An­na Ne­treb­ko kao Ai­da na ljet­nom fes­ti­va­lu

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (dde)

Na pre­mi­je­ri naj­no­vi­je sal­z­bur­ške “Ai­de” di­ri­gi­ra slav­ni ta­li­jan­ski di­ri­gent Ric­car­to Mu­ti, a re­da­te­lji­ca je Shi­rin Ne­shat iz Ira­na Na­jiš­če­ki­va­ni­ja oper­na pre­mi­je­ra ovo­go­diš­njeg ljet­nog fes­ti­va­la u Sal­z­bur­gu sva­ka­ko je Ver­di­je­va “Ai­da”. U nas­lov­noj ulo­zi nas­tu­pa ru­ska so­pra­nis­ti­ca i aus­trij­ska dr­žav­ljan­ka te od­ne­dav­no i ko­mor­na pje­va­či­ca Beč­ke dr­žav­ne ope­re An­na Ne­treb­ko. Nje­zin part­ner Ra­da­mes je Fran­ces­co Me­li (i tu u al­ter­na­ci­ji s Ani­nim part­ne­rom iz stvar­nog ži­vo­ta Ju­si­fom Ej­va­zo­vom), su­par­ni­ca Am­ne­ris je Eka­te­ri­na Se­men­čuk, a Amo­na­sro je Lu­ca Sal­si. I An­na Ne­treb­ko ima al­ter­na­ci­ju, a to je Vit­to­ria Yeo. Beč­kom fil­har­mo­ni­jom di­ri­gi­ra ču­ve­ni ta­li­jan­ski di­ri­gent, pri­pad­nik sta­re gar­de di­ri­ge­na­ta Ric­car­do Mu­ti, a re­da­te­lji­ca naj­no­vi­je sal­z­bur­ške “Ai­de” je poz­na­ta iran­ska film­ska umjet­ni­ca Shi­rin Ne­shat. Ci­je­ne su ulaz­ni­ca od 30 do 450 eura. Od se­dam ter­mi­na za “Ai­du”, šest je ras­pro­da­no, a ne­što pre­os­ta­lih ulaz­ni­ca još ima za pred­sta­vu od 22. ko­lo­vo­za. Pred­sta­va će bi­ti te­le­vi­zij­ski sni­ma­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.