Umro glu­mac poz­nat po ulo­zi Wins­to­na Chur­c­hil­la

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Bri­tan­ski glu­mac Ro­bert Har­dy, naj­poz­na­ti­ji po ulo­ga­ma u us­pješ­nom film­skom se­ri­ja­lu o Har­ryju Pot­te­ru, ali i po to­me što je glu­mio rat­nog bri­tan­skog pre­mi­je­ra Wins­to­na Chur­c­hil­la, umro je u de­ve­de­set i pr­voj godini ži­vo­ta. Osim ka­riz­ma­tič­nog bri­tan­skog pre­mi­je­ra, Har­dy je glu­mio i nje­go­va rat­nog ko­le­gu, ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Fran­k­li­na D. Ro­ose­vel­ta. No naj­ve­ću sla­vu ipak je ste­kao ulo­gom Cor­ne­li­usa Fud­gea, i to već pod sta­re da­ne u fil­mu o ma­lom ča­rob­nja­ku Har­ryju Pot­te­ru. Ka­ko je glumiti po­čeo još da­le­ke 1958. go­di­ne, iza nje­ga je bi­lo čak šest de­set­lje­ća ak­tiv­nog umjet­nič­kog ra­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.