Ja­go­da Bu­ić iz­la­že skul­p­tu­re od od­ba­če­nih ma­te­ri­ja­la

No­vi cik­lus slav­ne umjet­ni­ce ba­vi se mo­guć­noš­ću re­cik­la­že

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - de­nis.derk@ve­cer­nji.net De­nis Derk DUBROVNIK

Iz­lož­ba skul­p­tu­ra Ja­go­de Bu­ić “Sc­her­zo s ot­pa­da” mo­že se vi­dje­ti sve do 25. ko­lo­vo­za, i to sva­ki dan od 18 do 22 sa­ta Bo­ga­tu du­bro­vač­ku li­kov­nu po­nu­du obo­ga­ću­je i iz­lož­ba spe­ci­fič­nih skul­p­tu­ra poz­na­te i sves­tra­ne umjet­ni­ce Ja­go­de Bu­ić. Iz­lož­ba “Sc­her­zo s ot­pa­da” otvo­re­na je u cr­k­vi­ci sv. Stje­pa­na u Pus­ti­jer­ni, u di­je­lu du­bro­vač­ke po­vi­jes­ne cje­li­ne ko­ji još ni­je do­bio svoj ko­nač­ni oblik, pa ne ču­di da ju je umjet­ni­ca po­sve­ti­la le­gen­dar­noj du­bro­vač­koj ču­va­ri­ci ba­šti­ne Du­brav­ki Be­bi Be­ri­tić ko­ja ite­ka­ko ne­dos­ta­je du­bro­vač­kim spo­me­ni­ci­ma. Iz­lož­ba ko­ju je već pred­sta­vi­la u za­gre­bač­koj ga­le­ri­ji Kranj­čar i u Mu­ze­ju gra­da Spli­ta, Ja­go­di Bu­ić pris­kr­bi­la je no­ve kom­pli­men­te.

Ja­go­da Bu­ić svo­ju je ose­buj­nu iz­lož­bu već pred­sta­vi­la pu­bli­ci u Za­gre­bu i Spli­tu

Re­la­tiv­na la­ko­ća pos­tup­ka

“Nas­lov­lju­ju­ći no­vo­nas­ta­li ki­par­ski cik­lus sin­tag­mom ‘Sc­her­zo s ot­pa­da’ auto­ri­ca na­mjer­no uka­zu­je na ne­pre­ten­ci­oz­nost i re­la­tiv­nu la­ko­ću pos­tup­ka, pa i na do­sjet­lji­vu i du­ho­vi­tu ten­den­ci­ju i le­žer­ne mo­guć­nos­ti re­cep­ci­je”, napisao je aka­de­mik Ton­ko Ma­ro­ević o iz­lož­bi ko­ja do­no­si eks­po­na­te “Ru­ke”, “Pli­ska­vi­ca”, “Bo­na­par­tist”, “Lir­ski objekt”, “Krug”, “Va­tra”, “Epi­taf”, “Pti­ca” i dru­ge. “Od­la­ga­li­šte kao pri­vre­me­no mjes­to do no­ve upo­tre­be pred­me­ta, naj­češ­će kao bez­lič­ne ma­se za mo­gu­ću spo­red­nu ulo­gu u ne­koj se­kun­dar­noj na­mje­ni, če­ka do­ži­vje­ti dru­gu pri­li­ku po­sje­tom sa­svim po­seb­nih osob­nos­ti onih ko­ji su, po­ka­za­lo se i ov­dje, stal­ni kre­ativ­ni pro­izvo­đa­či aso­ci­ja­ci­ja, slo­bod­nih i nes­pu­ta­nih”, na­pi­sa­la je Ves­na De­lić Go­zze.

Tek­s­til­ne ins­ta­la­ci­je

Ja­go­da Bu­ić, ro­đe­na Spli­ćan­ka, di­plo­mi­ra­la je na Umjet­nič­koj aka­de­mi­ji u Be­ču. Stu­di­ra­la je i film­sku sce­no­gra­fi­ju u Ri­mu i po­vi­jest kos­ti­mo­gra­fi­je u Ve­ne­ci­ji. Re­ali­zi­ra­la je vi­še od 120 pro­je­ka­ta kao kos­ti­mo­graf­ki­nja i sce­no­graf­ki­nja. Naj­poz­na­ti­ja je po mo­nu­men­tal­nim tek­s­til­nim ins­ta­la­ci­ja­ma. Ži­vi i ra­di u Du­brov­ni­ku, Ve­ne­ci­ji i Pa­ri­zu.

Ose­buj­ne “Že­ljez­ne ri­be” Ja­go­de Bu­ić iz­lo­že­ne na Pus­ti­jer­ni

MIRANDA ČIKOTIĆ/PIXSELL

Ja­go­da Bu­ić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.