Pr­ljav­ci sa­da ima­ju još je­dan slav­ni nas­tup

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Ve­li­ki (ne­ki bi rek­li i po­vi­jes­ni) kon­cer­ti Pr­lja­vog ka­za­li­šta za­po­če­li su još dav­ne 1989., a za sve je bio “kriv” hit “Mo­joj maj­ci”, ko­ji su mno­gi pri­hva­ti­li kao hr­vat­sku bud­ni­cu. I u Kni­nu, na pros­la­vi 22. ob­ljet­ni­ce ak­ci­je Olu­ja, naj­e­mo­tiv­ni­je je bi­lo upra­vo kada su iz­ve­li pjesmu ko­ju svi poz­na­ju kao “Ru­žu hr­vat­sku”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.