Jen­ni­fer Anis­ton sla­vi sa su­pru­gom

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Glu­mac Jus­tin The­ro­ux obja­vio je fo­to­gra­fi­ju sa su­pru­gom, glu­mi­com Jen­ni­fer Anis­ton (48), ko­jom je obi­lje­žio nji­ho­vu dru­gu go­diš­nji­cu bra­ka. In­tim­na fo­to­gra­fi­ja, na ko­joj poz­na­ta glu­mi­ca lju­bi supruga, je­dan je od ri­jet­kih jav­nih do­ka­za njež­nos­ti hol­lywo­od­skog zvjez­da­nog pa­ra jer pom­no šti­te svo­ju pri­vat­nost i ne objav­lju­ju za­jed­nič­ke fo­to­gra­fi­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.