Lje­to­va­nje vo­lim pro­ves­ti on­dje gdje ne­ma pre­ve­li­kih vru­ći­na i ljep­lji­va zno­je­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Ma­rio Valentić la­ni je pr­vi put sa si­nom lje­to­vao u pla­nin­skom kraju, što mu je bi­lo pre­div­no is­kus­tvo ko­je će po­nav­lja­ti sva­ke go­di­ne Tre­ner fitnessa Ma­rio Valentić vo­li di­na­mič­na i ma­lo druk­či­ja lje­to­va­nja. Pri­sje­tio se onih ko­ja su se mu naj­vi­še ure­za­la u pam­će­nje. – Proš­lo je lje­to bi­lo di­na­mič­no kao i sva­ko, ali je zbog dva raz­lo­ga ipak bi­lo po­seb­no. Pr­vi sam put sa si­nom lje­to­vao u pla­nin­skom kraju, što mi je bi­lo pre­div­no is­kus­tvo ko­je će­mo sva­ke go­di­ne po­nav­lja­ti. Pre­div­na pri­ro­da, pre­kras­na je­ze­ra, mno­go re­kre­ativ­nih sa­dr­ža­ja i, ono naj­bo­lje, ne­ma pre­ve­li­kih vru­ći­na, ljep­lji­va zno­je­nja i sva­kak­vih ljudi. Uži­va­li smo u šet­nji pla­ni­nom, uz je­ze­ro, vo­zi­li bi­cik­le, spu­šta­li se na “ljet­nim sanj­ka­ma”, spa­va­li u ša­to­ru i auto­mo­bi­lu, ku­ha­li u pri­ro­di… Dru­gi je raz­log taj što sam s pri­ja­te­ljem tri da­na pro­veo u Gra­zu, Be­ču i Bra­tis­la­vi, gdje smo svi­ra­li kao ulič­ni svi­ra­či odje­ve­ni u Bat­ma­na i Spi­der-Ma­na. Ima­li smo je­dan cilj – do­bro se za­ba­vi­ti. U Gra­zu smo za­ra­di­li 70 eura za dva sa­ta svi­ra­nja (či­taj za­fr­kan­ci­je), a u Be­ču 50 eura za sat vre­me­na. Po­tom su doš­li po­li­caj­ci i pi­ta­li nas za do­zvo­lu te smo lju­baz­no za­mo­lje­ni da pre­ki­ne­mo per­for­mans. Bu­du­ći da smo do­bro za­ra­di­li u oba gra­da, u Bra­tis­la­vu smo otiš­li “ne­rad­no” i uži­va­li – ot­krio je Ma­rio. (A. Na­zor)

Ma­rio Valentić od­lič­no se sna­la­zi i s bi­cik­li­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.