ZA­ŠTO BRAK VI­ŠE NI­JE U MODI?

BROJ­NI POZNATI GLUMCI, PJEVAČI, SPORTAŠI, KNJIŽEVNICI... U VEZAMA SU KO­JE SU OKRUNJENE POTOMSTVOM, ALI NE I BRAKOM

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Iva Sti­li­no­vić Gra­ho­vac Sce­na@ve­cer­nji.net ZAGREB

Slav­ni glu­mac i još slav­ni­ji dra­ma­ti­čar Sam She­pard ni­ka­da se ni­je ože­nio glu­mi­com Je­ssi­com Lang s ko­jom je imao bur­nu lju­bav Brak ni­je u modi. Ta­ko ka­žu sta­tis­ti­ke kada je ri­ječ o omje­ru vjen­ča­nih i ras­tav­lje­nih pa­ro­va. Ži­vot u iz­va­brač­nim za­jed­ni­ca­ma bi­ra sve vi­še svjet­ske po­pu­la­ci­je, a tom tren­du prik­la­nja­ju se, na­rav­no, i do­ma­ći i stra­ni ce­le­brityji. Igor Šti­mac u ve­zi s La­nom Bu­cat do­bio je dru­go dijete, si­na Ni­ku, svog pe­tog po­tom­ka. Par ima i pe­to­go­diš­njeg si­na Iva­na, no ni­su se vjen­ča­li. Biv­ši iz­bor­nik hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je iz bra­ka s biv­šom Miss Ju­gos­la­vi­je Su­za­nom Šti­mac ima tro­je odras­le dje­ce.

Sto­pe Sla­ve­na Bi­li­ća

I Igo­rov pri­ja­telj i ko­le­ga, no­go­met­ni tre­ner i biv­ši no­go­me­taš Sla­ven Bi­lić sa ži­vot­nom part­ne­ri­com Iva­nom Đel­dum do­bio je dvi­je kće­ri, Ni­ju i So­fi­ju, dok iz bra­ka sa split­skom od­vjet­ni­com An­dri­ja­nom ima ta­ko­đer dvo­je odras­le dje­ce. Kada je ri­ječ o ino­zem­nim ce­le­brityji­ma, no­vi ro­di­te­lji, su­per­mo­del Iri­na Šajk i glu­mac Brad­ley Co­oper ta­ko­đer ve­zu ni­su okru­ni­li brakom. Par je pri­je ro­đe­nja dje­voj­či­ce Lee De Se­ine bio u ve­zi dvi­je go­di­ne. Pje­va­či­ca Sha­ki­ra i nje­zin part­ner, no­go­me­taš Ge­rard Pique, od ko­jeg je sta­ri­ja de­set go­di­na i s ko­jim ima dvo­je pred­škol­ske dje­ce, ni­su još stu­pi­li u brak. Za­jed­no su od Svjet­sko­ga no­go­met­nog pr­vens­tva 2010. go­di­ne, a proš­le se go­di­ne šu­ška­lo da su pre­ki­nu­li ve­zu. Ne­dav­no su no­go­me­ta­ša pi­ta­li kad će se vjen­ča­ti sa Sha­ki­rom, s ob­zi­rom na to da su Leo Me­ssi i Marc-An­dre ter Ste­gen, nje­go­vi ko­le­ge iz klu­ba Bar­ce­lo­ne, stu­pi­li u brak, od­go­vo­rio je: “Na­rav­no, u bu­duć­nos­ti će­mo se vjen­ča­ti”.

Lju­bav Sa­ma She­par­da

Ame­rič­ki glu­mac i pi­sac Sam She­pard, ko­ji je pre­mi­nuo proš­log če­t­vrt­ka u 74. godini, bio je u tur­bu­lent­noj ve­zi s glu­mi­com Je­ssi­com Lang, ali ne i u bra­ku. “Ne­vje­ro­ja­tan smo par. No zna­te i sa­mi, ni­šta bez va­tro­me­ta... Ipak, s ovo­ga gle­di­šta, ona je je­di­na že­na s ko­jom bih mo­gao ži­vje­ti i ko­ja bi mo­gla ži­vje­ti sa mnom. Ko­ja bi me dru­ga tr­pje­la? Ni­sam ni­ka­da upoz­nao ni­ko­ga po­put nje. Jed­na od nje­zi­nih naj­ve­ćih vr­li­na, osim pri­rod­ne lje­po­te, jest skrom­nost. Ni­ka­da ni o če­mu ni­je la­ga­la, dok za se­be to ne mo­gu re­ći”, re­kao je She­pard o svo­joj ta­da biv­šoj part­ne­ri­ci, s ko­jom je imao dvo­je dje­ce, Han­nu i Sa­mu­ela. Glu­mac Jo­shua Jac­k­son i glu­mi­ca Di­ane Kru­ger za­jed­no su 10 go­di­na, no on ne vje­ru­je u ins­ti­tu­ci­ju bra­ka. “Vje­ru­jem u obve­zu ko­ja vam je usa­đe­na u sr­ce. Ne pos­to­ji ni­je­dan pa­pir ko­ji će vas na­tje­ra­ti da s ne­kim os­ta­ne­te”, re­kao je glu­mac. I glu­mač­ki par Eva Men­des i Ryan Gos­ling ne raz­miš­lja­ju o bra­ku ia­ko ima­ju dvo­je dje­ce. Glu­mi­ca vo­li Rya­na na­zi­va­ti “deč­kom” te je iz­ja­vi­la da je brak sta­ro­mo­dan i da su iz­ra­zi “su­prug” i “supruga” ne­priv­lač­ni.

No­go­met­ni tre­ner i biv­ši iz­bor­nik re­pre­zen­ta­ci­je Igor Šti­mac ni­je se vjen­čao s La­nom Bu­cat s ko­jom ima dvo­je dje­ce Igor Šti­mac je s La­nom Bu­cat do­bio i dru­go dijete, ali se ni­su vjen­ča­li. Ne­vjen­ča­no ži­ve i Eva Men­des i Ryan Gos­ling te Sha­ki­ra i Pique

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.