Po­že­li­te sre­ću jad­noj be­bi­ci, na­ša­li­la se Ella

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Blo­ge­ri­ca Ella Dvornik u ne­djelj­no ju­tro obja­vi­la je na druš­tve­nim mre­ža­ma da če­ka bebu sa za­ruč­ni­kom Char­le­som Pe­ar­ce­om. “S ma­lim za­kaš­nje­njem, no že­lje­li smo bi­ti si­gur­ni da ne­ma ni­kak­vog ri­zi­ka. Na­kon če­ti­ri za­jed­nič­ke go­di­ne oče­ku­je­mo ljud­skog hi­bri­da. I mi smo u šo­ku. Bit će za­is­ta za­nim­lji­vo”, na­pi­sa­la je u svo­joj obja­vi na Ins­ta­gra­mu. “Po­že­li­te nam sre­ću te po­že­li­te sre­ću i jad­noj be­bi­ci”, na­ša­li­la se u svom sti­lu Ella. Obja­va trud­no­će na druš­tve­noj mre­ži pri­ku­pi­la je u ma­nje od po­la sa­ta oko 1500 laj­ko­va, a sti­gle su i broj­ne čes­tit­ke i odu­šev­lje­ni ko­men­ta­ri. Na Fa­ce­bo­oku je na­pi­sa­la: “Htje­la sam pro­ći ri­zič­no raz­dob­lje pri­je ne­go što obja­vim vi­jest, a i htje­la sam to ne­ka­ko na­pra­vi­ti na svoj na­čin, ma­kar su mi ne­ki pri­je vre­me­na odu­ze­li za­do­volj­stvo da ovo obja­vim. Tre­ba­lo mi je vre­me­na da splas­nu sva pi­ta­nja i potencijalni zdrav­s­tve­ni ri­zi­ci pri­je obja­ve jer, bu­di­mo re­al­ni, i sret­ne vi­jes­ti zna­ju čes­to i pre­br­zo za­vr­ši­ti tra­gič­no. Sad kad smo u si­gur­ni­joj zo­ni, kad sam rek­la svo­jim naj­bli­ži­ma, vri­je­me je da i vi zna­te.” Me­di­ji su još po­čet­kom lje­ta na­ga­đa­li da je Ella trudna, no ona ni­je že­lje­la ni­šta ko­men­ti­ra­ti. (I. S. G.)

Tre­ba­lo mi je ma­lo vre­me­na da splas­nu sva pi­ta­nja i potencijalni zdrav­s­tve­ni ri­zi­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.