić. Što mis­li­te o nje­go­vim do­sa­daš­njim nas­tu­pi­ma? Ta­ko sam sre­tan sa svo­jim Sixer­si­ma, a po­go­to­vo sam sre­tan što je u klub do­šao Da­rio Šarić za ko­jeg sma­tram da je ošte­ćen za na­gra­du ro­oki­eju go­di­ne, on ili Em­bi­id su je tre­ba­li do­bi­ti, bili su ro­oki­eji ba­rem jed­nom u mje­se­cu, a do­bit­nik ni­je to bio ni­kad. Ali u re­du, ima­mo sjaj­nu mom­čad u ko­joj su Da­rio, Em­bi­id, Ben Sim­mons..., po­go­to­vo mi se svi­đa što su se na­zva­li – The Feds.

HIT SUM­MER­TI­ME Naš ve­li­ki hit Sum­mer­ti­me je o lje­tu u Phi­la­delp­hi­ji kada svi iz­i­đu van i za­bav­lja­ju se, vo­ze se u auti­ma, no­se krat­ko, sje­de u par­ku, dru­že se, pu­šta­ju glaz­bu

Will Smith ili Fresh Prin­ce i Jazzy Jeff svi­ra­li su i sni­ma­li za­jed­no te glu­mi­li u kul­t­noj se­ri­ji “Princ s Bel Ai­ra”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.